ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2019

Анэхэм яхуэгъэза къэрал гулъытэ

2019-11-23

 • Мы гъэм илъэс 21-рэ мэхъури, ди къэралым щагъэлъапIэ бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм — анэм — и махуэр. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ 1998 гъэм икIи ар траухуащ илъэс къэс щэкIуэгъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм гъэлъэпIэн хуейуэ. Анэм и мыхьэнэр армырами зэрылъагэр, абы хуэдэу псэ хьэлэлрэ бзэ IэфIрэ, гу зэIухарэ Iэ щабэрэ Тхьэшхуэм зрита абы къигъэщIахэм зэрахэмытыр хьэкъщ игъащIэми, итIани, къэрал унафэкIэ ягъэува а махуэшхуэм иджыри зэ къегъэлъагъуэ жылагъуэм и дэтхэнэ цIыхуми я дежкIэ анэм мыхьэнэуэ иIэр, абы гулъытэ хэха зэрыхуэщIыпхъэри аргуэру дигу къегъэкIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩымыIэ, мамэ, уэ уи гъащIэм хуэфэщэн уэрэд

2019-11-23

 • Налшык дэт кино гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 21-м пшыхь гуапэ щызэхашащ. Ар теухуауэ щытащ Анэм и махуэр гъэлъэпIэным. Зэхуэсым кърагъэблэгъащ къалащхьэм, республикэм и щIыналъэхэм щыпсэу анэ быныфIэхэр, апхуэдэу анагъэри лэжьыгъэ IэнатIэри ехъулIэныгъэхэр яIэу, екIуу зэдэзыхьыф бзылъхугъэхэр. Абыхэм ехъуэхъуну, псалъэ дахэхэр жраIэну зэIущIэм зыкърагъэхьэлIащ къэрал къулыкъущIапIэхэм я лIыкIуэхэм, къекIуэлIащ щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тэтэр усэхэр — адыгэбзэкIэ

2019-11-23

 • Налшык къалэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ тэтэр усакIуэ Корбан Рафис и сабий усэхэр щызэхуэхьэса «МэракIуапцIэм» тхылъыр. Абы хагъэхьа усэхэр адыгэбзэм къизыгъэзэгъар усакIуэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, журналист цIэрыIуэ, урыс, хамэ къэрал литературэхэм я классик куэд адыгэбзэкIэ «къэзыгъэпсэлъа» Уэрэзей Афликщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Урысей Академием и член-корреспондент

2019-11-23

 • Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-15-хэм Мэзкуу щригъэкIуэкIа и Зэхуэсышхуэм техникэ щIэныгъэхэм я доктор Щоджэн Юрий Хьэсэн и къуэр РАН-м и член-корреспонденту щыхахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Черкес FM»-м федаIуэ

2019-11-23

 • Продюсер цIэрыIуэ, адыгэ щIалэ Хьэцей Тимур жэрдэм ищIу къызэIуиха адыгэ радиом теухуа хъыбарегъащIэ нэхъ пасэу ди газетым тетащ. Адыгэ дунейр зыщыгуфIыкIыу къытхэхъуа фIыгъуэм и лъэтеувэ екIу Vegas City Hall-м (Москва) Iэтауэ щыхуащIащ щэкIуэгъуэм и 6-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЩоджэнцIыкIу Алий  ягу  къагъэкIыж

2019-11-23

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ адыгэ усакIуэ, тхакIуэ, адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъ пщыхьэщхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Сыжажэ Мартин лъагапIэщIэхэр къызэренэкI

2019-11-23

 • ТранспортымкIэ урысей университетым (РУТ) Физическэ щэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ Мэзкуу къалэм и студент лигэм грэпплингымкIэ и чемпионат. Абы я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ къалащхьэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ спорт клубхэмрэ я командэ 13.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мы махуэхэм

2019-11-23

 • ЩэкIуэгъуэм и 23, щэбэт
 •  ПсыкIэ зэIыпх хъу лэчым и дунейпсо махуэщ
 •  Къэзахъстаным и гъуэгу полицэм и махуэщ
 •  Японием щагъэлъапIэ лэжьыгъэм фIыщIэ хуэщIыным и махуэр
 •  1725 гъэм зэхэтащ Петербург щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ зэхуэсыр.
 •  1763 гъэм Екатеринэ II и унафэкIэ Урысейм Медицинэ коллегие къыщызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-11-23

 • Журт Биберд
 • Шыдыгъу
 • Детектив повесть
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№138, 139-хэм итщ).
 • Капитан и нэр зэуэ хуэзакъым нэхъ икIэIуэкIэ дурэш хуэдэм деж цIэ ещэу дэс лIым. Ар щилъагъум и гур къызэрыдэхьеящ, арщхьэкIэ зызэтриIыгъащ. Капитан ар зэрилъэгъуам гу лъитэри, бомж нэхъыжьым жиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-11-23

 • Европей  псалъэжьхэр
 • НыбжьэгъузимыIэр дэни щыхамэщ
 •  КъэхъукъащIэ псоми щышынэр зэи хым техьэнукъым.
 •  Псым хэхуэ цIыхур банэм йопхъуэ.
 •  Пхъэщхьэмыщхьэ зыфIэфIыр жыгым дэпщеифу щытын хуейщ.
 •  КъопцIыжыну ныбжьэгъу нэхърэ — зы башыжь.
 •  Iуэхуншэм и бзэр зэи псалъэншэ хъуркъым.
 •  Къуаншагъэр зыщIам къыгурыIуэжамэ, и ныкъуэр хуэбгъэгъу хъунущ.
 •  Псым и уасэр къыщащIэр псынэр гъужа нэужьщ.
 •  Ныбжьэгъу зимыIэ псори дэни щыхамэщ.
 •  Бийм къуих лейр нэхъыфIщ, уи ныбжьэгъур къыпхуэмыарэзы нэхърэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис