ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Купым и зэфIэкI

2019-11-12

  • Налшык дэт шахмат-шашкэ джэгухэмкIэ «Ладья» клубым щекIуэкIащ шахмат псынщIэмкIэ республикэпсо зэпеуэ.

  • Зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр щиубыдащ Шэджэм 2-нэм щыщ шахматист Куп Альберт. Ар телъыджэу япэлъэщащ республикэм бжьыпэр щызыIыгъ Темыркъан Давид, Джэрыджэ Мухьэрбий, Къармэ Мажмудин сымэ. ЕтIуанэ увыпIэр Темыркъан Давид къихьащ (Налшык), ещанэр — Дол Альберт (Чернэ Речкэ). ЩIалэгъуалэм ящыщу саугъэтхэр Елъкъэн Давид, Тхьэщыгъуей Надир, Чэрты Мухьэмэд, ПIаз Тенджыз, КIэмыргуей Астемыр сымэ хуагъэфэщащ. ЦIыхубзхэм я зэпеуэри удихьэхыу екIуэкIащ. ФIым я фIыжхэу зыкъагъэлъэгъуащ Налшык щыщхэу Бжьахъуэ Людмилэ, курыт еджапIэ №27-м щеджэхэу Бабыгуей Дисанэрэ Угнич Даниэллэрэ.
  •  Шэрэдж Дисэ.