ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэи  тщыгъупщэнукъым

2019-05-09

  • ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
  • ТекIуэныгъэ Иным и махуэмкIэ дынывохъуэхъу!
  • Урысей Федерацэм и цIыху мелуанхэми, а зауэм и гузэвэгъуэр зылъэIэсауэ щыта адрей къэралхэм щыпсэухэм я нэхъыбэми я гуфIэгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэу къалъытэ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр. Жэщ-махуэ 1418-кIэ екIуэкIа, дуней псор зыгъэгулэза Хэку зауэшхуэм цIыхухэм хьэзабу, бэлыхьу къахуихьар зыхуэдизыр нэгум къыщIэгъэхьэгъуейщ. Совет цIыху мелуан 27-м я гъащIэр щIатащ нобэрей ди мамыр псэукIэм, фашизмэр дунейм тегъэкъэбзыкIыным. Къэралым и дежкIэ гъэунэхуныгъэшхуэу щыта а илъэсхэр зэи тщыгъупщэ хъунукъым икIи зауэм и нэщIэбжьэ ди цIыхухэм афIэкIа зэи ямыгъэунэхуным псори дытелэжьэн хуейщ.
  • Мамырыгъэ, зэIузэпэщыгъэ фи унагъуэхэм илъыну, гуфIэгъуэ фыщымыщIэу фыпсэуну ди гуапэщ.
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэ,
  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэ