ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2019

ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2019-05-08

 • КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, къыхэжаныкIа еджакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, тылым щылэжьахэм, республикэм ис псоми дохъуэхъу!

2019-05-08

 • Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ Советым и цIэкIэ ди гуапэу дынывохъуэхъу Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 74-рэ зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Накъыгъэм и 9-м екIуэкIыну гуфIэгъуэ Iуэхухэр

2019-05-08

 • 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 74-рэ зэрырикъур накъыгъэм и 9-м республикэм хэIэтыкIауэ щагъэлъэпIэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Парламентым и щIыхькIэ

2019-05-08

 • Гъэмахуэ шыгъажэ лъэхъэнэр къыщызэIуахым республикэ ипподромым шыгъажэу блы щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зым щызэпеуащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ ягъэува саугъэтыр къэхьыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Нобэ

2019-05-08

 • Накъыгъэм и 8, бэрэжьей
 •  Жор Плъыжьымрэ Мазэ Ныкъуэ ЩхъуантIэмрэ я дунейпсо махуэщ
 •  Беларусь Республикэм и къэрал ныпымрэ гербымрэ я махуэщ
 •  1945 гъэм фашист Германием псалъэмакъыншэу зыкъызэритыр къыщыгъэлъэгъуа кIэух актым Iэ щытрадзащ Берлин пэмыжыжьэ Карлсхорст щIыпIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI»  зэпеуэм пещэ

2019-05-08

 • «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Бахъсэн къалэ дэт 4-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ. УнэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэмкIэ я Iэзагъымрэ я зэфIэкIымрэ ягъэлъэгъуащ республикэм и щIыналъэхэм къикIа егъэджакIуэ 13-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МыкIуэдыжын лъэужь пхызыша

2019-05-08

 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ урысей академием и член-корреспондент, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Академием и академик, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 65-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Парламентым и тхыдэм ироплъэж

2019-05-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ республикэм парламентаризмэр зэрыщызэфIэувамрэ абы зэрызыщиужьамрэ теухуа щIэныгъэ конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Ныкъуэдыкъуэхэм къащхьэщож

2019-05-08

 • Май щIыналъэм гулъытэ хэха щыхуащI ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъ цIыхухэр лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык и автобус къэувыIэпIэхэр къагъэщIэрэщIэж

2019-05-08

 • Къалэм и автобус къэувыIэпIэхэм тращIыхьыну комплексхэр къыхэхыным теухуа интернет IэIэтыр иухащ. Къалэдэсхэм я нэхъыбэм къызэралъытамкIэ, Лениным и уэрамым нэхъ хуагъэфэщар «Классик» павильонхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Мамырыгъэм и жьэгур»  жыджэру мэлажьэ

2019-05-08

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэIуахащ щIэныгъэ конференцымрэ джэгукIэ мардэхэмрэ щызэхэухуэна зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Робототехникэм куэд дехьэх

2019-05-08

 • Иджыблагъэ КъБКъУ-м щекIуэкIащ мехатроникэмрэ работотехникэмкIэ Олимпиадэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэси 7-м щегъэжьауэ 17-м нэс еджакIуэ 50.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джылахъстэнейм и лIыхъужьхэр

2019-05-08

 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу къыдэкIащ «Герои Терской земли» тхылъыр. Ар ягъэхьэзыращ къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник, пенсэм щыс Щоджэм Залымджэрий, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Джырандокъуэ Михаил, милицэм и полковник, мы зэманым мылэжьэж, Урысейм и тхакIуэхэм я союзым хэт Шипилов Валерий сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэралпсо зэпеуэ иным

2019-05-08

 • Новороссийск щекIуэкIащ Ушаков Фёдор и цIэр зезыхьэ тенджыз къэрал университетым и саугъэтхэм щыщIэбэна, самбэмкIэ «А» классым хыхьэ урысейпсо мастер зэпеуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Абазэ Ислъам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр