ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу, абы хэтахэу пщIэ зыхуэтщIхэ!

2019-05-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
  • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Сату-промышленнэ палатэ» союзыр ди къэралым и махуэ нэхъ лъапIэ дыдэмкIэ — ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ къывохъуэхъу.
  • Ветеран лъапIэхэ! Фэ лIыгъэрэ хахуагъэрэ фхэлъу ди Хэкум и щхьэхуитыныгъэр фхъумащ, къэрал зэтекъутар зэфIэвгъэувэжащ икIи мамыру дыпсэуну Iэмал къыдэфтащ. Дэ ар зэи тщыгъупщэнукъым. ХэкIуэдахэм я фэеплъыр ди гум илъу, ди щхьэр лъахъшэу фхудогъэщхъ. Узыншагъэ быдэ, гукъыдэж фиIэну, фи Iыхьлыхэмрэ фи благъэхэмрэ я гулъытэмрэ гуапагъэмрэ фыщымыщIэну дынывохъуэхъу.
  • ГъукIэлI Хьэсэн,
  • КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм и тхьэмадэ.