ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

КIуэкIуэ Казбек Есчындар Михаил ехъуэхъуащ илъэс 70 зэрырикъумкIэ

2021-11-17

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 15-м хэтащ Финанс университетым и ЩIэныгъэ советым Москва щригъэкIуэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсым. Абы щагъэлъэпIащ экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ урысей академием и академик Есчындар Михаил, а махуэм зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Спортымрэ туризмэмрэ зрагъэужьынущ

2021-11-17

 • ЩэкIуэгъуэм и 15 — 17-хэм КъБР-м и Парламентым Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм теухуауэ щIалэгъуалэр, депутат ныбжьыщIэхэр зы-хэт зэIущIэхэр щокIуэкI. Iуэхур къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым, КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым, Парламентым и щIалэгъуалэ палатэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЛъэужьыфIэу псэуа лIы щыпкъэ

2021-11-17

 • Гупсысэ жан зэриIэм, Iуэхум зэи зэрыхуэмыщхьэхым, зыпэрыхьэ IэнатIэр зэрыригъэфIакIуэм я фIыгъэкIэ цIыху щэджащэхэм я цIэр лъэпкъым, хэкум и тхыдэм къыхонэ. Апхуэдэу зи IуэхущIафэхэмрэ гъащIэ купщIафIэмрэ дэтхэнэми и щапхъэ нэсу къыт-хуэнащ къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ и министру илъэс 20-м щIигъукIэ лэжьа, «Хэку» зэгухьэныгъэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Налшык къалэ къудамэм я тхьэмадэу щыта Ефэнды Джылахъстэн Къасым и къуэр. Гур щIэгушхуэ IуэхуфIхэм я къызэгъэпэщакIуэущ, цIыхубэм гурэ-псэкIэ яхуэлэжьа IэщIагъэлI нэсущ ар дигу къызэринар. Театрым, музыкэм, гъуазджэм, цIыхубэ творчествэм республикэм зыщыщиужьа лъэхъэнэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ Ефэндым и цIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АвтобусыщIэхэр трагъэувэнущ

2021-11-17

 • Республикэм ис цIыхубэр ирогузавэ 14-нэ маршрутым тет ПАЗ автобуси 7 мафIэм зэрисам. КъэхъукъащIэм икIэщIыпIэкIэ къыхуагъуэта хэкIыпIэхэм топсэлъыхь Налшык къалэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дуней псом щыцIэрыIуэ ди лъахэгъу сурэтыщI

2021-11-17

 • Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ
 • УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ я сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск Ксилогра-фиемкIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор, республикэм исхэр зэрыгушхуэ, дуней псом къыщацIыху художник Пащты Герман и ныбжьыр щэкIуэгъуэм и 9-м илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Псэм къыIэпыкI пшыналъэхэр

2021-11-17

 • Апсэ Дианэ Къэрэшей-Шэрджэсым, Черкесск къалэм, щыщщ. Ди республикэм щопсэу, щолажьэ. ЗэрыцIыкIурэ адыгэ макъамэм щIэдэIун фIэфIщ, абы щыщIапIыкIащ унагъуэми щеджа макъамэ школми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Адыгэ щэнхабзэ хышхуэр ди адэ щIэинщ»

2021-11-17

 • Псалъащхьэу къэтщта псалъэухар фIэщыгъэ хуэхъуащ дызэрыт илъэсым дунейм къытехьа тхылъым. Ар и IэдакъэщIэкIщ Тыр-кум къыщыхъуа, Мюнхен щыIэ Адыгэ Хасэм и къудамэм и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ лэжьа Къардэн Хьусний.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЦIыкIураш

2021-11-17

 • Дыщэ кIанэ
 • Еуэщ-еIэри, зы Бзу цIыкIу гуэрым, пщым и пхъэнкIий идзыпIэм щыулъэпхъащэм-щыулъэпхъащэурэ, зы дыщэ кIанэ цIыкIу къигъуэтащ. Бзу цIыкIум ды-щэ кIанэр къищтэ-ри, лъэтэжащ икIи пщым и бжэIупэм Iут жыгым къытетIысхьащи, мэбзэрабзэ, мыр жиIэурэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Сабийхэм факъыхуеджэ

Чемпионыр къыхагъащIэ

2021-11-17

 • Щхьэзакъуэ зэзауэхэр щегъэкIуэкIыным хуэщIауэ Къэзан дэт «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ бгырыпх бэнэкIэмкIэ XIX дунейпсо чемпионат. Саугъэтхэм щIэбэныну Тэтэрстаным и къалащхьэм къыщызэхуэсат къэрал 36-м я спортсмен нэхъ лъэщхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым бгырыпх бэнэкIэмкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Гажонов Юрий хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и бэнакIуэхэм чемпионатым медалитI къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр