ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

ЩIыналъэм ифI зыхэлъ IуэхуфIхэр пхагъэкIыу

2021-11-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Урысей Федерацэм сенатору щыIэхэмрэ Къэрал Думэм и депутатхэмрэ
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 25-м лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Урысей Федерацэм сенатору щыIэхэу Къанокъуэ Арсенрэ Ульбашев Мухьэрбийрэ, «Урысей зэкъуэтым» къыбгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутатхэу Геккиев Заур, Родинэ Викторие, Щхьэгуэш Адэлбий сымэ. ЗэIущIэр щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым УФ-м и Президентым деж Москва зэпымыууэ щиIэ IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2021-11-27

 • «Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • и Указ
 • Гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу сабиитху е нэхъыбэ зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын:
 • АКБУЛАТОВЭ Мариям Сэхьид и пхъум — сабии 6-м я анэм
 • АРУТЮНЯН Светланэ Iэдэм и пхъум — сабии 5-м я анэм
 • ГЪАЗЭ Джульеттэ Щамил и пхъум — сабии 5-м я анэм
 • ДАДЭ Жанетэ Руслан и пхъум — сабии 5-м я анэм

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩэкIуэгъуэм и 28-р Анэм и махуэщ

2021-11-27

 • Мазэ нуру псэр зыгъэнэху
 • Хабзэ хъуауэ, щэкIуэгъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Анэм и махуэр. Бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм, анэм, и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ мы гъэм илъэс 20 мэхъу. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ 1998 гъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэ Къумахуэ Мурадин

2021-11-27

 • Еджагъэшхуэ, Урысейм Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием щIыхь зиIэ и академик, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Рентген оптикэмкIэ институтым и генеральнэ директору, Физикэ оптикэмкIэ институтым и унафэщIу, Iуэху зехьэкIэщIэхэм, еплъыкIэщIэхэм я зэхэублакIуэу, щIэм и лъыхъуакIуэу щыта Къумахуэ Мурадин Iэбубэчыр и къуэр, псэужатэмэ, щэкIуэгъуэм и 26-м илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ дэрэ

2021-11-27

 • ЩIэныгъэлIхэр игъащIэ лъандэрэ топсэлъыхь цIыхумрэ ар къэзыухъуреихь дунеймрэ я псэкIэ, я IэпкълъэпкъкIэ зэрызэпыщIам, зым адрейм Iэмал имыIэу зыхъуэжыныгъэ гуэрхэр зэрыхилъхьэм. Пэжщ, а зэхъуэкIыныгъэхэм узыщыгуфIыкIыни уи жагъуэ хъуни къыщрикIуэхэр щыIэщ. Iуэхур нэхъыбэу зэлъытар дунеймрэ цIыхумрэ яку дэлъ зэхущытыкIэрщ, лъагъуныгъэрщ. А тIур зэгурыIуэу къызэдекIуэкIмэ, зыр адрейм емыкъуэншэкIмэ, кърикIуэнур лъэныкъуитIми къахуэщхьэпэн IуэхуфIщ, сыту жыпIэмэ, дыкъэзыухъуреихь дунейр псэ зыIуту хъуами къэкIыгъэхэми я дохутырышхуэщ, я хъумакIуэ пэжщ. Абы и лъэныкъуэкIэ убгъэдыхьэмэ, ди къуршхэми, мыIуэхуншэр щыгъэтауэ, дэ къытхуэлажьэурэ, къалэнышхуэ ягъэзащIэ: ди дунейм и хуабагъ-щIыIагъыр, псыIагъэ-гъущыгъэр зэщыщхъуу щытыныр бгыхэм куэдкIэ елъытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Пщы Болэтокъуэхэ я шэтемыгъахуэ джанэр, е ФIэщхъуныгъэм лъэкIыр

2021-11-27

 • И ныбжьым емылъытауэ, адыгэхэм дапщэщи цIыхухъум пщIэ хуащIу къокIуэкI. Жьэгумрэ хэкумрэ бийм щихъумэу зауэ мыухыжхэм хэт, шыбгым имыкIыу зи гъащIэр зыхь цIыхухъум игъуэт Iулыджыр сыт щыгъуи инт. УзыфIэкI мыхъуххэн щхьэусыгъуэхэр хэгъэкIауэ, пыIэ зыщхьэрыгъым и псалъэр япэ ирагъэщырт, лъэданэ ина Iуэхухэр абы и акъылымкIэ иризэфIахырт. Арагъэнущ цIыхухъур нэмрэ бзаджэмрэ ящыхъумэн хуей гупсысэр къэзыгъэщIауэ щытари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-11-27

 • Мазэм ихъумэр
 • Уи сурэтыр мазэм щхьэ къищрэ?!. Уи уэрэдыр жьыбгъэм щхьэ жиIэрэ?! Уи гум илъ щэхухэр зыхъумэ вагъуэри сыту лъагэу къеплъыхрэ!..

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ

2021-11-27

 • ЩэкIуэгъуэм и 26-м Налшык къалэ щекIуэкIащ «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ» республикэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.
 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и деж щыIэ «ЕгъэджакIуэхэм я профессиональнэ Iэзагъым зэпыу имыIэу щыхагъахъуэ центрым» къыхилъхьа а зэпеуэм и япэ Iыхьэхэр унагъуэ 35-рэ хэту республикэм и щIыналъэхэм щекIуэкIащ. Абы щыщу кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщар унагъуитхущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр