ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къанкъул Ислъам и фильмыр  Налшык щагъэлъагъуэ

2020-10-17

  • Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм утыку къыщрахьащ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэ-рал драмэ театрым и артист, режиссёр щIалэ Къанкъул Ислъам и «Судьба» фильмыр.

  • Зэхыхьэ гуапэм цIыху куэд зэхуишэсащ, Урыс драмэ театрым и артистхэмрэ IуэхущIапIэм и унафэщI Николаевэ ФатIимэрэ я пашэу.
  • «Судьба» фильмыр теухуащ щIалэгъуалэм къыхахыну гъащIэ гъуэгуанэм.      Абы хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и драмэ театрхэм я артистхэр.
  • Николаевэ ФатIимэ и псалъэм къыхигъэщащ Къанкъул Ислъам куэдкIэ узыщыгугъ хъуну артист, режиссёр щIалэу зэрыщытыр, киногъуазджэм абы езым и лъагъуэ зэрыщыхишыр, и еплъыкIэ щIэщыгъуэхэр и лэжьыгъэхэм къызэрыщигъэлъагъуэр. Спектаклхэм щыджэгу къудей мыхъуу, сабийхэм яхуэгъэза гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэтхэри Къанкъулым егъэув.
  • Фильмыр ягъэлъэгъуа нэужь, кърихьэлIахэм Къанкъул Ислъам псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуагъэзащ, дяпэкIи ехъулIэныгъэ и куэдыну ехъуэхъуащ, удз гъэгъахэм-кIэ хуэупсащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.