ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

Шэджэм Ищхъэрэмрэ Хъущтэ-Сыртрэ я гъуэгухэр 2022 гъэм зэрагъэпэщыжынущ

2021-11-23

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ГуащIэдэкI хьэлэлрэ щIэныгъэ куурэ

2021-11-23

  • Нарткъалэ дэт химкомбинатыр (иджыпсту ООО «Стандарт-Спирт») ди республикэм и промышленнэ IуэхущIапIэ нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщщ. Абы и лъабжьэр ягъэтIылъауэ щытащ 1931 гъэм. ИлъэсиблкIэ екIуэкIа ухуэныгъэр зэфIэкIри, IуэхущIапIэр 1938 гъэм лажьэу яутIыпщащ. Совет Союзым и лъэхъэнэм а комбинатыр къэралым и апхуэдэ IуэхущIапIэ нэхъ инхэм халъытэу щытащ. Илъэсым хуэзэу абы къыщIигъэкIырт спирт декалитр мелуанрэ ныкъуэм щIигъу. IэнатIэм щызэфIаха, ноби щекIуэкI лэжьыгъэфIхэми текIуэныгъэ инхэми я щIыбагъ къыдэлъщ щыщIэныгъэхэр, гугъуехьхэр, нэхъыщхьэращи, щапхъэу бгъэлъагъуэ хъуну цIыху гъащIэ купщIафIэхэр. Апхуэдэ цIыху щыпкъэхэм, лъэпкъ промышленностым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хьэлэлрэ щIэныгъэ куурэ езыхьэлIахэм ящыщщ хэкупсэ нэсу зи гъащIэр езыхьэкI Нэзэр Хьэчим Iэюб и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэр матэ  щIэдзакъым

2021-11-23

  • Псалъэм жьауэу къищI хуэдиз и кIыхьагъщ, жиIащ адыгэм — апхуэдизкIэ абы щыIэныгъэм IущыгъэкIэ ипсыхьа нэхъыжь псалъэм пщIэ хуещIри, жыIэгъуэ папщIэу кърехьэкIри, гъэсэпэтхыдэхэм хелъхьэри. Дунейм и пIалъэр къэзыщIа цIыхум и жыIэм, шэч хэлъкъым, уигъэщхьэрыуэнукъым, я нэхъ мащIэуи чэнджэщ пэлъытэ пхуэхъунущ. Апхуэдэщ ди щIыналъэм и мызакъуэу, хамэ щIыпIэ куэдым фIыуэ къыщацIыхуа Пщыбий СулътIан и псалъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи IэщIагъэм хуэпэж  дохутыр Бауэ Анжелэ

2021-11-23

  • Дуней псор мы лъэхъэнэм зыщIэзыщта коронавирус узыфэ бзаджэм упэщIэувэныр зауэ лъэхъэнэм сыткIэ къыкIэрыхурэ? ЗыкIи. Зауэ IэнатIэм уIэгъэ хьэлъэхэр зэуапIэм къыIузыхыу щыта дохутырхэмрэ медсестрахэмрэ изогъэщхь а узыфэр зэуэлIар гъэхъужыным пэщIэува ди медицинэ лэжьакIуэхэр. Абыхэм ящыщщ КIуэкIуэ-Бгъэжьнокъуэ Миланэ зи унафэщI район сымаджэщу Зеикъуэ къуажэм дэтым щылажьэхэу дохутыр-терапевт Бауэ Анжелэ Борис и пхъумрэ участковэ медсестра Сэбаншы Динэ Хьэмидбий и пхъумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкур фIыуэ плъагъуныр  диным щыщщ

2021-11-23

  • Мы гъэм илъэс щэщI ирикъуащ хьэрыпыбзэмрэ ислъам динымкIэ егъэджакIуэ Бэлагъ Шэукъий Щамым къиIэпхъукIыжу Хэкум къызэрыкIуэжрэ. Апхуэдиз дыдэ мэхъу «Iимам Абу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университет» цIэ хэIэтыкIар зыгъуэта, 1991 гъэм Налшык къыщызэIуахауэ щыта япэ мыдрисэр. Дуней хъурейм щызырыз егъэджакIуэ гъуэтыгъуейуэ зэрыщытым къыдэкIуэу, бысым гумащIэуи къытхущIэкIа Iустаз Шэукъий нобэ дрихьэщIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2021-11-23

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

ГъукIэ-Мэремкъул Маринэ: Сыт щыIэ щIэблэм я  гъэсэныгъэм нэхърэ нэхъыщхьэ?!

2021-11-23

  • ЦIыхум и дунейр щыщIэщыгъуэм деж и хъуреягъми фIыгъэкIэ догуашэ. Абы езыми и гур егъэнщIыж. Нобэ фыхэдгъэплъэнущ зы цIыху дуней дахэ, — ГъукIэ-Мэремкъул Маринэ и дунейм! Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр къиухащ, Налшык щыIэ «УСПЕХ» школым адыгэбзэмкIэ и егъэджакIуэщ. Маринэ тхакIуэщ. И IэдакъэщIэкIхэр республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ къытохуэ. И IэщIагъэм теухуа гупсысэ щIэщыгъуэхэм, и творческэ дунейм фыхэтшэну ди гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

НыбжьыщIэ театрым и япэ лъэбакъуэхэр

2021-11-23

  • Адыгэбзэр, адыгэ хабзэр, щэнхабзэр хъумэным зи лэжьыгъэр теухуа «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым мазищ и пэкIэ къызэригъэпэща «Сыринэ» ныбжьыщIэ театр-студием хэтхэм япэ лъэбакъуэхэр яч.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIупым и топым текIуэныгъэ къытхуехь

2021-11-23

  • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 19-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол