ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2019

Железноводск  къалэм Матовников А. А. щригъэкIуэкIащ мэкъумэш продукцэ къэлэжьынымрэ нэгъуэщI къэралхэм ещэнымрэ теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ К. В.

2019-05-25

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Д. Н. сымэ дыгъуасэ Железноводск къалэм щрагъэкIуэкIащ ди щIыналъэм агропромышленнэ комлексым зыщегъэужьыным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министр Чеботараев С. В., КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В., округым хиубыдэ субъектхэм я унафэщI-хэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ХьэрычэтыщIэхэр  Бахъсэн щызэхуозэ

2019-05-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Бахъсэн къалэ дэт Агропромышленнэ бизнес-инкубаторым накъыгъэм и 23-м къыщызэрагъэпэща, Урысей Федерацэм и хьэрычэтыщIэхэм     я махуэм ирырагъэхьэлIа зэIущIэ зэIухам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шурдым Миленэ Истамбыл щытокIуэ

2019-05-25

 • Зеикъуэ щыщ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI иджыблагъэ Истамбыл щагъэлъэгъуащ. Уэрэд жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Ахъмэт Эльвирэ и гъэсэнхэу Шурдым Миленэрэ (илъэс 11) Къуршэ Арианэрэ (илъэси 10) Тыркум щекIуэкIа «Тырку дуней-2019» зэпеуэм екIуу хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  фIыщIэ

2019-05-25

 • Накъыгъэм и 20 — 21-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэмрэ адрей жылагъуэхэмрэ щекIуэкIащ Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Ныр  Роксанэ пашэхэм  яхохьэ

2019-05-25

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) VII Лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм кIуэнухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Ярослав къалэм дэт педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мы махуэхэм

2019-05-25

 • Накъыгъэм и 25, щэбэт
 • ЯфIэкIуэда сабийхэм я дунейпсо махуэщ
 • УФ-м щагъэлъапIэ Филологым и махуэр
 • Африкэм и махуэщ. Африкэ зэкъуэтыныгъэм и зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1963 гъэм).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ

2019-05-25

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-Центрым мы махуэхэм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Абы хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр — Мадинэ ида фащипщI, дыщэхэкI хьэпшыпхэр, «Зингер» зэрыдэ машинэр, нэгъуэщIхэри утыку къыщрахьами, Iуэхум щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэхъуари гулъытэ щхьэхуэ зыгъуэтари адыгэ цIыхубз фащэращ, бгъэIулъыр, пыIэр, IэлъэщIыр щIыгъуу. Аращ зэIущIэм «Зы фэилъхьэгъуэм и тхыдэ» щIыфIащар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щагъэлъагъуэ

2019-05-25

 • ИлъэсипщI гъуэгуанэ къэзыкIуа «Нартхэм я фIыгъуэхэр» дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым нэхъри зеубгъу. Мы махуэхэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щокIуэкI гъуазджэмкIэ Х фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэ ягъэIэпхъуэ гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Ислъамым и нур

2019-05-25

 • Уаз
 • Хьид махуэ лъапIэр
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэу дгъэлъапIэ хьид махуэшхуэм и къежьапIэ хъуар 624 гъэращ. А илъэсым ЛIыкIуэ лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) Мединэм щыIэу, япэ дыдэу Рэмэдан мазэм нэщI иIыгъри, хьид махуэри игъэлъэпIауэ щытащ. Хьид махуэр зэрагъэлъапIэ щIыкIэр Бегъымбарым и щапхъэм къегъэлъагъуэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-05-25

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Лы зыдэлъ псыхьэлывэ
 • Былымылыр ятхьэщI, тыкъыр цIыкIуурэ яупщIатэ, лыхьэжым щIагъэкI, бжьыныщхьэ упщIэта, цIыкIуурэ упщIэта щэ тхъурымбэ, шыбжий плъыжь сыр хьэжа, бурш,   шыгъу халъхьэ. ФIыуэ зэхагъэзэрыхьри, тхьэвым дэлъу ягъавэ. Пщтыру тепщэчым иралъхьэри, бжьыныху шыпс тракIэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис