ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

2018-01-11

Налшык къалэм и «Стрелка» хьэблэм деж щытщ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэм хэтахэм я фэеплъ.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхубэ усакIуэм и щIыхькIэ

2017-12-27

 • Япэ адыгэ цIыхубз усакIуэ, КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней-псо Адыгэ Академием и академикыу щыта, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур щыпсэуа Налшык къалэм Пушкиным и цIэр зезыхьэ и уэрамым тет унэ №60-м фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ, ар къызэралъхурэ илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэ-лIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нанэ и псэ, атIэ дауэ щыт уи Iуэхухэр?

2017-12-20

 • Адыгэ сурэтыщI-график цIэрыIуэ Къып Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щэкIуэгъуэм и 5-м ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЗауэлIым, щIэныгъэлIым, тхакIуэм и щIыхькIэ

2017-11-29

 • Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №10-м къыщызэIуахащ Хэку зауэш хуэм лIыгъэ зэрихьэу хэта, бзэщIэныгъэлI, тхакIуэ цIэрыIуэ Къардэн Бубэ и фэ еплъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

УсакIуэ зэчиифIэт, цIыху щыпкъэт

2017-11-28

 • Къулъкъужын Ипщэ (Абзуанхьэблэ) къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м фэеплъ пшыхь гуапэ къыщызэрагъэпэщат усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Уэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шу пашэ Мэлбахъуэ Тимборэ

2017-11-21

 • Илъэси 100 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр къызэралъхурэ. адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ я псэукIэр егъэфIэкIуэным, абыхэм       я къэкIуэнур убзыхуным емызэшыжу илъэс щэщIым нэблагъэкIэ телэжьа а лIы Iущыр КъБР-м исхэм ящыгъупщакъым. Абы и цIэр фIащащ ди къалащхьэм и уэрам нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зым, республикэм и лъэпкъ библиотекэм. Куэд щIакъым Мэлбахъуэм и фэеплъыр гуфIэгъуэшхуэ иращIэкIыу Налшык и курыкупсэм къызэрыщызэIуахрэ…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2017-10-21

 • Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ Валерий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нарткъалэ топджэгухэм я текIуэныгъэ

2017-10-11

 • Иджыблагъэ Нарткъалэ и стадионым щекIуэкIащ 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм футболымкIэ я зэхьэзэхуэ.
 •  
 • Къэгъэзэж Валерэ и фэеплъу илъэс 18 хъуауэ ирагъэкIуэкI мы зэпеуэм хэтащ командэу 8: Налшык и «Спартак» клубым къыбгъэдэкIыу гупитI, Прох­ладнэ, Май щIыналъэхэм, Нарт­къа­лэ дэт сабий-щIалэгъуалэ спорт школым и къудамэхэу Шэрэдж Ищхъэрэ, Джэрмэншык жылагъуэхэм дэтхэм я гъэсэнхэр, Псыкуэдымрэ Псынабэмрэ я командэ зэгуэтыр.
 • Фэеплъ зэхьэзэхуэм, гъэ къэси хуэдэу, кърихьэлIат зи IуэхущIафэхэмрэ дуней тетыкIэ дахэхэмкIэ куэдым щапхъэ яхуэхъуа Къэгъэзэжым и унагъуэр, и Iыхьлыхэр, и лэжьэгъуу щытахэр.
 • Удихьэхыу екIуэкIа турнирым бжьыпэр щаубыдащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр къыщахьащ Нарткъалэ и топджэгухэм, етIуанэри ещанэри Налшык икIахэм яубыдащ.
 • Зэпеуэхэм къыщыхэжаныкIа спорт­смен щхьэхуэхэм саугъэтхэмкIэ я цIэ ираIуащ.
 •  
 • Шэрэдж  Дисэ.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гуапагъэр къебэкIырт

2017-09-23

 • КъызыхэкIа лъэпкъым, къэзылъхуахэм яхуэфащэу, я пщIэр, я нэмысыр яIыгъыжу, гущIэгъулыуэ икIи къызэрыгуэкIыу дунейм тета цIыхур бэм ящыгъупщэркъым, абыхэм я фэеплъыр дапщэщи яфIэлъапIэщ. Апхуэдэхэм ящыщщ иджыблагъэ тIэщIэкIа Ибрэхьим Юрэ Мухьэмэд и къуэр. Илъэс хыщIрэ тIурэ иримыкъущ абы къигъэщIар, ауэ, а мащIэри Iуэху нэхухэм хуигъэпсащ, и акъыл жаныр, и гупсысэ узыншэхэр фIым хуигъэлэжьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гъут Хьэмидбий дунейм щыхузэфIэкIар

2017-08-30

 • Бахъсэненкэ (Къасейхьэблэ) къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщыхъуа ныбжьыщIэр Iэпыдзлъэпыдзу колхозым щыхыхьам илъэс пщыкIух ирикъуа къудейт. «Мыр къащтэт», «мор къэхьыт», «мыбдеж къыщIэIуантIэт» жаIэурэ, ар нэхъыжьхэм лэжьыгъэм кIэлъагъэплъырт. Езыр набдзэгубдзаплъэти, куэдым гу лъитэрт, техникэм и зэхэлъыкIэр, и лэжьэкIэр егугъуу иджырт, гъавэ щIэкIэм и «щэхухэм» куууэ зыхигъэгъуазэрт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зэманыр IуэхукIэ игъэнщIыфырт

2017-08-15

 • УхуакIуэ цIэрыIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий ТIалэбий и къуэр щыпсэуа унэм абы и фэеплъ пхъэбгъу щыфIадзащ. Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм къыхилъхьа а Iуэху щхьэпэм хэтащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ, УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэхэм, жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэр, и Iыхьлыхэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Дадэ Iумахуэ Шыгъушэ ТIибэ

2017-08-12

 • «Дэтхэнэ зы цIыхури игъащIэкIэ псэун хуэдэу лэжьэн, пщэдей дунейм ехыжын хуэдэу псэун хуейщ», — жаIэ. Иджыблагъэ дунейм ехыжа дадэ Iумахуэ Шыгъушэ ТIибэ Хьэзешэ и къуэр мы псэлъафэм тету псэуами ярейт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нобэми тщыгъупщэркъым

2017-07-06

 • Къэбэрдей сабий литературэм          зегъэужьыным зи гуащIэ хэзылъхьа усакIуэ гъуэзэджэ ХьэцIыкIу Хьэсэн псэужатэмэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Кулиев Къайсын и щIыхькIэ

2017-06-06

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Лениным и цIэр зезыхьэу щыта саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын дунейм щехыжа махуэм, мэкъуауэгъуэм и 4-м, гъэ къэси хуэдэу, абы и цIэр зезыхьэ уэрамым тет и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ди гукъэкIыжхэм зэи хэкIыркъым

2017-05-30

 • ЕгъэджакIуэ, дохутыр, щIэныгъэлI телъыджэу щыта Ащнокъуэ Исуф Хьэсэн и къуэр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс  80 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ