ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи фэеплъыр мыкIуэдыжынухэр

2019-05-09

  • Хэку зауэшхуэм хэкIуэда лIыхъужь 27-мрэ къэзыгъэзэжаитIымрэ СССР-м хуигъэфэща къэрал дамыгъэ 31-м (УФ-м и Президент Путин Владимир и Iэ щIэдзауэ) я щыхьэт тхылъхэмрэ зы орденрэ дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и пэшышхуэм щратыжащ абыхэм къащIэхъуа щIэблэм.

  • — Нобэ, ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Правительствэм и Унэм къедгъэблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Хэку зауэшхуэм хэта лIыхъужь 29-м я Iыхьлыхэр, Хэкур зэрахъумам папщIэ къыхуагъэфэща къэрал дамыгъэхэр еттыжын папщIэ, — жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек. — Абы лъандэрэ илъэсипщI бжыгъэхэр дэкIыжами, цIыхухэм я гум ихуакъым а зауэ гущIэгъуншэм ди цIыхубэм зыхригъэщIа гузэвэгъуэр, дунейр мамыру щытыным зи псэ щIэзытахэр. Мы махуэхэм дигу къыдогъэкIыж лIыгъэрэ хахуагъэрэ яхэлъу зи Хэкур зыхъумахэр. Абыхэм я щIэблэм хуащIам уасэ иIэкъыми, пщIэ хуэтщIын хуейщ. Ди лIыхъужьхэм я лIыгъэм къищынэмыщIа, гурэ псэкIэ абыхэм я Хэкур фIыуэ ялъагъуу зэрыщытар ди ужь итхэм щапхъэу едгъэлъэгъупхъэщ. Зауэм къэралым и цIыху мелуан пщIы бжыгъэхэр хэкIуэдащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу цIыху мин 40-м щIигъум я щхьэ халъхьащ зэхэуэ гуащIэхэм. Ар гъэунэхупIэ шынагъуэт, ауэ ди цIыхубэр зэрызэкъуэувам и фIыгъэкIэ, а къарум ахэр пэлъэщыфащ. Ди лIыхъужьхэм я фэеплъыр уахътыншэщ.
  • КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ хуищIащ Нэхущ Ахьмэд, Хэку зауэшхуэм хэкIуэда лIыхъужьхэм я фэеплъыр уахътыншэ щIыным илъэс зыбжанэ хъуауэ зэрелэжьым папщIэ. Ар ехъуэхъуащ республикэм и лъыхъуакIуэ гупхэм хэтхэм, пщIэ зыпылъ Iуэхум ахэр зэрыпэрытыр къыхигъэщу.
  • «Вагъуэ Плъыжь» орденым и тхылъыр хуагъэфэщащ гвардием и лейтенант нэхъыжь Шэшэн Сэфарбий Бэтокъуэ и къуэм, сэлэт Быж Мусэ Угъурлы и къуэм, лейтенант Хьэгъэбанэ МухьэдинБыцэ икъуэм. «ЩIыхь» орденым и III нагъыщэмрэ «И хахуагъэм папщIэ», «Кавказыр зэрихъумам папщIэ» медалхэмрэ я тхылъхьэр — сэлэт Геккиев Исхьэкъ Ахъло и къуэм. «Сталинград зэрихъумам папщIэ» медалым и тхылъыр — сэлэтхэу Джатэрывэ Хьэбалэ Кушыку и къуэмрэ Бэрэздж ТIэмышэ Iэсхьэд и къуэмрэ; «Севастополь зэрихъумам папщIэ» медалым и тхылъыр — лейтенант нэхъыщIэ Хьэтэжьыкъуэ Хьэзрэтэлий ТIэтIым и къуэм; «Ленинград зэрихъумам папщIэ» медалым и тхылъыр — сэлэт Молэ Гъумарбий Темыркъан и къуэм, сержант Быгуэ Iэбу Хьисэ и къуэм, лейтенант нэхъыжь Чочаев Мыхьмуд Къаспот и къуэм. Ленинградрэ Сталинградрэ зэрихъумам папщIэ медалхэр — сэлэт Хъупсырджэн Мухътар Батыр и къуэм. «Кавказыр зэрахъумам папщIэ» медалым и тхылъыр — сэлэтхэу Быгуэ Мусэ Зэчрей и къуэм, Нэхущ Музир Хьэжбэчыр и къуэм, Къуэдз Хьэжбарэ ПIатI и къуэм, Жэмыхъуэ Анатолэ Къазий и къуэм, Соблыр Жамбот Хьэцу и къуэм, Шорэ Чэзим Увыж и къуэм, Ержыб Билал Батырбэч и къуэм, Егъэн Сэлий ПIатI и къуэм, КIэрэф Гъумар Айтэч и къуэм, Дау ТIотIэ Машэ и къуэм, Къэшэж Машэ Къамбот и къуэм, Къэшэж Къарней ЛутIэ и къуэм, Доткъул ТIамышэ Даут и къуэм, гвардием и сэлэт Къумыкъу ТIутIэ Лэкъумэн и къуэм, сержант Къалмыкъ Мыхьмуд Гъубжджэрий и къуэм, политрукым и къуэдзэ Мамхэгъ Iэюб ПIатIышэ и къуэм, лейтенант нэхъыщIэ Къэшэж Хьэжмусэ Дым и къуэм.
  • Хэку зауэ орденым и етIуанэ нагъыщэр зыхуагъэфэща сэлэт Къэмбэчокъуэ Гъузер Ержыб и къуэм и къэрал дамыгъэр иратыжащ лIыхъужьым и къуэ Хъусен. Дзэ тхыдэр джыжыным и гуащIэ зэрыхилъхьам папщIэ, Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм «Хэкум и лIыхъужьхэм я фэеплъ» и медалыр иратащ Нэхущ Ахьмэд БетIал и къуэм.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.