ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Европэм и Кубокым щIобэн

2019-11-12

  • «Оренбуржье» спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа 2005-2006, 2007-2008 гъэхэм къалъхуахэм я зэхьэзэхуэ.

  • Зэпеуэм хэтащ Урысейм и къалэ 41-м, Къэзахъстаным, Таджикистаным, Къыргъызстаным, Куржым, Азербайджаным къикIа спортсмен 500-м щIигъу.
  • 2005-2006 гъэхэм къалъхуахэм я гупым щыбэна хьэлъагъым япэ увыпIэр щиубыдащ Къумыкъу Астемыр. Къущхьэ Тамерлан — етIуанэщ. Шыгъушэ Артуррэ Беслъэней Идаррэ домбеякъ медалхэр къахьащ.
  • 2007-2008 гъэхэм къалъхуахэм я деж дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Беслъэней Дамир.
  • Спортсменхэр ягъасэ Урысейм спортымкIэ и мастер Иванов Дмитрийрэ Апхуд Анзоррэ.
  • МЭЗКУУ Къанщобий.