ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэ

2019-05-09

 • КIуащ БетIал
 • Гъэбырыб уи ныпхэр,
 • Махуэм я нэхъыфI,
 • ЩIэзылъхьам бий гупхэр —
 • Дыгъэ мыункIыфI!
 • Дыгъэм пшэр пхисыкIыу
 • ЩIыр зыгъэнэхуауэ,
 • Укъепсащ, гущыкI
 • Зауэр щIым тепхуауэ.

 • Сыт хуэдиз гуфIэгъуэ
 • ЦIыхухэм къахуэпхьа,
 • Сыт хуэдиз гуIэгъуэ
 • Уэ хьэдрыхэ пхьа?!
 • Сыт хуэдиз бынунэм
 • Адэр хэпшэжа!
 • Сыт хуэдиз лэгъунэм
 • Щауэ ипшэжа!
 • Зи щхьэр хэзылъхьахэр
 • Тхэткъым зигу къэмыкI,
 • Анэм къапыхьахэр
 • Махуэ дигу имыкI.
 • Пщащэу лъагъуныгъэ
 • Дапщэм ептыжа!
 • Дэ ди текIуэныгъэ,
 • Бэр дэзыхыжа.
 • Уэркъэ дуней иныр
 • МафIэм хэзыхар!
 • Полякыр, румыныр
 • ЛIэрт — хуэгумэхар.
 • Фучик и лъэпкъ дахэр
 • Ем къезыгъэлар,
 • Петен ища лъахэр
 • Хуит къэзыщIыжар!
 • Уэркъэ, ТекIуэныгъэ,
 • Гитлер кхъэ ищIа
 • Къэралым лъэкIыныгъэ
 • Псэуну хуэзыщIар.
 • Уэрщ а псор зи фIыгъэр,
 • Дуней хейр къохъуэхъу,
 • Уардэу ТекIуэныгъэ,
 • Сигуми жеIэр хъуэхъу!
 •   05. 1945 гъэ