ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

Мазибгъум  кърикIуахэр къапщытэ

2021-11-02

  • КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм я зэIу- щIэ иригъэкIуэкIащ. Абы къыщапщытащ блэкIа мазибгъум республикэм и   социально-экономикэ зыужьыныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалэн  куэд  щызэфIах къулыкъущIапIэ

2021-11-02

  • УФ-м и Президентым 2009 гъэм къыдигъэкIа «Суд приставхэм я махуэр гъэувыным теухуауэ» указым ипкъ иткIэ щэкIуэгъуэм и 1-м ягъэлъапIэ Урысей Федерацэм и Суд приставхэм я махуэр. Абы ирихьэлIэу зыхуэдгъэзащ Урысейм и суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урыхужь Iуфэ

2021-11-02

  • ЗыхищIыкIыу щымыта, зэи зытемыплъа щIыпIэ телъыджэ гуэрхэр здэщыпсэум пэмыжыжьэу зэрыщыIэм цIыхум гу лъезгъэтэн сфIэфIщ. ИкIи ар инэхъыбэм къызохъулIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыщэидэм  хегъэгъуазэ

2021-11-02

  • IэпэIэсэ, дэрбзэр Къущхьэ Iэсият Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэр зыхэта «Мэшыкъуэ-2020» щIалэгъуалэ зэпеуэм къыщихьа грантым и фIыгъэкIэ егъэзащIэ «Лъэпкъ щэнхабзэм зэпымыууэ зегъэужьын» проект щхьэпэр. Абы хыхьэу, ныбжьыщIэхэмрэ гупыж зиIэ балигъхэмрэ хуегъасэ дыщэидэ, бэзэридэ, дыщэкI пасэрей IэщIагъэ дахэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Саугъэт  лъапIэхэр зыхуэфащэхэр

2021-11-02

  • Атлетикэ псынщIэмкIэ федерацэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм илъэсым и спортсмен нэхъыфIу къалъытэнымкIэ зэпеуэм хэтхэм я цIэр къриIуащ.  Абыхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа Ласицкене Марие.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Хьэшырым и топхэм Волгоград бжыгъэшхуэкIэ дыщытрагъакIуэ

2021-11-02

  • «Ротор-2» (Волгоград) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:3 (0:1). Налшык. «Зенит» стадион. Жэпуэгъуэм и 31-м.
  • Судьяхэр: Шипков (Белореченск), Сафаров (Дон Iус Ростов), Тюмидов (Элиста).
  • «Ротор-2»: Репин, Кушаров (Болотин, 57), Тарнов, Балахонов, Смоляков, Михайлов (Андреев, 75), Вебер (Курдин, 79), Шильников, Вершков (Попов, 75), Госинкеев, Щербин (Бирюков, 79).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха