ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2019

Транспортым  и щытыкIэм хоплъэ

2019-11-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щахуэзащ Транспортым и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Аслъэнбэчрэ Транспортым и IэнатIэм щы кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и унафэщIу иджыблагъэ ягъэува Кравцов Дмитрийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ХьэщIэхэр кърагъэблагъэ

2019-11-14

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 14, махуэку
 •  Фошыгъу узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Логопедым и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и социологхэм я махуэщ
 •  Белоруссием щагъэлъапIэ гъукIэм и махуэр
 •  Индием и сабийхэм я махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иорданием щыпсэу адыгэхэм я мэкъумэш щIэкIэр (1878 — 1978 гъгъ.)

2019-11-14

 • (КIэухыр.ПэщIэдзэр №135-м итщ).
 • Вэнымрэ жылэ  хэпхъэнымрэ
 • Ар бжьыхьэкIэм, япэрей уэшхыр къешха иужь, яублэрти, епщыкIутIанэ мазэм и кIэухым нэс екIуэкIырт, пасэуи гувауи вэхэр-сэхэр щыIэт. ХэбгъэкIасэмэ, лэжьыгъэр гугъу дыдэ хъурт. ЩIымахуэ жьапщэ щIыIэм жэщ ныкъуэм укъэтэджу, узэрывэну уи былымыр бгъэшхэн, псы ебгъэфэн хуейт, вакIуэ удэкIын ипэ. Губгъуэ нэщI фэхум загъуэрэ къуэкIыпIэ жьапщэ щIыIэ дыджыжь къыщыкъуэурт, уи Iэпэлъапэхэр къигъэщтрэ къызэгуичу, уэшхри уридэкIуеину къежэхыу. Ауэрэ махуэ псокIэ губгъуэм уитынти, шэджагъуэ нэужьыфIым укъэкIуэжынт, уи унагъуэ Iуэхухэм иужь уихьэн, уи вабдзэ буIун, уи пхъэIэщэ укIэлъыплъын хуэдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Комаровскэм и щIыхькIэ

2019-11-14

 • Урысей гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ къудамэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблым концерт щитащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Актёр телъыджэ, режиссёр Iэзэ, драматург цIэрыIуэ

2019-11-14

 • Лъэпкъ  гъуазджэм  и  вагъуэ
 • Тубай Мухьэмэд Мудар и къуэр 1919 гъэм щэкIуэгъуэм и 14-м Тэрч районым хыхьэ Къаншыуей (иджы Курп Ищхъэрэщ) къуажэм къыщалъхуащ. Ар щытащ ди лъэпкъ театрым и джэлэсу, къыхиха джэгуакIуэ IэщIагъэм хуэпэжу, режиссёр IэкIуэлъакIуэу, унафэщI губзыгъэу, театрым и щэхухэм фIыуэ хэзыщIыкI драматург гъуэзэджэу, цIыху щыпкъэу, ныбжьэгъу пэжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зэм уанэгум къихутэрт, зэми къихурт…

2019-11-14

 • Маршал  Конев  Иван  и  гъащIэрдэгъэзеигъуэрэкъегъэзыхыгъуэузэхэлът
 • Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Конев Иван ди ТекIуэныгъэм хэлъхьэ ныгъэшхуэ дыдэ хуэзыщIа цIыхущ. Абы и унафэм щIэту зауэм мыхьэнэ ин зиIэ Iуэху куэд щызэфIагъэкIащ. Ауэ и гъащIэр зы пщалъэм иту зэпIэзэрыту щытакъым — щылъэпэрапи къэхъуащ. 1897 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къалъхуа Иван мэзауэу лэ жьэн щIи дзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Я напIэр хуадэкъым

2019-11-14

 • Ельцин  и  министрхэр  я  хэкуу  щытам  къыхуодзэлашхэ
 • Уегупсыс зэрыхъунумкIэ, 90 гъэхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр ялъагъу нэхърэ езыхэр зыщалъхуа къэралым пэIэщIэ защIмэ нэхъ къащтащ. Ахэр икIи арэзыкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мыщхъуэжьым дрогушхуэ

2019-11-14

 • Полицэм и сержант Мыщхъуэжь Астемыр Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Республикэ зэпеуэм кърикIуахэр

2019-11-14

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплек-сым щекIуэкIащ «Уличный красава» футболымкIэ урысейпсо акцэм и республикэ зэхьэзэхуэр. Абы хэтащ 2002 — 2003, 2004 — 2005 гъэхьэм къалъхуа ныбжьыщIэ командэхэу щIыналъэ зэпеуэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Щхьэгъум Мурат ягу къагъэкIыж

2019-11-14

 • Бахъсэн районым и стадион нэхъыщхьэм мы махуэхэм щекIуэкIащ мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ и къалэнхэр игъэзащIэу 2011 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м хэкIуэда КъБР-м щыIэ МВД-м и СОБР-м и къудамэм и унафэщI подполковник Щхьэгъум Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-11-14

Ровинь Хорватием и къухьэпIэ лъэныкъуэм щыIэ къалэ цIыкIущ. Ар Истрие хытIыгу ныкъуэм и Iуфэм Iусщ икIи пасэ зэманым Венецием къыщежьа архитектурэмкIэ къулейщ. Абы и унэ телъыджэхэм еплъын, тенджызым и Iуфэм зыщагъэпсэхун папщIэ цIыху куэд дыдэ здэкIуэ щIыпIэщ. Тхыдэтххэм къалъытэ къалэ телъы-джэр ди эрэм и ещанэ лIэщIыгъуэм къызэрагъэпэщауэ. ЩIыналъэм ущыпсэуну хуабжьу къозэгъ: гъэмахуэр щыхуабэщ, щIымахуэр щыщIыIэкъым. ЕтIуанэ дунейпсо зауэм иужькIэ Югославием щыщащ, 1991 гъэм хамэ унафэ щIэмыт Хорватием и Iыхьэ хъуащ. Ровинь аэропорткIи, гъущI гъуэгукIи дунейм и щIыналъэ куэдым япыщIащ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-14

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэ симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым. ЩIалэгъуалэм я концерт (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ЕпщIанэ нарт джэгухэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр