ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балъкъэр Алим псоми ятокIуэ

2019-11-12

  • Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев Владлен дзюдомкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 22-м къикIа спортсмени 130-м щIигъу.

  • ТекIуэныгъиплI къихьа нэужь, абыхэм ящыщу щыр хухаха зэманыр имыухауэ, Балъкъэр Алим финалым нэсащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 73-м нэблагъэхэм я гупым и кIэух зэIущIэм абы хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуащ турнир сеткэм и етIуанэ Iыхьэм пашэ щыхъуа Кемеровэ областым щыщ Шмаков Георгий. ЗэпэщIэтыныгъэм и еплIанэ дакъикъэр щIидза къудейуэ, Балъкъэрым Шмаковыр «иппон»-кIэ тридзэри, зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.