ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щоджэн зэкъуэшхэм  я зэпэщIэтыныгъэ

2019-11-12

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:2 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 10-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Смирнов (Волоколамск), Талаев (Грознэ), Магомедов (Мэхэчкъалэ).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн Б., КIэдыкIуей, Клышэ, Стригэ, Запалацкий (Белоусов, 76), Ольмезов, Хьэшыр, Салахетдинов (Машэжь, 67), Iэпщацэ, Ашу, Бацэ (Апажэ, 77).
 • «Черноморец»: Щоджэн А., Поникаров, Джамалутдинов, Ахмедханов, Черов, Захаров, Магомедов, Гаранжа, Шабичев, Черданов, Матюшенкэ.

 • Щоджэн зэкъуэшхэу Азэмэтрэ Борисрэ.

 • Топхэр дагъэкIащ: Матюшенкэ, 2 (0:1). Гаранжа, 47-пенальтикIэ (0:2).
 • Тхьэмахуэ ипэкIэ Владикавказ щыIэу «Алания»-м 0:8-уэ налшыкдэсхэр къызэрыхагъэщIар, дауи, лъэужьыншэ хъуакъым — «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэ Трубицын Сергей и къулыкъум трагъэкIащ. А къалэныр пIалъэ-кIэ и пщэ иралъхьащ КIэбышэ Заур, зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ зэхьэзэхуэр зэпагъэуным къэнэжа джэгугъуитIым.
 • Владикавказ къащыщыщIар ягу имыхуауэ ди щIалэхэм мы зэIущIэри ирагъэжьащ. Джэгур щIидза къудейуэ арат «Черноморец»-м абы и гъуэм топ къыщыдигъэкIам. ЗэIущIэм еплъыну къэкIуа цIыху мащIэ дыдэми ар гущIыхьэ ящыхъуащ икIи къэтэджу занщIэу стадионым икIыжахэри къахэкIащ.
 • 0:1-уэ фIахьу ирагъэжьа джэгум «Спартак-Налшыкым» фIы лъэпкъ къыпимыгъаплъэми, абы зы щIэщыгъуагъ хэлът. Ар Щоджэн зэкъуэшхэу Борисрэ Азэмэтрэ зэпэщIэува командэхэм я гъуэр зэрахъумэрат. Пэж дыдэуи, футболым куэдрэ ущрихьэлIэркъым апхуэдэ. Налшыкдэсхэм я капитан Щоджэн Борис сыт щыгъуи хуэдэу и Iэзагъ лъагэр мы зэIущIэм къыщигъэлъэгъуэну ди гъуащхьэхъумэхэм ирахулIамэ, абы и къуэш нэхъыщIэ Азэмэт зэшыпауэ пхужыIэнущ — джэгугъуэ етхуанэ хъуауэ я хьэрхуэрэгъухэм топ яхудэзымыгъэкIыф «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэхэм ар зэрагъэпIейтея щыIэкъым.
 • Командэм и тренер нэхъыщхьэр щахъуэжым и деж абы и футболистхэм къаруущIэ къызэкъуах хабзэщ, унафэщIыщIэм игу зрагъэхьын папщIэ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, вэсэмахуэ апхуэдэ зэфIэкI «Спартак-Налшыкым» къылъыкъуэкIакъым. Нэрылъагъущ абы щыджэгухэр зэрыужьыхар икIи зы тхьэмахуэ дэкIмэ зэхьэзэхуэр гъатхэ пщIондэ зэрызэпагъэунур къазэрыхуэмыгъэсыр. А лъэхъэнэр ди командэм и унафэщIхэм къагъэсэбэпын хуейщ гупыр зэрыхуа щытыкIэ гугъум кърашу зэкъуагъэувэжын папщIэ.
 • Джэгум и пэщIэдзэм топ къызыхудагъэкIа «Спартак-Налшыкым» зы Iэмали иIауэ пхужыIэнукъым бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжыну. Уеблэмэ, абы хэтхэм я щыуагъэм зэIущIэм и етIуанэ Iыхьэр щыщIидзэми къытригъэзэжащ икIи «Черноморец»-р 2:0-у япэ ирагъэщащ. ФутболистыщIэхэр къыхигъэхьами, КIэбышэм и гъэсэнхэм яхузэфIэкIа щыIэкъым икIи я кIуэцIрыхуныгъэм къыпащащ. Краснодар щрагъэкIуэкIыну мы гъэм къахуэнэжа джэгугъуэ закъуэм дигу фIы къищIыжыну фIэщщIыгъуейщ.
 • Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъхэм зи чэзу текIуэныгъэхэр тхьэмахуэ кIуам зыIэрагъэхьащ. Абы щыгъуэми Астрахань и «Волгарь»-м ар тыншу Дон Iус Ростов къыщехъулIамэ, Владикавказ и «Алания»-р «Анжи»-м хуабжьу гугъу Мэхъэчкъалэ щригъэхьащ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Алания» (Владикавказ) — 1:2, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:0, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 2:1, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Интер» (Черкесск) — 3:4, «Урожай» (Краснодар) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 5:2, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 4:3, СКА (Дон Iус Ростов) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:3.
 • 2019 гъэм «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэтыну джэгугъуэр щэкIуэгъуэм и 17-м щыIэнущ. А махуэм «Спартак-Налшыкыр» «Краснодар-3» командэм IущIэнущ.
 • Жыласэ Заурбэч.