ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

2020-09-12

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм Сабийхэм я узыншагъэмкIэ лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэмкIэ и центрым и лIыкIуэхэр.

  • IэщIагъэлIхэр щыIащ Республикэ клиникэ сымаджэщым, Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым, Сабий унэм, Сабий поликлиникэ №1-м. КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ министерствэм сабийхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэр къахузэгъэпщынымкIэ и къудамэм и унафэщI Щоджэн Юлиерэ хьэщIэхэр щагъэгъуэзащ цIыкIухэм я узыншагъэр хъумэнымкIэ республикэм щызэфIагъэкI Iуэхухэм. Москва къикIа IэщIагъэлIхэм зрагъэлъэгъуащ сабийхэм щеIэзэ IуэхущIапIэхэм щекIуэкI лэжьыгъэр, ди дохутырхэм я зэфIэкIхэри ягъэунэхуну къахуихуащ. Я нэгу щIэкIахэм теухуауэ я еплъыкIэхэр къаIуэтащ, республикэм и педиатрие IэнатIэр адэкIи егъэфIэкIуэнымкIэ чэнджэщ щхьэпэхэр къратащ.
  • ХьэщIэхэм къыхагъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и дохутырхэм Iэзагъышхуэхэр зэрыдалъэгъуар, апхуэдэуи Республикэ клиникэ сымаджэщыр хъарзынэу лэжьыгъэм къызэрыхузэгъэпэщар жаIащ, зэдэлэ-
  • жьэнуи зэгурыIуахэщ.
  • ЩхьэщэмыщI  Изэ.