ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зауэм теухуа уэрэдхэр адыгэбзэкIэ жаIэ

2019-05-09

  • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и студентхэм накъыгъэм и 7-м концерт щIэщыгъуэ ятащ. ЕджапIэм и камернэ пэшым удихьэхыу адыгэбзэкIэ щагъэзэщIащ Хэку зауэшхуэм и зэманым ятха уэрэдхэр. Урыс уэрэдхэр адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар щIэныгъэлI цIэрыIуэ, академик, химие щIэныгъэхэм я доктор Хьэмыз Русланщ. Концертыр ирагъэкIуэкIащ институтым и студентхэу Халабузар Тамерланрэ Ивасненкэ Катярэ.

  • — ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьрэ илъэс 74-рэ зэрырикъур къэралым, дуней псом щыщагъэлъапIэ мы махуэхэм цIыхухэм ягу къагъэкIыж зауэм хэкIуэдахэр. Махуэшхуэр къэзыгъэблэгъа ветеранхэм я бжыгъэр кIуэ пэтми нэхъ мащIэ мэхъу, ауэ щIэблэм ди тхыдэр егъэщIэным хуэгъэпса, зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр къызэрагъэпэщ, — жиIащ институтым и проректор, искусствоведенэм и доктор, профессор Ащхъуэт Беслъэн. — Хэку зауэшхуэм теухуа, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэдхэу ХьэмызРуслан адыгэбзэм къригъэзагъэу и лъэпкъэгъухэм тыгъэ къытхуищIахэм ди студентхэм фрагъэдэIуэнущ.
  • Пшыхьым щагъэзэщIа, Хэку зауэшхуэм и дамыгъэ хъуахэу къалъытэ «Тёмная ночь», «В землянке», «Катюша», «Лизавета», «Вот кто-то с горочки спустился», «Враги сожгли родную хату», «Первым делом, первым делом самолёты», «Синий платочек», «Эх, дороги!» уэрэдхэм я тхыдэ хьэлэмэтхэм къызэхуэсахэр щагъэгъуэзащ Халабузар Тамерланрэ Ивасненкэ Катярэ. Концертыр ягъэдэхащ Щокъуий Мурат, Жолдащ Марат, Янэ Iэминэ, Абазокъуэ Аринэ, Гуэбэшы Iэдэм, Къунаш Элинэ сымэ, институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым и студентхэм.
  • Пшыхьыр къызэзыгъэпэща, институтым и доцент, культурологием и кандидат ЩауэцIыкIу Людмилэ къыхигъэщащ и дэлъху Хьэмыз Руслан илъэс 50-м щIигъуауэ Москва щыпсэуми, зыщыщ лъэпкъыр, и щэнхабзэр, адыгэбзэр зыхилъхьэ щымыIэу фIыуэ зэрилъагъур, бзибл зэрищIэр. Людмилэ фIыщIэ яхуищIащ пшыхьыр зыгъэдэха студентхэмрэ ахэр зыгъэхьэзыра и лэжьэгъу егъэджакIуэхэу Гъэсашэ Наталье, КъуийцIыкIу Валерэ, Бэгъуэтыж Светланэ, Даур Иринэ сымэ.
  • УФ-м и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и профессор, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Гъэсашэ Наталье къыхигъэщащ и адэр Хэку зауэшхуэм зэрыхэкIуэдар. Ар къытеувыIащ, хабзэ хъуауэ, я еджапIэм ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу зэхыхьэ щIэщыгъуэхэр къызэрыщызэрагъэпэщыр икIи фIыщIэ хуищIащ иджы-рей концертыр зи жэрдэм ЩауэцIыкIу Людмилэ.
  • Зэхыхьэр щиухым абы хэтахэмрэ кърихьэлIахэмрэ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ. ИужькIэ абыхэм зэдагъэзэщIащ «День Победы» уэрэдыр.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.