ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «ЩIэблэм хуэсакъыу»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)

 • 9.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.50 «Нартхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Си гугъапIэ». Уэзрокъуэ Чэрим и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Режиссёр ЕмкIуж Анзор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Лосэн Тимур (12+)
 • 21.00 «ГукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Алтуевэ Зое (балъкъэрыбзэкIэ)  (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Лосэн Тимур (12+)
 • 7.00 «ГукъэкIыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Алтуевэ Зое (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Режиссёр ЕмкIуж Анзор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 8.50 «Iущыцэ». Сабийхэм пап-    щIэ нэтын (6+)
 • 9.10 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 Пушкин Александр. «Сказка о царе Салтане». Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «Си гугъапIэ». Уэзрокъуэ Чэрим и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Псэм и лъахэ». УсакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 21.05 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Псэм и лъахэ». УсакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Литературэм теухуа пса-лъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.30 Пушкин Александр. «Сказка о царе Салтане». Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «КъэкI, си розэ цIыкIу». Жылау Арсен и сабий уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Телестудио»: адыгэбзэ. 71-нэ дерс (12+)
 • 17.30 «Чемпионхэр». Къущхьэ Мулид (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55Пушкин Александр. «Сказка о царе Салтане». ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 Иджырей эстрадэ къафэмкIэ щапхъэ зытрах «Арабес-ки» ансамблым и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Бзэм и Лъэпщ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Апажэ Мухьэмэд. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». «Хор Турецкого» гупым я унафэщI Турецкий Михаил (12+)
 • 21.00 «Жыгымрэ мывэмрэ». КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ Лайпанов Билал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Бзэм и Лъэпщ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Апажэ Мухьэмэд. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». «Хор Турецкого» гупым я унафэщI Турецкий Ми-хаил (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Жыгымрэ мывэмрэ». КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ Лайпанов Билал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 Пушкин Александр. «Сказка о царе Салтане». ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Телестудио»: адыгэбзэ. 71-нэ дерс (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 69-нэ дерс (12+)
 • 18.20 Иджырей эстрадэ къафэмкIэ щапхъэ зытрах «Арабес-ки» ансамблым и концерт. КIэухыр (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Зы уэрэдым и хъыбар». Къуныжь Хьэждал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Бзэм и Лъэпщ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Апажэ Мухьэмэд. КIэухыр (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 20.40 «Си псэм и щIэгъэкъуэн».КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь (12+)
 • 21.15 «ЦIыху». Дзэ къулыкъу- щIэхэм ящыщу алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дуней псом и чемпион хъуа   Локьяев Джамболэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Зы уэрэдым и хъыбар». Къуныжь Хьэждал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Си псэм и щIэгъэкъуэн». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь (12+)
 • 7.15 «ЦIыху». Дзэ къулыкъу- щIэхэм ящыщу алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дуней псом и чемпион хъуа    Локьяев Джамболэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Бзэм и Лъэпщ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Апажэ Мухьэмэд. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 69-нэ дерс (12+)
 • 8.55 «Щытхъу зиIэ дохутыр». Адэ-анэхэм папщIэ (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Чегет дыкъыщоджэ». Усыгъэм и пшыхь (12+)
 • 17.40 «Ладья». Шахматрэ шашкэрэ щыджэгу клуб (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 КъБР-м и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм я концерт. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Узыншэу фыщыт» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «КIурацэ и пшыналъэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Мамырыгъэм — дахагъэкIэ». Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ СтIащ Юрэ (12+)
 • 21.10 «ЩIэныгъэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Ахматовэ Любэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 18
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Узыншэу фыщыт» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Мамырыгъэм — дахагъэкIэ». Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ  и лэжьакIуэ СтIащ Юрэ      (12+)
 • 7.10 «ЩIэныгъэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Ахматовэ Любэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «КIурацэ и пшыналъэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Чегет дыкъыщоджэ». Усыгъэм и пшыхь (12+)
 • 8.55 «Ойнай-Ойнай…» ГушыIэ  нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Дыщэ пхъуантэ». Сабий-хэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Сабийхэм я дуней». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.55 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 18.15 КъБР-м и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм я концерт. КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.55«ЗэвгъэцIыху». Дохутыр Дэбагъуэ Олег (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.25 «Ди псэлъэгъухэр». «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Къубатий Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.15 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». ДыщэкI Газаев Омар (12+)
 • 20.40 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тыхь хуэзыщIахэр». ЕгъэджакIуэ Лобжанидзе Натэллэ (12+)
 • 21.10 Ольмезов Мурадин и драматургиер (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 19
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Ди псэлъэгъухэр». «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Къубатий Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тыхь хуэзыщIахэр». ЕгъэджакIуэ Лобжанидзе Натэллэ (12+)
 • 7.20 Ольмезов Мурадин и драматургиер (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.50 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.05 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Сабийхэм я дуней». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 16.00 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.30 «Къалэм и теплъэ» (балъ- къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.50 Бочанов Вадим. «Бинго». Горький Максим и цIэр           зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым игъэува спектакль (16+)
 • 19.35 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сосмакъ Валентинэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 УсакIуэ Беппаев МутIалип (12+)
 • 20.50 «Утыку». Режиссёр, драматург Семёновэ Софье и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 7.00 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къумыкъу Тыгъуэн    (12+)
 • 7.35  СурэтыщI Будаев Сулеймэн (12+)
 • 8.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 8.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и фестиваль». Япэ Iыхьэ  (12+)
 • 17.00 «Си гъащIэм и напэкIуэцIхэр». Педагогикэ щIэныгъэхэм я ветеран Муртазовэ Зухра (6+)
 • 17.30 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (6+)
 • 17.55 «Музейхэр».  Высоцкий Владимир и цIэр зезыхьэ музей (6+)
 • 18.20 «Щхьэусыгъуэ зиIэ интервью». УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Соколкин Юрий (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 14
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (6+)
 • 6.40 «Щхьэусыгъуэ зиIэ интервью». УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Соколкин Юрий (12+)
 • 7.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ  и фестиваль». ЕтIуанэ Iыхьэ  (6+)
 • 8.00 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 8.15 «Музейхэр».  Высоцкий Владимир и цIэр зезыхьэ музей (6+)
 • 8.40 Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Бубновский Сергей (12+)
 • 17.00 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (12+)
 • 17.25 «Зэманми езыми ятеухуауэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран  Фролов Алексей (12+)
 • 17.50 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (12+)
 • 18.20 «Къалэ щхъуантIэ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 15
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэр псоми папщIэ» (6+)
 • 6.40 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (12+)
 • 7.05 «Зэманми езыми ятеухуауэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран  Фролов Алексей (12+)
 • 7.30 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (12+)
 • 8.00 Мечиев Кязим пасэу и къалэмыпэм къыпыкIахэр (6+)
 • 8.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (6+)
 • 17.30 Макъамэ нэтын (6+)
 • 17.55 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ЩоджэнцIыкIу Нинэ (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45«ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 16
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25  Макъамэ нэтын (6+)
 • 6.50 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (6+)
 • 7.20 Филологие щIэныгъэхэм я доктор,              профессор ЩоджэнцIыкIу Нинэ         (12+)
 • 8.00 «Тхыдэмрэ иджырей зэманымрэ» (6+)
 • 8.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт и концерт. ЕтIуанэ  Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Чехов Антон. «Размазня». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль  (16+)
 • 17.10 «Лъэхъэнэгъу». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым           и актёр Iусейн Олег (12+)
 • 17.40 «Секрет гусиного пера». Къэшэж Иннэ (6+)
 • 18.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Отставкэм щыIэ генерал-лейтенант Беппаев Суфьян (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 6.25 «Лъэхъэнэгъу». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и актёр Iусейн Олег (12+)
 • 6.55 «Секрет гусиного пера». Къэшэж Иннэ (6+)
 • 7.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Отставкэм щыIэ генерал-лейтенант Беппаев Суфьян (12+)
 • 8.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 8.17 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Телеакадемия». Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и проректор Ащхъуэт Беслъэн (12+)
 • 17.35 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Археолог Фоменкэ Владимир. Япэ нэтын                 (12+)
 • 18.05 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Тхьэзэплъыж ТIулэ и фэеплъу (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 18
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 6.55 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Археолог  Фоменкэ Владимир. Япэ нэтын (12+)
 • 7.25  «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Тхьэзэплъыж ТIулэ и фэеплъу (12+)
 • 8.05 «Телеакадемия». Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и  къэрал институтым и проректор Ащхъуэт Беслъэн (12+)
 • 8.35 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 17.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ».  Актёр  Соколов А.  (12+)
 • 17.55 «И гъащIэр IэщIагъэм епхауэ» (6+)
 • 18.25 «Лъэхъэнэгъу». Бэч  Азэмэт (6+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 19
 • 6.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ».  Актёр  Соколов А.  (12+)
 • 6.25 «И гъащIэр IэщIагъэм епхауэ» (6+)
 • 6.55 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.20 «Лъэхъэнэгъу». Бэч Азэмэт (6+)
 • 8.00 «Ракурс». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Багъ Сэхьид дыIуощIэ (12+)
 • 17.00 «ТВ-галерея». СурэтыщI Къэрмокъуэ Аслъэн (12+)
 • 17.35 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Къэрал, жылагъуэ  лэжьакIуэ Дохъущокъуэ Мусэ (12+)
 • 18.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ».  КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор  Къэбэрдокъуэ Мурат (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымыгъупщэн папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05  ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Вагъуэбэ». Скульптор ТхьэкIумашэ Михаил (12+)
 • 17.50 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (12+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 14
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Ди щIэинхэр». Мечиев Кязим къыщалъхуа Шыкъы къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05  ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей».  Мэзыхьэ Борис и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05  «Вагъуэбэ». Уэрэд жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Ахматовэ Эльвирэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 15
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30  ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымыгъупщэн папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Макъамэм и лъахэ». Композитор ЗэрамыщIэ Заретэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05  «Спортым и дуней». Дуней псом и чемпион Шахмурзаев Щыхьмырзэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 16
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Сурэтыр зэманым и гъуджэщ». Сурэттех Султанов Магомет (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15  «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Искусствоведенэм и доктор Мэлбахъуэ Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55  «Вагъуэбэ». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Токумаев Жэгъэфар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20  «Онлайн». Пандемиемрэ дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 17
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30  ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05  ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля  (12+)
 • 18.00  «IэщIагъэлIхэр». КъБКъУ-м и профессор Хьэшыр Светланэ (12+)
 • 18.20 «Гупсысэр — псалъэкIэ» (12+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 18
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20  «Зэманым и лъэужьхэр». Налшык быдапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 19
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Адыгэ щэнхабзэр зэрыгушхуэ». Балэ Мухьэдин (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «ЩIэин». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIагъэм и центр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 «Актёрхэмрэ абыхэм ягъэзэщIа ролхэмрэ». Уртенов Борис   (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.5016.00 Литературэ тхыгъэхэу пленкэм щIэуэ тредгъэтхахэр. Нало Ахьмэдхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Ахэр зэуащ Хэкум папщIэ»
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 14
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Гурэ псэкIэ хузэIухауэ». Сарбашев А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Балкария» къэрал IуэрыIуатэ-этнографие ансамблым и оркестрым игъэзащIэ макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Творчествэм и къежьапIэхэр». Жылокъуэ Мухьэмэдин (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Балъкъыз Батий. «ЛIэщIыгъуэ блэкIахэм къапхыкIыу» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 15
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «Абы хуейр псэухэрщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Зауэм хэта тхакIуэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм. «Бдзэжьеящэмрэ бдзэжьей цIыкIумрэ ятеухуа таурыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ»
 • 15.2515.45 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «ЩхьэкIуэ тхылъыр къыхуагъэхьа нэужьи лIэщIыгъуэ ныкъуэкIэ псэужащ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.3018.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр»
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 16
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Дыщалъхуа щIыналъэр». Бабугент къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Лъэпкъ прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Уэрэ сэрэ». Даур Аслъэн (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер». Лъостэн Музэ (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.55 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5519.00 «Командная строка»
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЦIыхухэм ягухэр гуапагъэм хузэIухащ». Зумакуловэ Танзиля (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 «ЦIыхубзым и дунеймрэ адыгэхэм я хабзэхэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.509.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Тхыдэ-лIыхъужьыгъэ уэрэдыжьхэр». Журтубаев Махъты (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «Мечиев Кязим и IэдакъэщIэкIхэм дыкъоджэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 18
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Галич Александр. «БлэкIам къэгъазэ иIэкъым» радиоспектаклыр. Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 19
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Чехов Антон. «Мыщэ» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Галич Александр. «БлэкIам къэгъазэ иIэкъым» радиоспектаклыр. ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ) 
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 —  «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ)  (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ) 
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 14
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Таурухланы дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 15
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 16
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 – Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00  «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 17
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 18
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 19
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • I.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Айсурат»  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00  «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)