ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2017-10-21

 • Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ Валерий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нарткъалэ топджэгухэм я текIуэныгъэ

2017-10-11

 • Иджыблагъэ Нарткъалэ и стадионым щекIуэкIащ 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм футболымкIэ я зэхьэзэхуэ.
 •  
 • Къэгъэзэж Валерэ и фэеплъу илъэс 18 хъуауэ ирагъэкIуэкI мы зэпеуэм хэтащ командэу 8: Налшык и «Спартак» клубым къыбгъэдэкIыу гупитI, Прох­ладнэ, Май щIыналъэхэм, Нарт­къа­лэ дэт сабий-щIалэгъуалэ спорт школым и къудамэхэу Шэрэдж Ищхъэрэ, Джэрмэншык жылагъуэхэм дэтхэм я гъэсэнхэр, Псыкуэдымрэ Псынабэмрэ я командэ зэгуэтыр.
 • Фэеплъ зэхьэзэхуэм, гъэ къэси хуэдэу, кърихьэлIат зи IуэхущIафэхэмрэ дуней тетыкIэ дахэхэмкIэ куэдым щапхъэ яхуэхъуа Къэгъэзэжым и унагъуэр, и Iыхьлыхэр, и лэжьэгъуу щытахэр.
 • Удихьэхыу екIуэкIа турнирым бжьыпэр щаубыдащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр къыщахьащ Нарткъалэ и топджэгухэм, етIуанэри ещанэри Налшык икIахэм яубыдащ.
 • Зэпеуэхэм къыщыхэжаныкIа спорт­смен щхьэхуэхэм саугъэтхэмкIэ я цIэ ираIуащ.
 •  
 • Шэрэдж  Дисэ.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гуапагъэр къебэкIырт

2017-09-23

 • КъызыхэкIа лъэпкъым, къэзылъхуахэм яхуэфащэу, я пщIэр, я нэмысыр яIыгъыжу, гущIэгъулыуэ икIи къызэрыгуэкIыу дунейм тета цIыхур бэм ящыгъупщэркъым, абыхэм я фэеплъыр дапщэщи яфIэлъапIэщ. Апхуэдэхэм ящыщщ иджыблагъэ тIэщIэкIа Ибрэхьим Юрэ Мухьэмэд и къуэр. Илъэс хыщIрэ тIурэ иримыкъущ абы къигъэщIар, ауэ, а мащIэри Iуэху нэхухэм хуигъэпсащ, и акъыл жаныр, и гупсысэ узыншэхэр фIым хуигъэлэжьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гъут Хьэмидбий дунейм щыхузэфIэкIар

2017-08-30

 • Бахъсэненкэ (Къасейхьэблэ) къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм къыщыхъуа ныбжьыщIэр Iэпыдзлъэпыдзу колхозым щыхыхьам илъэс пщыкIух ирикъуа къудейт. «Мыр къащтэт», «мор къэхьыт», «мыбдеж къыщIэIуантIэт» жаIэурэ, ар нэхъыжьхэм лэжьыгъэм кIэлъагъэплъырт. Езыр набдзэгубдзаплъэти, куэдым гу лъитэрт, техникэм и зэхэлъыкIэр, и лэжьэкIэр егугъуу иджырт, гъавэ щIэкIэм и «щэхухэм» куууэ зыхигъэгъуазэрт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зэманыр IуэхукIэ игъэнщIыфырт

2017-08-15

 • УхуакIуэ цIэрыIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий ТIалэбий и къуэр щыпсэуа унэм абы и фэеплъ пхъэбгъу щыфIадзащ. Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм къыхилъхьа а Iуэху щхьэпэм хэтащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ, УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэхэм, жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэр, и Iыхьлыхэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Дадэ Iумахуэ Шыгъушэ ТIибэ

2017-08-12

 • «Дэтхэнэ зы цIыхури игъащIэкIэ псэун хуэдэу лэжьэн, пщэдей дунейм ехыжын хуэдэу псэун хуейщ», — жаIэ. Иджыблагъэ дунейм ехыжа дадэ Iумахуэ Шыгъушэ ТIибэ Хьэзешэ и къуэр мы псэлъафэм тету псэуами ярейт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нобэми тщыгъупщэркъым

2017-07-06

 • Къэбэрдей сабий литературэм          зегъэужьыным зи гуащIэ хэзылъхьа усакIуэ гъуэзэджэ ХьэцIыкIу Хьэсэн псэужатэмэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Кулиев Къайсын и щIыхькIэ

2017-06-06

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Лениным и цIэр зезыхьэу щыта саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын дунейм щехыжа махуэм, мэкъуауэгъуэм и 4-м, гъэ къэси хуэдэу, абы и цIэр зезыхьэ уэрамым тет и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ди гукъэкIыжхэм зэи хэкIыркъым

2017-05-30

 • ЕгъэджакIуэ, дохутыр, щIэныгъэлI телъыджэу щыта Ащнокъуэ Исуф Хьэсэн и къуэр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс  80 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъ балетым хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Бекъалды Ахьмэд

2017-05-25

 • Музыкэ театрым и артист пашэхэм ящыщт Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ лъэпкъ балетым щытхъурэ пщIэрэ иIэу илъэс 20-м щIигъукIэ хэта, гъуазджэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, зи къэфэкIэм Iэгуауэ ин иращIэкIыу щыта Бекъалды Ахьмэд. И Iыхьлыхэм, и лэжьэгъухэм, и ныбжьэгъухэм, къэзыцIыхуу щытахэм ящыгъупщэркъым зи ныбжьыр илъэс 73-м иту нэгъабэ накъыгъэм и 24-м дунейм ехыжа къэфакIуэ гъуэзэджэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Уэтей ФуIэд тщыгъупщэнукъым

2017-05-17

 • Щамым къикIыжу Хэкужьым къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэм я нэхъыжь дыдэ Уэтей ФуIэд иджыблагъэ дунейм ехыжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шапсыгъ Хьэсэн ящыгъупщэнукъым

2017-04-26

 • ЦIыхум и гъащIэр къызэрабжыр къигъэщIа илъэс бжыгъэркъым, атIэ къызэринэкIа Iэужь дахэхэрщ. Апхуэдэ цIыху гуащIафIэу псэуащ Шапсыгъ Хьэсэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ТхакIуэ цIэрыIуэм и творчествэм теухуауэ

2017-04-20

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Искандер Фазиль и творчествэм теухуа пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Апхуэдэт Мэзаныр

2017-04-19

 • Зи сабиигъуэр Хэку зауэшхуэм хиубыдахэр, абы и ужь лъэхъэнэ хьэлъэр зи нэгу щIэкIахэр зэманым пасэу балигъ зэрыдэхъуам пцIы лъэпкъ хэлъкъым. Абы и щыхьэтщ япэ ищахэм мы гъащIэм щагъэзэщIа къалэн щхьэпэмрэ нобэ тхуэузыншэхэм я IуэхущIафэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхухэм ящыгъупщэркъым

2017-04-15

 • 2016 гъэм мэлыжьыхьым и 14-м дунейм ехыжащ мэкъумэш лэжьыгъэхэм я ветеран, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэта БытIэ Хьэчим. УнафэщIу IэнатIэ куэдым пэрыта, лэжьакIуэфIым и щапхъэу щыта, ныбжьэгъу пэжу, нэхъыжьыфIу псэуа Хьэчим къызэрытхэмытыжыр куэдым ягу къоуэ, абы теухуа тхыгъэхэр къытхуагъэхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ