ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Ди хъуэпсапIэхэр къызэпывмыуд!»

2020-10-24

  • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэху иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ Аруан щIыналъэм и ГИБДД-м и лэжьакIуэхэм.

  • ЛъэсырызекIуэхэр автомобилхэм щрауд иужьрей зэманым щIэх-щIэхыурэ къызэрыхъум игъэпIейтейри, къызэрагъэпэщауэ аращ абыхэм а Iуэхур. Гъуэгум шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным зи лэжьыгъэр теухуа хабзэхъумэхэмрэ Аруан къуажэм дэт курыт школым и еджакIуэ цIыкIухэмрэ «Кавказ» автомобиль гъуэгум и гъунэм деж щрагъэкIуэкIащ «Ди хъуэпсапIэхэр къызэпывмыуд!» зыфIаща акцэр.
  • Машинэ зэблэжхэр зэран къахуэмыхъун хуэдэу гъуэгу Iуфэм еувэкIри, сурэт цIыкIухэр яIыгъыу флешмоб ящIащ. Абыхэм рулым дэсхэм ягу къагъэкIыжащ бэлэрыгърэ гъуэгу хабзэхэр къызэпаудмэ, зыгуэркIэ теплъэкъукIмэ, пхуэмыгъэзэкIуэжын гузэвэгъуэ къэхъункIэ зэрышынагъуэр, лъэсырызекIуэ ныбжьыщIэхэми пщIэ яхуэщIын зэрыхуейр.
  • «Дэ балигъыпIэм дынэсмэ, морожнэ тщэнущ, Президент дыхъунущ, артист, сурэтыщI, щIэныгъэ лэжьакIуэ, адэ-анэ гумащIэ къытхэкIынущ — фэ фыкъэувыIэ къудеймэ! Ди хъуэпсапIэхэр тIэщIэвмых! Ди гъащIэхэр къытхуэфхъумэ!» — зыжьэу жаIащ сабийхэм, рулым дэсхэм зыхуагъазэурэ.
  • КъэувыIа машинэхэм дэсхэр полицейхэмрэ сабийхэмрэ къыхураджащ лъэс зэпрыкIыпIэхэм щынэблагъэм деж, автомобиль гулъэфхэм теувэу, я хуабжьагъым кIэрагъэхуну, цIыхухэр благъэкIыну. НыбжьыщIэхэм машинэхэм дэсхэм хуагуэшащ хабзэм тетын зрыхуейр ягу къэзыгъэкIыжыну тхыгъэхэр зытет напэкIуэцI цIыкIухэр.
  • КъБР-м щыIэ МВД-м
  • и пресс-IуэхущIапIэ.