ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

«Вагъуэхэр»  Iэпщэм  къызэщIекъуэж

2020-01-14

 • Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къыщызэхуэсат адыгэхэм ящыщу япэ дыдэу Совет Союзым футболымкIэ и чемпион хъуа Iэпщэ Александр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур ягъэлъэпIэну. Абыхэм яхэтт Къэбэрдей-Балъкъэрым и топджэгум и лъабжьэр зыгъэтIылъа икIи къэралпсо утыкум ехъулIэныгъэкIэ изыша щIалэ ахъырзэман куэд: Налшык и «Спартак»-м и щIыхьыр илъэс зэмылIэужьыгъуэхэм зыхъумахэу Сыжажэ Валерэ, Гогибедашвили Заур, Гъубж Вячеслав, Хьэнцэ Аслъэнбэч, Мэшыкъуэ Аслъэн, абы щыджэгуахэу икIи иужькIэ и тренер нэхъыщхьэу щытахэу Къумыкъу Виктор, Красножан Юрэ, Шыпш Тимур, Биджий Хьэсэнбий сымэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым, Правительствэм къикIахэр, Iэпщэ Александр и цIэр зезыхьэ футбол академием и гъэсэнхэр, и ныбжьэгъуу, зыцIыхуу щытахэр, и унагъуэм щыщхэр. Зэрымыпсэужрэ илъэс 28-рэ дэкIами (1991 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м дунейм ехыжащ), Iэпщэм хузэфIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и «топджэгум и вагъуэхэр» и пшыхьым къыщызэщIикъуэжыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шурдым Гъэзалий и щапхъэ

2019-11-12

 • ЩIДАА-м и академикыу, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэу, РАЕН-м и член-корреспонденту, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неорганическэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзалий Къасбот и къуэм и фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Бекъалды Анатолэ телевиденэм къыхуигъэщIат

2019-10-24

 • Жэпуэгъуэм и 22-м, и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирикъуа къудейуэ, дунейм ехыжащ ди ныбжьэгъуфI Бекъалды Анатолэ Мухьэмэтджэрий (ПIытIэ) и къуэр.
 • Ар сыт щыгъуи къахэщырт и ныбжьэгъухэм — и нэгум кърих угъурлыгъэмкIи, и зыIыгъыкIэмкIи, и къэухьымкIи, и псэлъэкIэмкIи, екIуу, зэщIэкъуауэ зэрыхуэпамкIи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъ  хъугъуэфIыгъуэхэр  зыгъэбэгъуа  цIыхушхуэ

2019-09-26

 • УсакIуэ, тхакIуэ, щIэныгъэлI, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, лъэпкъ IуэрыIуатэм и зэхуэхьэсыжакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур Мыхьэмэт и къуэм и фэеплъ пхъэбгъу кIэралъхьащ ар илъэс куэдкIэ щыпсэуа унэм, Горькэм   и цIэр зезыхьэ уэрамым тетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Уафэм  и  IункIыбзэ»

2019-09-14

 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телевиденэм и редактор, «Нюр» журналым и редактор нэхъыщхьэ Сабанчиевэ Арипарэ режиссёр Абыдэ Динэрэ траха фильмым теухуа пшыхь Тэрч къалэ щекIуэкIащ. «Ключи от неба» фильмым къеIуэтэж кхъухьлъатэзехуэ хахуэ Къанкъуэщ Ахьмэдхъан и гъащIэ гъуэгур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

УсакIуэ, тхакIу экъудейтэкъым

2019-09-03

 • УсакIуэ, тхакIуэ, журналист, егъэджакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, «КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща КIэмыргуей Анатолэ псэужамэ, шыщхьэуIум и 3-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Куэдым  къыхуигъэщIа щIэныгъэлI

2019-08-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэмрэ и щIэныгъэм-рэ я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ  ин хуэзыщIа еджагъэшхуэхэм ящыщщ кавказыдж Iэзэ, адыгэхэм ди тхыдэмрэ этнологиемкIэ IэщIагъэлI, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэр. IуэхугъуэфI куэдым къыхуигъэщIа щIэныгъэлIт ар, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и тхыдэ фэеплъымрэ и щэнхабзэ щIэинхэмрэ папщIэ гууз-лыузи зиIэт. Псэужамэ, Къэжэр Валерэ шыщхьэуIум и 19-м илъэс 70 ирикъунут…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«ТекIуэныгъэм и дерсхэр»

2019-08-10

 • 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы хыхьэу Урысей Федерацэм Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм щыщ куэд ирагъэкIуэкIынущ егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ я IэнатIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Адыгагъэр зи пщалъэу къытхэта Дыкъынэ Хьэмид

2019-07-16

 • ПщIэ зыхуэпщIу икIи къыпхуэзыщIу, щапхъэ зытепхыу, чэнджэщэгъу пхуэхъуу, ныбжьэгъуфIу, къуэш пэлъытэу уиIа цIыхур щыпфIэкIуэдым деж гущIыхьэ пщымыхъуу къанэркъым. Апхуэдэ цIыхут Дыкъынэ Хьэмид. Иджыблагъэ, бадзэуэгъуэм и 9-м, дунейм ехыжащ а лIы Iумахуэр. Шэч къытесхьэркъым ар зыцIыхуу щытахэми, къыдэлэжьа псоми а хъыбарыр я жагъуэ зэ-рыхъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Махъсидэ Анатолэ еш ищIэртэкъым

2019-07-09

 • Тхыдэдж, тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Махъсидэ Анатолэ Ахьмэд и къуэр псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зихуэдэ  щымыIэ  Къумахуэ  Мурадин

2019-07-02

 • Махуэ зыбжанэ ипэкIэ илъэситху ирикъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрми, СССР-у щыта къэрал абрагъуэми, Урысей Федерацэми къыщалъыта икIи а щIыналъэхэм я цIэхэр фIыкIэ зыгъэIуа ди лъахэгъу, физик щэджащэ Къумахуэ Мурадин Iэбубэчыр и къуэр дунейм зэрехыжрэ. Абы и къэхутэныгъэу 4-м ящыщу тIур нэгъуэщI къэралхэм къыщыдэкIа журналхэм ихуащ, «Къумахуэм и бзий», «Къумахуэм и оптикэ» фIэщыгъэхэр яIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Сыт нанэхэр щIэIэфIыр апхуэдизу?

2019-07-02

 • Анэ лъагъуныгъэм нэхърэ нэхъ ин, нэхъ хуабэ, нэхъ кIэншэ сыт щыIэ? «Зыри», — жыпIэми ущыуэнукъым. Дунейм гугъу ехьу укъытрегъэхьэри, жэщ-махуэ имыIэу къыпщхьэщысщ, уимыгъагъыу, угукъыдэмыжмэ, къоIэзэу, уигъашхэ-уихуапэу, узыхуей ухуимыгъэныкъуэу. Анэм и Iэхэр къодэхэщIамэ, шынагъуэ псори пщхьэщыкI къыпфIощI, уи гур мэпсэху, IэфIу уожей. Мы дуней псор къызэхакIухьамэ, уи анэм хуэдэ ямыгъуэтын къыпфIощI, урогушхуэ, уогуфIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шэ хьэлэл ефа цIыху

2019-06-27

 • Ныбжьэгъу пэжу сиIа Хьэжыкъарэ Алик щылэжьа унэ лъагэшхуэм, Печатым и унэм, ущыблэкIкIэ къыпфIощI екIуу, зэщIэкъуауэ сыт щыгъуи тлъагъуу дызэса, журналист Iэзэу, лэжьакIуэ емызэшыжу щыта а щIалэр а унэм щIыхьэу е къыщIэкIыжу уIущIэну, арщхьэкIэ — неIэмал! Илъэс мэхъу Алик дунейм зэрехыжрэ. Абы лъандэрэ нэхъ нэщхъей хъуауэ, зеиншафи къатеуауэ шэч уощI а унэшхуэм пэгъунэгъуу щыгъэкIа жыгхэм, ихъуреягъкIэ нэм къиубыд щхъуантIагъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Сэ сощIэж! Сэ срогушхуэ!

2019-05-14

 • Хэку зауэшхуэм нэхъ гущIэгъуншэ къыхэгъуэтэгъуейщ дунейпсо тхыдэм. Унагъуэ минхэр игъэгуIащ а зауэ бзаджэм, лажьэ ямыIэу цIыху куэд хэкIуэдащ, Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ я псэр ятащ мелуанхэм. Ди жагъуэ зэрыхъущи, илъэс къэс нэхъ мащIэ мэхъу абы къелауэ къэзыгъэзэжахэм я бжыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъым и къуэщэджащэ

2019-04-25

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, IуэрыIуатэдж, литературэдж, критик, культуролог, тхыдэдж, жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием (ЩIДАА-м) и академикыу щыта, УФ-мрэ АР-мрэ щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта Щхьэлахъуэ Iэбубэчыр къызэралъхурэ мэлыжьыхьым и 19-м илъэс 90 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ