ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2021

ЩIыналъэм и зыужьыныгъэм къэрал гулъытэ егъуэт

2021-11-25

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэ жьыгъэ IуэхукIэ щы Iащ УФ-м и Пра вительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Новак Александр
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэ жьыгъэ IуэхукIэ махуитIкIэ щы Iащ Урысей Федерацэм и Пра вительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэм щы-Iэ щIыналъэхэр зи нэIэ щIэт Новак Александр. Мэкъумэш хозяйствэ, промышленность, ту ризм IэнатIэхэм зэрызаужьым, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щэкIуэгъуэм и 22-м абы щригъэкIуэкIа, республикэм и социально-экономикэ щы ты кIэм теухуа зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм я унафэщIхэм я Советым и XXXVII зэхуэсу Москва щекIуэкIам

2021-11-25

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм я унафэщIхэм я Советым, Урысейм Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и минис терствэм епхауэ лажьэм, и XXXVII зэхуэсу Москва щекIуэкIам. Ар теухуауэ щытащ Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм хамэ къэралхэм щаIэ лэжьэгъухэм хуаIэ щэнхабзэ пыщIэныгъэхэм зегъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Анэдэлъхубзэмрэ гуащэгъэджэгумрэ

2021-11-25

  • Анэдэлъхубзэм и IэфIыр зыхэзыщIэ щIэблэ къэгъэтэджыныр егъэджэныгъэм пщэрылъ зыщи щIыжын, Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къилъытэн хуей пщэ рылъщ. Зи щхьэ пщIэ хуэ зыщIыж лъэпкъым абы теухуауэ зэфIигъэкI лэ жьы гъэр тхэрэ еджэфу еджакIуэм есэныгъэ иритым къыщыувыIэн хуейкъым, атIэ анэдэлъхубзэмкIэ гупсысэу, гъащIэм и лъэныкъуэ псоми щызэрахьэу, шэщIауэ ирипсалъэу, ар шэрыуэу псэлъэкIэм хиухуанэу, жыпIэпэнумэ, фащэу щызэрихьэу зэпыу зимыIэ гъэсэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкIуэкIыпхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

МафIэм илыпщIа сабиигъуэ

2021-11-25

  • Зауэр щыщIидзам илъэсий сыхъуу арат, ауэ а зэманым слъэгъуар сымыIуэтэжыныр сэркIэ тыншкъым, ар захуагъэуи къыщIэкIынкъым. Сыту жы пIэмэ, зауэ блэкIам и хъыбар тхылърэ кинокIэ фIэкIа зымыщIэ, дуней зэхэмыбз, зэхэзэрыхьа тет нобэрей щIалэгъуалэм, мащIэ дыдэ фIэкIа мы хъу-ми, къахуэщхьэпэжын гуэр къыхахынкIи хъунщ мы тхыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 80 ирокъу

2021-11-25

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ теат рым иджыблагъэ щагъэ лъэпIащ КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэ гу хьэ ныгъэр къызэрызэрагъэ пэщ рэ илъэс 80 зэрыри къур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адыгэ хадэхэр къыдахыж

2021-11-25

  • Мейкъуапэ дэт Адыгэ университетым хэт ЩIэ ныгъэ библиотекэм щэ кIуэгъуэм и 23-м щызэ-хэтащ «Адыгэ хадэр щIы налъэм щекIуэкI жы лагъуэ-щэнхабзэ зэ хъуэ кIыныгъэхэм зэраде кIуэкIыр» Iэнэ хъурейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха