ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Европэм и вице-чемпион Блий Iэюб

2019-11-12

  • Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

  • Европэм и къэрал 33-м къикIа спортсмен 230-м щIигъу зыхэт зэхьэзэхуэ иным ехъулIэныгъэшхуэ щызыIэригъэхьащ ди лъахэгъу Блий Iэюб. Килограмм 60-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм къыщыпэщIэува псори щыхигъащIэри, ар финалым нэсащ. КIэух зэIущIэм и зэпэщIэтыныгъэ гуащIэр иухащ абы и хьэрхуэрэгъу икIи Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам къыдыхэт Абдулаев Рэмэзан и текIуэныгъэкIэ. Блий Iэюб етIуанэ увыпIэр иубыдащ.
  • Хьэтау Ислъам.