ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пхъэхуей 300 хасэ

2021-11-16

  • «Мэртэзей» жыг хадэр ящIын зэрыщIадзэрэ илъэсищ хъуами, ирагъэфIакIуэ зэпытщ.

  • Джылахъстэнейдэсхэм фIыуэ ялъэгъуа зыгъэпсэхупIэ паркым иджыри куэд иращIэну я мурадщ. Псалъэм папщIэ, аргуэру зы лъэс лъагъуэм плиткэ екIу тралъхьэу тетIысхьэпIэхэр трагъэувэну траухуащ. А лъагъуэм и бгъуитIыр удз гъэгъахэмрэ жыгыщIэ цIыкIухэмкIэ ягъэдэхэнущ. Сабийхэм джэгупIэ щхьэхуэ хуащIынуи къыщыгъэлъэгъуащ проектым.
  • Тэрч къалэ администрацэм и унафэ щыIэщ паркым ит жыгыжьхэмрэ хэгъукIахэмрэ ираупщIыкIыу жыгыщIэхэр хасэну.
  • ЗэрыжаIэмкIэ, мы бжьыхьэм зыгъэпсэхупIэ паркым пхъэхуей жыгыщIэ цIыкIуу 300 щагъэтIысынущ.
  •  Зи гугъу ящIа Iуэхухэр дяпэ мазитIкIэ яухыну я мурадщ.
  • Щомахуэ Залинэ.