ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2019

Анэхэр ягъэлъапIэ

2019-11-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ ехъуэхъуащ бын куэд зиIэ анэхэм. Ди республикэм ис, бынунагъуэшхуэ зиIэ бзылъхугъэ 22-м «Анэм и щIыхь» медалыр яхуигъэфэщащ КIуэкIуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-11-19

 • ЩэкIуэгъуэм и 19, гъубж
 •  ЦIыхухъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ
 • УФ-м АбджхэкIхэр къыщIэзыгъэкI и промышленностым и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Белоруссием и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ
 • Украинэм и гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1765 гъэм Польшэм къыщызэIуахащ япэ драмэ театрыр.
 • 1819 гъэм Испанием и къалащхьэ Мадрид къыщызэIуахащ Прадо музейр. Иджыпсту ар дуней псом щынэхъ къулей галереехэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхакIуэм  и  иужьрей IэдакъэщIэкI

2019-11-19

 • Журт Биберд Къумыкъу и къуэр Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Аушыджэр (Дыгъужьыкъуей) къуажэм 1937 гъэм мэлыжьыхьым и 19 къыщалъхуащ. А зэманым халъхуа куэдым хуэдэу, Биберд сабиигъуэ дахэ, щIалэгъуэ тынш иIауэ жыпIэ хъунукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Хэхауэ хьэрычэтыщIэхэм ядоIэпыкъу

2019-11-19

 • Урысейм и финанс-кредит IуэхущIапIэ нэхъ ин дыдэм — ХъумапIэ банкым — и лэжьакIуэхэм иджыблагъэ ягъэлъэпIащ банкыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 178-рэ зэрырикъур. А пIалъэм ехъулIэныгъэ пыухыкIахэр иIэу ирихьэлIащ ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэри. Ди корреспондентыр щепсэлъам мы IуэхущIапIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Бейтыгъуэн Залинэ къыжриIащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Адыгэ кинор Урысейм щагъэлъагъуэ

2019-11-19

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIидзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Уасэ зиIэмрэ зэманымрэ

2019-11-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тедзапIэм илъэс зыбжанэ хъуауэ къыщыдагъэкI «Кавказ» тхылъ гупым щыщщ нобэ зи гугъу фхуэтщIынухэр: МафIэдз Сэрэбий и «Адыгэ хабзэмрэ» (урысыбзэкIэ) Кавказ лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъ зэгурыIуэныгъэм щыхьэт техъуэ лъэпкъ Iущыгъэхэр зэрыхуа «Кавказский этикет» зыфIащамрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зы текIуэныгъэм къиIэтыжа гукъыдэж

2019-11-19

 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:1 (0:0). Краснодар. «Краснодар» ФК-м и академием и стадион. ЩэкIуэгъуэм и 17-м. ЦIыху 550-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол