ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэм къахожаныкI

2019-05-09

  • Иркутск дэт «Байкал-Арена» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIа, уахътыншэм бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм и щIалэгъуалэ чемпионатым и финалым нэсащ Тембот Ахьмэдхъан.

  • Зи ныбжьыр илъэс 15-17 хъухэм я зэпеуэм зэфIэкI ин къыщигъэлъагъуэу хэтащ Ахьмэдхъан. Килограмм 80-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэм нэсыху ар и хьэрхуэрэгъу псоми ефIэкIащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, финалым абы къыщытекIуащ Осетие Ищхъэрэ — Аланием къикIа щIалэщIэр.
  • Тембот Ахьмэдхъан зэхьэзэхуэм дыжьын медалыр къыщихьащ икIи дяпэкIэ екIуэкIыну къэралпсо, дунейпсо зэпеуэ инхэм хэтыну Iэмал игъуэтащ.
  • Хьэтау Ислъам.