ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2019

Махуэшхуэр яIэт

2019-05-18

 • Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и Къэрал Думэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хэт депутатхэр, КИФЩI-м и щIыналъэхэм, Томск, Ленинград, Тверь, Волгоград областхэм я лIыкIуэхэр, КъБР-м и Правительствэмрэ Парламентымрэ я лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Щыгъуэ  махуэр  зэрекIуэкIынур

2019-05-18

 • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъумкIэ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэм я иужьрей зэIущIэр махуэку кIуам екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Медсестрахэр ягъэлъапIэ

2019-05-18

 • Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Анэдэлъхубзэр зыгъэшэрыуэхэр

2019-05-18

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Илъэсым  и  егъэджакIуэ нэхъыфIыр  къыхах

2019-05-18

 • «2019 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щызэхуащIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-05-18

 • Накъыгъэм и 18, щэбэт
 • Музейхэм я дунейпсо махуэщ. 1977 гъэм Музейхэм я дунейпсо советым и ХI конференц нэхъыщхьэу Москва щекIуэкIам къыщащтащ музейхэм махуэ хэха яIэным теухуа унафэр.
 • Москварэ Санкт-Петербургрэ щокIуэкI «Музейхэм я жэщ» фестивалхэр
 • УФ-м и Балтие флотым и махуэщ
 • Тыркумэн Республикэм и Конституцэмрэ и Къэрал ныпымрэ я махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-05-18

 • Бжыгъэхэм къаIуатэ
 • Тхыдэр щыхьэт тохъуэ
 • Адыгэ тхыдэм и нэхъ Iуэхугъуэ зэIумыбзхэм ящыщщ XVIII — XIX лIэщIыгъуэхэм абыхэм я бжыгъэр зэрыхъуу щытар. Адыгэхэм я бжыгъэр нэхъ белджылы хъууэ щыщIидзар XVIII лIэщIыгъуэм и кIэхэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-05-18

 • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
 • ФIыуэ укъалъагъуну ухуеймэ…
 • Дунейм зихъуэжыну ухуеймэ, уи деж къыщыщIэдзэ.
 • Ганди Махатмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис