ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2019

Зи фэеплъыр мыкIуэдыжынухэр

2019-05-09

 • Хэку зауэшхуэм хэкIуэда лIыхъужь 27-мрэ къэзыгъэзэжаитIымрэ СССР-м хуигъэфэща къэрал дамыгъэ 31-м (УФ-м и Президент Путин Владимир и Iэ щIэдзауэ) я щыхьэт тхылъхэмрэ зы орденрэ дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и пэшышхуэм щратыжащ абыхэм къащIэхъуа щIэблэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

2019-05-09

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ

2019-05-09

 • КIуащ БетIал
 • Гъэбырыб уи ныпхэр,
 • Махуэм я нэхъыфI,
 • ЩIэзылъхьам бий гупхэр —
 • Дыгъэ мыункIыфI!
 • Дыгъэм пшэр пхисыкIыу
 • ЩIыр зыгъэнэхуауэ,
 • Укъепсащ, гущыкI
 • Зауэр щIым тепхуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу, абы хэтахэу пщIэ зыхуэтщIхэ!

2019-05-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Сату-промышленнэ палатэ» союзыр ди къэралым и махуэ нэхъ лъапIэ дыдэмкIэ — ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ къывохъуэхъу.
 • Ветеран лъапIэхэ! Фэ лIыгъэрэ хахуагъэрэ фхэлъу ди Хэкум и щхьэхуитыныгъэр фхъумащ, къэрал зэтекъутар зэфIэвгъэувэжащ икIи мамыру дыпсэуну Iэмал къыдэфтащ. Дэ ар зэи тщыгъупщэнукъым. ХэкIуэдахэм я фэеплъыр ди гум илъу, ди щхьэр лъахъшэу фхудогъэщхъ. Узыншагъэ быдэ, гукъыдэж фиIэну, фи Iыхьлыхэмрэ фи благъэхэмрэ я гулъытэмрэ гуапагъэмрэ фыщымыщIэну дынывохъуэхъу.
 • ГъукIэлI Хьэсэн,
 • КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм и тхьэмадэ.

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зэи  тщыгъупщэнукъым

2019-05-09

 • ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ дынывохъуэхъу!
 • Урысей Федерацэм и цIыху мелуанхэми, а зауэм и гузэвэгъуэр зылъэIэсауэ щыта адрей къэралхэм щыпсэухэм я нэхъыбэми я гуфIэгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэу къалъытэ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр. Жэщ-махуэ 1418-кIэ екIуэкIа, дуней псор зыгъэгулэза Хэку зауэшхуэм цIыхухэм хьэзабу, бэлыхьу къахуихьар зыхуэдизыр нэгум къыщIэгъэхьэгъуейщ. Совет цIыху мелуан 27-м я гъащIэр щIатащ нобэрей ди мамыр псэукIэм, фашизмэр дунейм тегъэкъэбзыкIыным. Къэралым и дежкIэ гъэунэхуныгъэшхуэу щыта а илъэсхэр зэи тщыгъупщэ хъунукъым икIи зауэм и нэщIэбжьэ ди цIыхухэм афIэкIа зэи ямыгъэунэхуным псори дытелэжьэн хуейщ.
 • Мамырыгъэ, зэIузэпэщыгъэ фи унагъуэхэм илъыну, гуфIэгъуэ фыщымыщIэу фыпсэуну ди гуапэщ.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэ,
 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэ

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

УасэкIэ дыкъикIуэтакъым

2019-05-09

 • Нобэ догъэлъапIэ ди гуфIэгъуэ нэхъ ин дыдэр — ТекIуэныгъэм и махуэр. Хэку зауэшхуэр цIыхум и тхыдэм щынэхъ ин дыдэу икIи щынэхъ гущIэгъуншэу щытащ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

2019-05-09

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и жьы щIыIэр зыщIимыхуа ди къэралым искъым. Къэгъуэтыгъуейщ щалъхуа щIыналъэм псэемыблэжу къыщхьэщыжахэри къызыхэмыкIа унагъуэ. Абыхэм сыт щыгъуи дэ зыубгъуауэ датотхыхь икIи бий ерур изыгъэкIуэту и гъуэм изыукIыхьыжахэм ящыщу зи цIэ къидмыIуа, зи лIыгъэм дытемытхыхьа щыIэжу фIэщщIыгъуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ТекIуэныгъэ Иным имахуэр догъэлъапIэ

2019-05-09

 • АдыгэлI уардэ
 • ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэм ящыщщ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къигъэлъагъуэу Хэку зауэшхуэм пхыкIа, мамыр гъащIэм хэзэгъэжу лэжьыгъэ купщIафэ езыхьэкIа, лъэужьыфIэ, зи цIэр тхыдэм къыхэна, Бахъсэн районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыщ адыгэлI нэс Уэрдокъуэ Мухьэмэд Азрэт и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Мы махуэхэм

2019-05-09

 • Накъыгъэм и 9, махуэку
 • ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ И МАХУЭЩ
 •  1944 гъэм Севастополь къалэр фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 •  1945 гъэм ягъэуващ «1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм Германием зэрыщытекIуам папщIэ» медалыр.
 •  1994 гъэм Жуковым и орденымрэ Жуковым и медалымрэ ягъэуващ.
 •  2006 гъэм Урысейм къыщащтащ «Дзэ щIыхьым и къалэ» цIэ лъапIэр.
 •  Режиссёр, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мыд Хьэжмусэ къызэралъхурэ илъэси 109-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зауэм теухуа уэрэдхэр адыгэбзэкIэ жаIэ

2019-05-09

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и студентхэм накъыгъэм и 7-м концерт щIэщыгъуэ ятащ. ЕджапIэм и камернэ пэшым удихьэхыу адыгэбзэкIэ щагъэзэщIащ Хэку зауэшхуэм и зэманым ятха уэрэдхэр. Урыс уэрэдхэр адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар щIэныгъэлI цIэрыIуэ, академик, химие щIэныгъэхэм я доктор Хьэмыз Русланщ. Концертыр ирагъэкIуэкIащ институтым и студентхэу Халабузар Тамерланрэ Ивасненкэ Катярэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ГуфIэгъуэ махуэшхуэм къыдэунэху хабзэ дахэ

2019-05-09

 • Хабзэ хъуауэ, къэралым, республикэм накъыгъэм и 9-м къыщызэрагъэпэщ «Полк уахътыншэ» Iуэхум гъэ къэс нэхъри зэрызиубгъур ди нэгу щIокI. Ар куэдкIэ елъытащ зэхыхьэм цIыху нэхъыбэ къыхэшэным зи зэфIэкI езыхьэлIэхэм. Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым и аспирант Амщыкъуэ Амырхъан и къару емыблэжу хущIокъу Iуэхум зэрызригъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЩIалэгъуалэм къахожаныкI

2019-05-09

 • Иркутск дэт «Байкал-Арена» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIа, уахътыншэм бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм и щIалэгъуалэ чемпионатым и финалым нэсащ Тембот Ахьмэдхъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-05-09

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-05-09

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр