ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыхуей хуэзэу яухуэ

2020-09-29

  • Бахъсэн районым хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуа жэм дащIыхь сабий нэхъ цIыкIухэр зэкIуэлIэну гъэ сапIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ адми нистрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Улымбащ Лерэ.

  • Ухуэныгъэр щокIуэкI жылэм дэт прогимназием и пщIантIэм. Сабий садыр къызэIуаха нэужь, абы екIуэ лIэнущ зи ныбжьыр илъэси 3 иримыкъуа цIыкIу 40-м нэс. ГъэсапIэм хухахащ метр зэбгъузэнатIэ 500-м щIыгъу. Абы хэтщ сабийхэр щыджэгуну, щышхэну, щыжеину пэшхэр, актовэ зал хуитхэр. ИIэщ методикэ лэжьыгъэм хухаха пэши медицинэ IэнатIи.
  • Ухуэныгъэм и иджырей мардэхэм тету ящIа унэр зы хуей-зыхуэфI псомкIи къызэрагъэпэщ. Мы махуэхэм йолэжь гъэсапIэм къедза пщIантIэр зэпэщ щIыным.
  • КъыжыIапхъэщ сабий IыгъыпIэр «Демографие» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэм зэра щы щыр. Абы и ухуэныгъэм хухахауэ щытащ сом мелуан 33-м щIигъу.
  • ГъэсапIэщIэм и бжэ хуитхэр сабийхэм мыгувэу къаху зэIуихынущ. Абы щогуфIыкI гъэсакIуэхэри адэ-анэхэри.
  • ТАМБИЙ Линэ.