ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

2019-05-09

  • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и жьы щIыIэр зыщIимыхуа ди къэралым искъым. Къэгъуэтыгъуейщ щалъхуа щIыналъэм псэемыблэжу къыщхьэщыжахэри къызыхэмыкIа унагъуэ. Абыхэм сыт щыгъуи дэ зыубгъуауэ датотхыхь икIи бий ерур изыгъэкIуэту и гъуэм изыукIыхьыжахэм ящыщу зи цIэ къидмыIуа, зи лIыгъэм дытемытхыхьа щыIэжу фIэщщIыгъуейщ.

  • Нобэрей къыдэкIыгъуэм и 2-нэ, 5-нэ напэкIуэцIхэр иджы хухэтхащ «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэм я Iыхьлыхэу ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэм. Мыбы и пэкIэ къыдэкIа номеритIми хуэфащэ увыпIэ абыхэм щедгъэубыдащ. ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ, жыхуаIэращи дыкъызытехъукIыжахэм зэрахьа лIыгъэм дэри, редакцэм и лэжьакIуэхэм, ди Iыхьэ хэлъу, дригушхуэну дыхуиту къытщохъу. Дыщогугъ абыхэм ятеухуа тхыгъэхэр щIэщыгъуэ фщыхъуну.