ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Профессор щыпкъэ МэкIэтIей Абдулыхь

2018-05-15

 • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэралпсо, дунейпсо лъытэныгъэ зиIа еджагъэшхуэ, щIэблэм я унэтIакIуэ IэкIуэлъакIуэ МэкIэтIей Абдулыхь  Къасболэт  и къуэр ящыщщ ди Хэкум щылажьэ щIэныгъэ школ нэхъ лъэщхэм я къызэгъэпэщакIуэхэм. РАЕН-м, Технологие щIэныгъэхэмкIэ академием, ЩIДАА-м я академик, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор цIэрыIуэ МэкIэтIейм и гъащIэ псор хуигъэпсащ лъэпкъ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ. Иджыблагъэ илъэс ирикъуащ а цIыху щэджащэр дунейм зэрехыжрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зыми емыщхь Сибэч Быхуэ

2018-03-08

 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сибэч Быхуэ къызэралъхурэ гъатхэпэм и 8-м илъэси 100 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къафэм къыхуигъэщIа

2018-03-07

 •  РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и профессиональнэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэрал псом и къэфакIуэ цIэрыIуэу щыта Шэру Соня къызэралъхурэ мазаем и 28-м илъэс 90 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Артист гъуэзэджэр ягу къагъэкIыж

2018-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ я артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал дра-   мэ театрым и актёр гъуэзэджэ Къэжэр Борис и фэеплъу пшыхь гукъинэж екIуэкIащ мы махуэхэм. Ар къызэригъэпэщат КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм (СТД).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъым щыгъупщэркъым

2018-03-01

 • ЩIэныгъэлI щыпкъэ, жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректору илъэс куэдкIэ щыта, профессор, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Жэрыкъуэ Борис Хьэжмурат и къуэр ящыщщ къыщалъхуа щIыпIэм, хэкум и ехъулIэныгъэр зи плъапIэу дунейм тета цIыхухэм. Илъэс блэкIам и дыгъэгъазэм илъэси 5 хъуащ Жэрыкъуэр зэрытщIымыгъужрэ, итIани, езыр щымыIэжми, ар зыцIыхуу щыта куэдым я IуэхущIафэхэр, гупсысэхэр Борис и цIэм епхауэ мэпсэу, иджыри я гъусэ пэлъытэу. Псэужамэ, абы и ныбжьыр мазаем и 28-м илъэс 60 ирикъунут…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

МыкIуэдыжын лъэужь

2018-01-23

 • Псыгуэнсу дэт курыт еджапIэ №1-м щагъэлъэпIащ адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зи вагъуэр нобэми лъэпкъым къыхуэблэ Мыз Борис

2018-01-16

 • КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиомрэ телевиденэмрэ я хорым илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, дирижёр цIэрыIуэ Мыз Борис псэужатэмэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

2018-01-11

Налшык къалэм и «Стрелка» хьэблэм деж щытщ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэм хэтахэм я фэеплъ.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхубэ усакIуэм и щIыхькIэ

2017-12-27

 • Япэ адыгэ цIыхубз усакIуэ, КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней-псо Адыгэ Академием и академикыу щыта, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур щыпсэуа Налшык къалэм Пушкиным и цIэр зезыхьэ и уэрамым тет унэ №60-м фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ, ар къызэралъхурэ илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэ-лIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нанэ и псэ, атIэ дауэ щыт уи Iуэхухэр?

2017-12-20

 • Адыгэ сурэтыщI-график цIэрыIуэ Къып Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щэкIуэгъуэм и 5-м ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЗауэлIым, щIэныгъэлIым, тхакIуэм и щIыхькIэ

2017-11-29

 • Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №10-м къыщызэIуахащ Хэку зауэш хуэм лIыгъэ зэрихьэу хэта, бзэщIэныгъэлI, тхакIуэ цIэрыIуэ Къардэн Бубэ и фэ еплъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

УсакIуэ зэчиифIэт, цIыху щыпкъэт

2017-11-28

 • Къулъкъужын Ипщэ (Абзуанхьэблэ) къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м фэеплъ пшыхь гуапэ къыщызэрагъэпэщат усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Уэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шу пашэ Мэлбахъуэ Тимборэ

2017-11-21

 • Илъэси 100 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр къызэралъхурэ. адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ я псэукIэр егъэфIэкIуэным, абыхэм       я къэкIуэнур убзыхуным емызэшыжу илъэс щэщIым нэблагъэкIэ телэжьа а лIы Iущыр КъБР-м исхэм ящыгъупщакъым. Абы и цIэр фIащащ ди къалащхьэм и уэрам нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зым, республикэм и лъэпкъ библиотекэм. Куэд щIакъым Мэлбахъуэм и фэеплъыр гуфIэгъуэшхуэ иращIэкIыу Налшык и курыкупсэм къызэрыщызэIуахрэ…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2017-10-21

 • Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ Валерий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нарткъалэ топджэгухэм я текIуэныгъэ

2017-10-11

 • Иджыблагъэ Нарткъалэ и стадионым щекIуэкIащ 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм футболымкIэ я зэхьэзэхуэ.
 •  
 • Къэгъэзэж Валерэ и фэеплъу илъэс 18 хъуауэ ирагъэкIуэкI мы зэпеуэм хэтащ командэу 8: Налшык и «Спартак» клубым къыбгъэдэкIыу гупитI, Прох­ладнэ, Май щIыналъэхэм, Нарт­къа­лэ дэт сабий-щIалэгъуалэ спорт школым и къудамэхэу Шэрэдж Ищхъэрэ, Джэрмэншык жылагъуэхэм дэтхэм я гъэсэнхэр, Псыкуэдымрэ Псынабэмрэ я командэ зэгуэтыр.
 • Фэеплъ зэхьэзэхуэм, гъэ къэси хуэдэу, кърихьэлIат зи IуэхущIафэхэмрэ дуней тетыкIэ дахэхэмкIэ куэдым щапхъэ яхуэхъуа Къэгъэзэжым и унагъуэр, и Iыхьлыхэр, и лэжьэгъуу щытахэр.
 • Удихьэхыу екIуэкIа турнирым бжьыпэр щаубыдащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр къыщахьащ Нарткъалэ и топджэгухэм, етIуанэри ещанэри Налшык икIахэм яубыдащ.
 • Зэпеуэхэм къыщыхэжаныкIа спорт­смен щхьэхуэхэм саугъэтхэмкIэ я цIэ ираIуащ.
 •  
 • Шэрэдж  Дисэ.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ