ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэрыр сымаджэ хьэлъэхэм ядэIэпыкъунымкIэ федеральнэ проектыр щагъэунэхуну щIыналъэхэм ящыщщ

2019-05-28

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щыхуэзащ урысейпсо цIыхубэ фронтым и штаб нэхъыщхьэм хэт, «Вера» псапащIэ фондым и къызэгъэпэщакIуэ Федермессер Аннэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лъэпкъым и фIыгъуэр зыгъэбагъуэ нэхъыжьыфIхэр

2019-05-28

 • Адыгэ лъэпкъым и япэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэхэм ящыщ, лъэпкъ литературэмрэ абы ехьэлIа къэхутэныгъэхэмрэ егъэкIуэкIыным хуэлажьэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ и ныбжьыр накъыгъэм и 29-м илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъумкIэ дохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-05-28

 • Накъыгъэм и 28, гъубж
 •  Гъунапкъэхъумэм и махуэщ. 1918 гъэм Ленин Владимир Iэ щIидзащ гъунапкъэхъумэ гупхэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэм. Япэу къызэрагъэпэщар Ищхъэрэ-КъухьэпIэ гъунапкъэхъумэ округырщ. Гъунапкъэхъумэм и махуэр ди гъусэу ягъэлъапIэ Белоруссиеми, Къыргъызми, Украинэми. 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэшхуэм я нэхъыжьыфIыр илъэс 90 ирикъуащ

2019-05-28

 • Бахъсэн районым щыщ Ислъэмей къуажэм щыпсэу Къуныжь Борис ХьэмтIырэ и къуэр илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ кърагъэхьа хъуэхъу тхылъхэр иритыжри, нэхъыжьыфIым псалъэ гуапэхэр жриIащ район администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

 Профессор цIэрыIуэм и щапхъэ

2019-05-28

 • КъБКъУ-м и профессор, биологие щIэныгъэхэм я доктор Дзу Руслан и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 70 ирикъуащ. Илъэс 55-м нэсауэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щолажьэ щIэныгъэлIыр. Кавказ къуршхэм я биологие, ландшафт зэхэлъыкIэр хъумэным теухуауэ абы ищIа къэхутэныгъэхэр ди зэманым щIэныгъэрылажьэхэм мыхьэнэ нэхъыбэ зиIэхэм ящыщу къалъытэхэм щыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Джатэжьей Анзор япэ йощ

2019-05-28

 • «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо-фестиваль зэпеуэм и зы Iыхьэу 8-11-нэ классым щIэс еджакIуэхэр я къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ иджыблагъэ зэхьэзэхуащ. Ар щызэхэтащ Налшык къалэ дэт, ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мырзэ Резуан къэралым и гуп къыхэхам ирагъэблагъэ

2019-05-28

 • Илъэс тIощIрэ тхурэ дэкIауэ Урысей Федерацэм футболымкIэ и командэ хэхам адыгэ щIалэ ирагъэблэгъащ. Евро-2020 кIэух зэпеуэм кIуэнухэр къыщыхах зэIущIэхэу мэкъуауэгъуэм (июным) и 8-мрэ 11-мрэ Саранскрэ Новгород Ищхъэрэрэ щекIуэкIынухэм ирагъэблэгъащ Тулэ и «Арсенал»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэ» газетым и япэ номерыр къызэрыдэкIрэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу

2019-05-28

 • ЩIалэгъуалэм ди ущиякIуэт
 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къиуха нэужь, Бекъул Токъан егъэджакIуэу Сыбырым, Шэшэн-Ингушым илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зи зэфIэкIкIэ къыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2019-05-28

 • Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм ЦIыхубзхэм я советым къызэригъэпэщауэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Унагъуэм и дунейпсо махуэм хуэгъэпса пшыхь. Абы щагъэлъэпIащ Налшык дэс унагъуэ нэхъыфIхэм ящыщхэр, щагъэнэIуащ Бзылъхугъэхэм я къалэ зэгухьэныгъэм щIыхь зиIэу хагъэхьахэр, «Налшык и бзылъхугъэ нэхъыфI-2018» цIэр зыфIащахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Псори зэхэкIа хуэдэщ, ауэ…

2019-05-28

 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1. Псыхуабэ. «Центральный» стадион. Накъыгъэм и 24-м. ЦIыху 430-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Колтунов, Тиракьянц (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Шрамко (Белореченск).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол