ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр ящыгъупщэркъым

2019-11-12

  • Налшык къалэ Хабзэхъумэхэм я щIыхь аллеем деж щекIуэкIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ пэкIу.

  • Республикэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэзыта лIыхъужьхэм я фэеплъым пщIэ хуащIу къызэхуэсат Налшык къалэмкIэ УМВД-м и унафэщIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ, ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэр.
  • — Дэ ди къалэнщ республикэм и мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыгъэмрэ зи псэр щIэзытахэр тщымыгъупщэну, абыхэм я унагъуэхэм ди нэIэ ятедгъэтыну, — жиIащ Налшык къалэмкIэ УМВД-м и унафэщI полицэм и полковник Геграев Марат.
  • Къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ щымри, фэеплъым деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
  • КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.