ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2019

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

2019-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэлъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр ящыгъупщэркъым

2019-11-12

 • Налшык къалэ Хабзэхъумэхэм я щIыхь аллеем деж щекIуэкIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ пэкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 12, гъубж
 •  Пневмонием (тхьэмбыл узым) ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэжьакIуэм и махуэщ
 •  Урысейм шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и IэщIагъэлIым и махуэщ
 •  Азербайджан Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 •  1472 гъэм Урысейм и ГербыщIэр — щхьитI зыфIэт бгъэр зытетыр — къащтащ.
 •  1803 гъэм император Александр Езанэм и унафэкIэ Карамзин Николай «урысей тхыдэтхыу» ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шурдым Гъэзалий и щапхъэ

2019-11-12

 • ЩIДАА-м и академикыу, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэу, РАЕН-м и член-корреспонденту, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неорганическэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзалий Къасбот и къуэм и фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ТхылъымпIэхэр къамыгъэсэбэпу

2019-11-12

 • ТхылъымпIэхэр къагъэсэбэпурэ цIыхухэр къызэрыхатхыкIыр электрон теплъэкIэ иджы дэни щахъуэж. Илъэс иримыкъу дэкIмэ, Урысей Федерацэми щекIуэкIынущ 2020 гъэм щыIэну бжыгъэр зи лъабжьэ дунейпсо къыхэтхыкIыныгъэм хыхьэ а Iуэхугъуэр. Ар зэрыщытыну щIыкIэм нобэ фыщыдгъэгъуэзэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хабзэ дахэхэр зыдэлъ Хьэтуей жылэжь

2019-11-12

 • Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей жылэм иджыблагъэ щекIуэкIащ нэхъыжьыфIхэр щагъэлъапIэ зэIущIэ дахэ. Ар къызэрагъэпэщащ къуажэ администрацэм и унафэщI ДзыхьмыщI Анзор и жэрдэмкIэ. Зэхыхьэ гуапэм кърихьэлIат гъащIэм и пIалъэ фIыуэ зыщIэ, нобэрей щIэблэм щапхъэ яхуэхъу, чэнджэщэгъуу яIэ нэхъыжь Iумахуэхэу 100-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

2019-11-12

 • Мелуанрэ ныкъуэм нэсыну поплъэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и курортхэм мы гъэм и мазибгъум щыIащ цIыху 1 мелуанрэ мин 200-рэ, нэгъабэ елъытауэ проценти 10-кIэ нэхъыбэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Иорданием щыпсэу адыгэхэм я мэкъумэш щIэкIэр (1878 — 1978 гъгъ.)

2019-11-12

 • Пщыгубжь Мухьэмэд-Хъер Хьисэ и къуэр
 • Нобэ фэдгъэцIыхуну тхьэмадэр 1944 гъэм Иорданием щыщ Уадисир къалэм къыщалъхуащ. ЦIыхубэ коммуникацэмкIэ магистрщ; философиемрэ психологиемрэ, инджылызыбзэмрэ инджылыз литературэм-кIэ бакалаврщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дэтхэнэми удихьэхырт

2019-11-12

 • Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэнхабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу «Гъуазджэм зэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту къызэрагъэпэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Щоджэн зэкъуэшхэм  я зэпэщIэтыныгъэ

2019-11-12

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:2 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 10-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Смирнов (Волоколамск), Талаев (Грознэ), Магомедов (Мэхэчкъалэ).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн Б., КIэдыкIуей, Клышэ, Стригэ, Запалацкий (Белоусов, 76), Ольмезов, Хьэшыр, Салахетдинов (Машэжь, 67), Iэпщацэ, Ашу, Бацэ (Апажэ, 77).
 • «Черноморец»: Щоджэн А., Поникаров, Джамалутдинов, Ахмедханов, Черов, Захаров, Магомедов, Гаранжа, Шабичев, Черданов, Матюшенкэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Балъкъэр Алим псоми ятокIуэ

2019-11-12

 • Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев Владлен дзюдомкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 22-м къикIа спортсмени 130-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Европэм и вице-чемпион Блий Iэюб

2019-11-12

 • Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Европэм и Кубокым щIобэн

2019-11-12

 • «Оренбуржье» спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа 2005-2006, 2007-2008 гъэхэм къалъхуахэм я зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Купым и зэфIэкI

2019-11-12

 • Налшык дэт шахмат-шашкэ джэгухэмкIэ «Ладья» клубым щекIуэкIащ шахмат псынщIэмкIэ республикэпсо зэпеуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЖыгыщIэхэм  къахохъуэ

2019-11-12

 • Налшык къалэ администрацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэ-псым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэмрэ я нэIэм щIэту жыгыщIэхэр хасащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха