ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псыжь и Iуфэм щызэжьэхоуэ

2020-09-29

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ тхьэмахуэ блэкIам щыIа джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хэтакъым. Абы зигъэпсэхухукIэ зэпеуэм гъэщIэгъуэн куэд къыщыхъуащ икIи ди щIалэхэр увыпIищкIэ турнир таблицэм къыщекIуэтэхыжащ.

  • Джэгугъуэ блэкIам нэхъ щыхьэлэмэтащ зэпеуэм бжьыпэр щызыIыгъхэу Краснодар и «Кубань»-мрэ Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр. Ар гуащIэ икIи удэзыхьэх хъуащ. Абы щызэныкъуэкъуащ зы щIыналъэм щыщу тхыдэ къулей зиIэ «Кубань»-мрэ къызэрызэрагъэпэщрэ куэд мыщIами зэфIэкI хъарзынэ зэриIэр къэзыгъэлъэгъуэну зыхузэфIэкIа «Кубань-Холдинг»-мрэ. ИкIэм-икIэжым, Псыжь (аращ Кубань псым адыгэхэр зэреджэр) Iуфэ щекIуэкIа зэIущIэ хьэлэмэтыр иухащ ди лъахэгъу ДыщэкI Аслъэн зыхэт гупыщIэм и текIуэныгъэкIэ. Иджы «Кубань-Холдинг»-м и закъуэу зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ икIи иужь къитхэм очкоиплIкIэ ящхьэщыкIащ.
  • ЗэIущIэ хьэлэмэт щекIуэкIащ Дагъыстэным и къалащхьэми. Къыхуеблэгъа «Черноморец»-р хигъэщIатэмэ, щIыпIэ «Анжи»-м Iэмал гъуэзэджэ иIэт етIуанэ увыпIэм къыщыхутэну. АрщхьэкIэ Новороссийск икIахэр яхуикIуэтакъым икIи зэрытемыгъэкIуауэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ.
  • Зэхьэзэхэум иужь дыдэ увыпIэм щыщыт «ТIуапсым»  и Iуэхухэр зэIохьэпэ. Абы и футболистхэм ящыщ куэдым коронавирус уз зэрыцIалэр къазэрыпкърыхьам къыхэкIыу я гупым хэмыт щIалэ зыбжанэ зэхагъэхьэу ягъэджэгуауэ къыщIагъэщащ. Иджы тIуапсыдэсхэм тезыр къапоплъэ. Ар сыт хуэдэу щытынуми мыгувэу зэхэкIынущ.  
  • Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) —  СКА (Дон Iус Ростов) — 3:1, «Интер» (Черкесск) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:1, «Форте» (Таганрог) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 1:2, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:1,«Кубань» (Краснодар) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 0:2. «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) зэIущIэр щызэхэтар дыгъуэпшыхьщ.
  • Зи чэзу джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» жэпуэгъуэм и 4-м иригъэкIуэкIынущ. А махуэм ди щIалэхэм я стадионым къыщрагъэблэгъэнущ Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р.
  •  Жыласэ Заурбэч.