ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2019

2019-11-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм
 • и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Прави­тельствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын Говоров Сергей Анатолий и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                                                КIУЭКIУЭ  Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 15-м
 • №101-УГ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щаIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

2019-11-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Президентым и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм дыгъуасэ щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ абы къекIуэлIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи Iулыджыр лъагэ Ефэнды Джылахъстэн

2019-11-16

 • Къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Ефэнды Джылахъстэн и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 95-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зэпеуэм щытекIуахэр

2019-11-16

 • КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа зэпеуэм щы- текIуахэр махуэку кIуам ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Бейтыгъуэн Залым хуэдэ щыIэкъым

2019-11-16

 • Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 14-м щагъэлъэпIащ зэхагъэхьэжа IэпщэрызауэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэу Италием щекIуэкIам пашэныгъэр щызыубыда Бейтыгъуэн Залым. Урысей Федерацэм щыщу абы и закъуэщ иджыри къэс апхуэдэ зэфIэкI лъагэ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэзыгъэлъэгъуэфар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ДыщэкI Марие

2019-11-16

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ зи гъащIэри гуащIэри тыхь хуэзыщIа, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI (ТыIэщ) Марие Сухьэмэдин и пхъум мы махуэхэм егъэлъапIэ и илъэс 70 юбилейр. Адыгэ бзылъхугъэ щыпкъэр ящыщщ зи хэкумрэ лъэпкъымрэ и къару емыблэжу хуэлажьэхэм, зи дуней тетыкIэри Iуэху зехьэкIэри куэдым я дежкIэ щапхъэ хъухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Си къуэш Къэжэр Индрис теухуа гукъэкIыжхэр

2019-11-16

 • Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэси 124-рэ ирикъунут адыгэ пшынауэ, уэрэдус Къэжэр Индрис къызэралъхурэ. Зи гуащIэрэ пщIэнтIэпскIэ псэуж, пщIэрэ нэмысрэ зэрылъ унагъуэм ар къыхэкIащ. Абы и адэ-анэм щIалищрэ хъыджэбзищрэ зэдагъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-11-16

 • ЩэкIуэгъуэм и 16,  щэбэт
 •  Зэхудэчыхыныгъэм и дунейпсо махуэщ
 •  Проект зыщIым и урысейпсо махуэщ
 •  Исландием щагъэлъапIэ я лъэпкъыбзэм и махуэр
 •  1841 гъэм къагупсысащ пхъэмыфым къыхэщIыкIа, цIыхур псым щIезымыгъэлъафэ бгырыпх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэту Пётр и бжьыхьэ усэхэр

2019-11-16

 • Удж-пыху
 • Бжьыхьэ уэфIым и макъамэр,
 • гур ихузми, мэIур гуакIуэу.
 • Сэ уэ зыр узимыIамэ,
 • зым щымыщт дунейм щызгъакIуэр.
 • Нэщхъей дыдэщ дунеижьыр, —
 • пщIащэпыхущи — псэр мэпыхьэ…
 • Уэрщ, уэращ сэ сыщIэхъыжьэр,
 • мы удж-пыхуми сыщIыхыхьэр…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-11-16

 • Тхыгъэ кIэщIхэр
 • Бзэр псэухущ лъэпкъыр зэрыпсэур
 • «Фыфейм зыщывмыдзей, ауэ хамэщ жыфIэу, фызыхуеджэ хъунур къэвмыгъанэ», — жиIэгъащ Шевченкэ Тарас. Дэ къытхэтщ зыфIэмызахуэ нэгъуэщI литературэхэм щыщ тхыгъэхэр адыгэбзэкIэ зэдзэкIыныр. Ар щыуагъэшхуэщ. Къэплъытэ хъуну пIэрэ дэ дызыхуей псори ди адыгэ литературэм иIэу? Е щыIэу пIэрэ дэ зыхуей хъугъуэфIыгъуэ псори зиIэ, зыми хуэмыныкъуэж литературэ? Дауи, щыIэкъым. Аращи, зэдзэкIын Iуэхур зэи IэщIыб пщIы хъунукъым. Ар дэтхэнэ литературэри нэхъ къулей зэращI Iэмалщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис