ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

Анэ быныфIэхэр  егъэлъапIэ

2021-11-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Анэм и махуэм и пэ къихуэу ехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ унагъуэхэм икIи «Анэм и щIыхь» медалыр яритащ анэ быныфIэ 18-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Жылагъуэм пщIэ лъагэ щызиIэ Дадэ Суфэдин

2021-11-30

 • Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэшхуэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт, ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зыужьыныгъэмрэ ефIэкIуэныгъэмрэ зи къару хэзылъхьэу гу хьэлэлрэ псэ къабзэкIэ бэм яхуэлажьэхэм ящыщщ педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, СССР-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным и Iэна- тIэм и отличник, КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Дадэ Суфэдин (Исмел) Iэбузед и къуэр. ЗэфIигъэкI Iуэху щхьэпэхэмкIэ щIыналъэм щыцIэрыIуэ хэкупсэ нэсым мы махуэхэм егъэлъапIэ и илъэс 70 юбилейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Адыгэ бзэщIэныгъэм и лъэбакъуэщIэ

2021-11-30

 • Бзэуэ пщIэм хуэдиз цIыху уриуасэщ, жаIэ. Къыбдалъхуа анэдэлъхубзэм фIыуэ урипсэлъэныр, гупсысэр гъэхуауэ кърипIуэтэныр адыгэм пщIэ зыхуищI Iуэхугъуэу къилъытэу игъащIэми къогъуэгурыкIуэ. Ар щыгъэтауэ, зи бзэр лантIэм, шэщIауэ псалъэм жылэ Iуэхухэр и пщэ далъхьэу, хеящIэу хахыу, щыхьэту ягъэуву къекIуэкIащ. Я фIэщ хъурт адыгэбзэ укъуэдиякIэ псалъэм укъимыгъэпцIэну, и псалъэ тебгъуэтэжыну, и жыIэр зэщIа хъуну. ПсэлъэкIэм хуащI гулъытэм къыхэкIагъэнущ ар зыIэт, зыгъэлъагэ Iэмалхэр бзэм уэру щIыхэ-тыр, хуей хъумэ, цIыхум и гупсысэр щIэщыгъуэ ирищIыну, зэIубзу къриIуэтэну, нахуэу иришэщIыну хэкIыпIэ зэмыщхьхэр къриту. БзитIым е нэхъы-бэм ирипсалъэ цIыхум сыт щыгъуи фIэлIыкI иIэу, ахэр IэкIуэлъакIуэу зезыхьэм лъытэныгъэ хуащIу къекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэгухьэныгъэм и  тхьэмадэр хахащ

2021-11-30

 • КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэ- зу зэхуэсышхуэм блэкIа илъэсхэм ящIар къыщапщытэжри, къэблагъэ пIалъэм союзым и унафэщIу щытынур хахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бгырыс щIалэр къэралпсо зэпеуэм щытокIуэ

2021-11-30

 • Новгород Ищхъэрэ къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ курыт щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ щрагъэгъуэт колледжхэм, техникумхэм я студентхэр зыхэта къэралпсо зэпеуэ. Абы къыщапщытащ апхуэдэ курыт еджапIэхэм IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызэзыгъэгъуэт щIалэгъуалэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэмрэ Iэзагъымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адэжь щIыналъэр игу  лъащIэм щигъафIэу

2021-11-30

 • Адыгэм и дэтхэнэ бын псэ къабзэри дапщэщи хуэнэхъуеиншэщ ди къурш уардэхэм, тафэ хуитышхуэхэм, псы уэрхэм, лъахэрыс цIыхухэм — ХЭКУ псалъэм къызэщIиубыдэ псоми. Апхуэдэущ зэрыщытын хуейр лъэпкъым и цIыхуу зызылъытэжхэр. Адэжь щIыналъэр игу лъащIэм щызыгъафIэу, Хэку-анэри псэри зы чысэм илъу къэзылъытэу зи дунейр езыхьэкIа хэкупсэхэм я щапхъэщ зи ахърэ-тыр нэху хъун Абеикъуэ Шухьэиб Мэзан и къуэм и гъащIэр. Кавказ щIыналъэм 1763 гъэм къыщылыду илъэси 101-кIэ екIуэкIа зауэм ди лъэпкъым къыхуихьауэ щыта бэлыхьхэмрэ гугъуехьхэмрэ, щыщIэныгъэ инхэмрэ насыпыншагъэшхуэмрэ, леймрэ залымыгъэмрэ я лъэужь куэд зыгъэвахэм ящыща нэхъыжьыфIым и псэр Тхьэм щигъэгуфIыкI нобэ дигу къызэрыдгъэкIыжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Адыгэ хэхэсхэм я тхыдэдж Ершов Виталий

2021-11-30

 • ЩэкIуэгъуэм и 26-м и ныбжьыр илъэс 60 ирикъуащ шапсыгъ адыгэхэм къахэкIа пэтми, политикэ Iуэху зэIумыбзхэм я щхьэусыгъуэкIэ и адэм и унэцIэр зэрихьэну Iэ-мал зымыгъуэта тхыдэдж-политик Ершов Виталий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Псалъэзэблэдз

2021-11-30

 • ЕкIуэкIыу: 2. Зыгуэрым и ухыпIэ, и къэухь, и гъунэ. 4. ЛъащхьэзэрытыпIэм и бгъуитIымкIэ хэлъ къупщхьэ цIыкIухэр. 6. Хьэлэмэт, гъуэзэджэ. 8. Хуэмыху, цIыху зэщIэмыкъуэ, зыкIэлъымыплъыж. 10. Зыкъызы-фIэщIыж,нэгъуэщI зэзымыпэсу хъу цIыху. 11. ЩIымахуэ щыгъын хуабэ. 13. Iэдэб, мамыр, псалъэмакъыншэ. 15. Ерыскъыпхъэхэр гъущэу илъын папщIэ, къагъэсэ- бэп щыкъу, кумбыгъэ. 17. Зэлэжьам къит гъавэр. 19. Зыбжанэу зэщIыгъу цIыху. 21. Iэпкълъэпкъым щыщI Iыхьэ. 22. ХьэщIэ къызэрыкIуам щхьэкIэ яукI Iэщ. 24. ГъэзэщIэн хуей Iуэху. 26. Зыгуэрым и лэжьыгъэр дэгъэпсынщIэн мурад. 28. Вагъуэ гуп щхьэхуэ цIэры-Iуэ. 29. Зы гъэкIэ фIэкIа къэмыкI, зи бзийхэр псыгъуэ къэкIыгъэ лъахъшэ. 30. Ар здэщымыIэм насып щыIэкъым. 32. Пэж дыдэ, шэч, щыуагъэ зыхэмылъ. 33. Зыгуэрым щIэхуэм хуэдиз. 34. Дунейм и къэхъукъащIэ. 35. Фэхэр, щэкIхэр зышх хьэпIацIэ цIыкIунитIэ. 37. Зыгуэрым къыщхьэщих бахъэ. 38. Пщым хуэлажьэу щыта пщылI. 40. Щхьэусыгъуэ гуэркIэ унэр ибгынауэ губгъуэм ит цIыхухъу. 41. МафIэр ину щыпIэнкIым деж къыпих лыд цIыкIу. 42. Хьэм хуащI унэ. 44. Уэщым фIэлъ зэраубыд пхъэкъур. 46. УпщIэм къыхэщIыкIа щыгъын щыIутелъ. 47. Къуэ куу, къуэ Iэуэлъауэншэ. 48. Зы адэ-анэ къалъхуа.
 • Къехыу: 1. Къабзагъэ, дахагъэ, бжьыфIагъэ. 2. ЩIымахуэм бжьэ матэхэр зыщIагъэувэж псэуалъэ. 3. ЦIыху щIагъуэ здэщымыIэ, щыземыкIуэ, къуэгъэнапIэ. 4. Абы … къимыгъанэу хуэлэжьащ гъащIэщIэм. 5. Зи нэм имылъагъу. 7. Губгъуэм нэхъыбэу зэрыщызекIуэу щыта. 9. Ар зимыIэм зыри иIэкъым. 12. Iуэху лэжьыгъуей, хьэлъэ. 13. Унагъуэ Iэмэпсымэ. 14. ГъэщIэгъуэн дыдэ. 16. Адыгэ цIыхухъуцIэ. 17. Псапэ, IуэхуфI зыщIэ, сэбэп хъу. 18. Шынагъуэ, щIыIэ сыт хуэдэхэм къыхэкIыу Iэпкълъэпкъыр щыкIэкуакуэ, щысыс. 20. Зи къуапиплIри зэхуэдэ. 21. ЦIыхубзым и лIым и шыпхъу. 22. Пщыкъуэм и фыз. 23. Бжьэм, хьэдзыгъуэнэм зэрызахъумэу яIэ. 24. Атэлыкъым и гъэсэн. 25. Зэрыщытыпхъэм тет, щыщIагъэ зимыIэ, икъукIэ фIы. 26. Жырым къыхэщIыкIа гъущI кIапсэ шыхьа. 27. Макъышхуэ зымыщI, мыпсынщIэ. 31. ПхъэIэщэ вабдзэм къыгуивыкIыр къызэригъэдзэкIыу абы пкърылъ Iыхьэр. 34. Къалэхэм, къуажэхэм щыщ Iыхьэ. 36. Арэзыныгъэшхуэ бгъуэтам къыуит щытыкIэ. 38. КъэфэкIэ лIэужьыгъуэ. 39. ГъэшхэкI. 42. КъБР-ми КъШР-ми яIэ къуажэ. 43. Мэлым и щIэжьейм ил. 44. Гъэгъа хужь, гъуэжьхэр къудамэ щхьэкIэхэм къыпидзэу илъэс зыбжанэкIэ къэкI удз лIэужьыгъуэ. 45. Тутын ныкъуэф.
 • Зэхэзылъхьар  Къардэн Алимщ. Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

УзэлIалIэ къолIэлIэж

2021-11-30

 • Уримыгушхуэн плъэкIыркъым УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ IуэхущIапIэмрэ КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжымрэ я егъэджакIуэ, пасэрей IэщIагъэм хуэIэижь Мэзло Руслан и Инстаграм напэкIуэцIым кIэлъыплъхэм зэрадэгуэша хъыбар гуапэхэм — «100 лучших дизайнеров и архитекторов России-2021» (Урысей), «Elle» (Франджы) журналхэм я зи чэзу къыдэкIыгъуэхэм и лэжьыгъэхэр зэрытрадзам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Пушкиным и лъэхъэнэ

2021-11-30

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм «Пушкиным и бал» зыфIаща Iуэху гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

IутIыж Борис и гуащIэ мыкIуэщIыр

2021-11-30

 • IутIыж Борис и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа тхылъитI дунейм къыщытехьащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха