ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2019

Адыгэ  мамлюк сулътIанхэм ятеухуа фильмыщIэ

2019-11-21

 • ЩэкIуэгъуэм и 17-м «Геностудие» кинокомпанием игъэхьэзыра дунейпсо хьэрып сериалыщIэ утыку къыщрахьащ. Зэреджэр: «МафIэ пащтыхьыгъуэхэр» (инджылызыбзэкIэ — «The Kingdom of Fire», хьэрыпыбзэкIэ — «Мамалику Ннар»).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Iуащхьэмахуэ» курортым и илъэс  50-р

2019-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм гъэм и къыкIэлъыкIуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэм зыщыхуагъэхьэзыр. Дунейм и щытыкIэм къахузэпищэмэ, Iэмал къаритмэ, абы и къызэIухыныр щэкIуэгъуэм и 30-м ирырагъэхьэлIэнущ. IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, а махуэр икIи юбилейщ — курортыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 50 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-11-21

 • ЩэкIуэгъуэм и 21, махуэку
 •  Философием и дунейпсо махуэщ
 • Телевиденэм и дунейпсо махуэщ
 • Тутын емыфэным и дунейпсо махуэщ
 • Сэлам зэхыным и дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ. 1991 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м РСФСР-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ Къэрал налог IуэхущIапIэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэфIэкI лъагэ зиIэ

2019-11-21

 • Лъэпкъ щIэныгъэлI икIи къэхутакIуэ пажэ, философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, къэрал икIи жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Тхьэгъэпсо Хьэжысмел ящыщщ зи зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм хуэзыгъэпсахэм. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ. Абы щыщу 55-м щIигъур Тхьэгъэпсом хухихащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэм, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2019-11-21

Сурэтым итщ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м къыбгъэдэкIыу ВКП (б)-м и XVIII съездым хэта лIыкIуэхэр (сэмэгумкIэ къыщегъэжьауэ): Къэбэрдей-Балъкъэрым и областной парт организацэм и япэ секретарь Кудрявцев Александр (1906 – 1970 гъгъ.); Шэрэдж райкомым и япэ секретарь Батчаев Исмэхьил (1913 — 1980), обкомым и секретарь Бырсекъуэ ХьэзрэIил (1909 — 1990), КъБАССР-м и Совнаркомым и унафэщI ЖьакIэмыхъу Тузер (1903 — 1977) сымэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

2019-11-21

 • ЩIэныгъэфI зыбгъэдэмылъ цIыхум IэщIагъэлI нэси къыхэкIынукъым. Ди къэкIуэнур зыхуэдэнур куэдкIэ зэлъыта егъэджакIуэ IэщIагъэр адрейхэм нэхърэ щIэнэхъ гугъур аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шыдыгъу

2019-11-21

 • Журт Биберд
 • Повесть
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №138-м итщ).
 • — СрищIалэщ…
 • — КъыкъуэкIыжа уи адэр?
 • Мурадин жэуап итыну хунэмысу, машинэ къыIулъэдам Капитанрэ Заурбэчрэ къикIащ. Ар щилъагъум, и гуапащи мыхъуу, Исуф жиIащ:
 • — Уэ, дауи, мы щIалэхэрауэ къыщIэкIынщ узыхуейр?
 • Мурадин жэуап иритакъым, Капитанрэ Заурбэчрэ къэсати, абыхэм я гъусэу унэм щIыхьащ.
 • — А узыбгъэдэтар зыгуэркIэ къоупщIа? Сыт къыбжиIар, сыт жепIэжар? — пэшым зэрыщIыхьэу щIэупщIащ Капитан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Усэ лъагъуэ: Къармэхьэблэ – Москва

2019-11-21

 • Къэшэж Иннэ и усэ лъахэр гуапэщ, щабэщ, лъэщщ, къабзэщ. А лъахэм и лъагъуэр Кавказырщ, Къэбэрдейрщ, Iуащхьэмахуэрщ, Налшыкщ, Къармэхьэблэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Iуащхьэмахуэ телъэтыкIыу

2019-11-21

 • Мазэм  ягъэкIуэнущ  роботхэр
 • «Роскосмос»-м и мурадщ космонавтхэр щагъэхьэзыр центр Кавказ Ищхъэрэм къыщызэIуихыну. IуэхущIапIэм и унафэщI Рогозин Дмитрий жиIащ мы лэжьыгъэр етIанэгъэ щаублэну Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгу зыбжанэм. Абы къызэрыхигъэщащи, Iуащхьэмахуэ ящыщщ, зэман дэкIмэ, Мазэм щIэныгъэ базэ щызыухуэну роботхэр щагъэунэхуну щIыпIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Италие, Венеция

2019-11-21

 • Италием и къалэ цIэрыIуэхэм ящыщ Венецие ныбжьышхуэ иIэщ. Ди эрэм и пэкIэ лIэщIыгъуэ етхуанэм а щIыпIэр цIыхухэм псэупIэ ящIат, ауэ къалэ теплъэ щигъуэтар ди эрэм и ебгъуанэ лIэщIыгъуэрщ. Абы къыщыщIэдзауэ епщыкIуханэ лIэщIыгъуэр иухыху «гъуэгу псори а къалэм пхокI» жыхуаIэм хуэдэу щытащ, КъухьэпIэ Европэмрэ КъуэкIыпIэмрэ я сатуущIхэм я зэблэкIыпIэу. Абыхэм я фIыщIэщ а къалэр зэрыщыту музей пэлъытэу ди зэманым къызэрысар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-11-21

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Къэухь»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу. «Шу закъуэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «УсакIуэ». Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр