ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Джэдгъэф  Хьэжмурат  теухуа   гукъэкIыжхэр

2018-12-01

 • ПщIэ зыхуэпщI, фIыуэ плъагъу цIыхур пфIэкIуэдыныр хьэлъэщ. Лэскэн районым хыхьэ Арщыдан къуажэм щыпсэухэм езым я гуауэ дыдэм хуэдэу зыхащIащ дохутыр Джэдгъэф Хьэжмурат иджыблагъэ дунейм зэрехыжар. Иужьрей илъэс 15-м ар жылэм дэт фельдшер-акушер IуэхущIапIэм дохутыр-терапев-ту щылэжьащ. Абы и ныбжьэгъухэм, и лэжьэгъухэм, игъэхъужахэм а цIыху щыпкъэм и дуней тетыкIам, и Iэзагъэм теухуауэ жаIэн я куэдщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЕгъэджакIуэ  емызэшыжт,  цIыху  гуащIафIэт

2018-11-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис Мамхэгъ лъэпкъыр куэд мыхъуми, абыхэм къахэкIащ еджагъэшхуэхэр, къэрал IэнатIэ лъагэ зыIыгъахэр, егъэджакIуэ Iэзэхэр, спортсмен лъэщ-хэр, лэжьакIуэшхуэхэр, цIыху щэджащэхэр. Мы тхыгъэм зи гугъу щытщIынур Хьэтуей къуажэ дэса, Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьа, РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Мамхэгъ Билъостэн Исмел и къуэращ. Ар къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэсищэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зэи   дигу  ихунукъым

2018-11-17

 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м дунейм ехыжащ къытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ куу егъэгъуэтыным хуэлэжьа егъэджакIуэ, тхакIуэ, журналист Апажэ Ахьмэд Хьисэ и къуэр. Тхэтыжкъым зи гъащIэ псор лъэпкъым зиузэщIыным щхьэузыхь хуэзыщIа цIыху гуапэр, псэкIэ къулейуэ щытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Пэжыр  зи  гъуазэ адыгэлI

2018-11-08

 • ГъащIэм зэрихабзэщи, зэманыр и пIэ иткъым, хуэм-хуэмурэ «мэбакъуэ» ди адэ-анэхэр, ди нэхъыжьыфIхэр, фIыуэ тлъагъухэр тIэщIихыурэ. Ахэр щыдимыIэжым и дежщ гупсысэгъуэм дыщыхэхуэр: къызэрысщыгугъа псор хуэсщIэфауэ пIэрэ, къысхуэарэзыуэ дунейм ехыжа, си гулъытэу лъызгъэсар мащIэ? Куэд мэхъу а упщIэхэр. Нобэ-пщэдейуэрэ, зэманыр тхуримыкъуу жытIэурэ блэдгъэкIа илъэсхэм уакIэлъыпIастхъэми, къыпхуегъэгъэзэжынукъым, псалъэ IэфIу жыдмыIа-хэр кIыхь дыдэу къытщыхъуа гъащIэ кIэщIым зэдихьауи къыщIокI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

 ЦIыху куэдым я  арэзыныгъэ къэзылэжьа

2018-10-30

 • РСФСР-м, КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу илъэс щэщIым нэблагъэкIэ щыта Мырзэкъан Суфян Жамырзэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу
 • Мырзэкъан Суфян Жамболэт и къуэр КъБАО-м и Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм 1928 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м къыщалъхуащ.
 • Къэбэрдей пединститутым литературэмрэ бзэмкIэ и къудамэр 1950 гъэм къиухащ. ФIыуэ зэреджэм, дахэу цIыхухэм зэрахэтым пщIэшхуэ хуащIу, ар а зэманым Налшык къа- лэ Советым и депутату хахауэ щытащ, студентхэмрэ егъэджакIуэхэм-рэ я лIыкIуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ноби зи хъыбар  яIуатэ

2018-10-16

 • Ныбжьэгъу, ныбжь гъусэ — аращ гъащIэм щынэхъ щхьэпэ дыдэм адыгэр зэреджэр. Насып зиIэ цIыхурщ апхуэдэр гъащIэ гъусэ зыхуищIри. Дзыхь зэбгъэзу, чэнджэщэгъу пэжу, зэи къызэромыижынур пщIэуэ, илъэс  60-кIэ уздекIуэкIар щыпIэщIэкIам деж, уцIы-  хухъуми, нэпсыр ухуей-ухуэмейми къыпфIыщIокI, уигури къогъыкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэужь нэху

2018-10-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Темрокъуэ Индырбий Хьэжумар и къуэр ящыщщ щIэблэм щIэныгъэ нэс егъэгъуэтыным зи зэфIэкI къыщызыгъэлъэгъуахэм, лъэужь нэху къыщызыгъэнахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зыри къикIуэтыртэкъым

2018-09-04

 • КъБР-м щыIэ Урысейм и УФСИН-м и VI спартакиадэм хыхьэу шыщхьэуIум и 9 — 17-хэм Налшык дэт «Сабий стадионым» щекIуэкIащ мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэ. Зи къулыкъур езыхьэкIыу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм хухаха зэпеуэм хэтащ КъБР-м и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуи 140-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Iэбубэчыр Нажмудин и уэрам

2018-08-16

 • Жылэм папщIэ псэуащ Прохладнэ щIыналъэм щыIэ Чапаевым и цIэр зезыхьэу щыта колхозым и тхьэмадэу илъэс 22-кIэ лэжьа, лъэужьыфI къыщызына, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Iэбубэчыр Нажмудин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъым папщIэ псэуа Есэн Сэбахьэтдин

2018-08-02

 • Тырку Республикэм къикIри мы махуэхэм къытIэрыхьащ хъыбар гуауэ. Куэдрэ сымэджа нэужь, дунейм ехыжащ адыгэм папщIэ псэуа, зи хэкужьымкIэ зигури зи псэри щыIэу зи гъащIэр зыхьа, зи анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ хабзэмрэ зи пкъынэлъынэхэм, гупсысэхэм зэи хэмыкIыу щыта хэкупсэ нэс Есэн Сэбахьэтдин Сэлмэн и къуэр. ХамэщIыр псэупIэ зыхуэхъуа ди лъэпкъэгъухэм я гъащIэр нэхъ тынш щIыным, адэжь щIыналъэм ахэр пыщIауэ щытыным хуэгъэпса Iуэхугъуэ куэд зэфIэзыха адыгэлI щыпкъэхэм ящыщт а нэхъыжьыфIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Си гъащIэ ябгэрщызухынум, Шы жэр сытесу сыреух…»

2018-07-24

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 104-рэ щрикъум ирихьэлIэу, гъэ къэси хуэдэу, пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет Налшык къалэ администрацэм и гупэм къит фэеплъым деж щызэхуэсахэм яхэтт тхакIуэр фIыуэ зыцIыхуу щытахэр, жылагъуэ, политикэ Iуэху зезыхьэхэр, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэр, лъэпкъ интеллигенцэр, усакIуэм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, и усэхэр фIыуэ зылъагъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Артист лъэужьыфIэ Мэршэнкъул Iэдэм

2018-06-26

 • ДыгъэфI махуи,
 • жэщ мазэгъуи
 • Сызыщышынэр зыщ:
 • «ИщIэгъа щыIакъым
 • щIагъуи,
 • ЛIащ, дыхуэарэзыщ», —
 • СхужыпIэнырщ,
 • си лъэпкъ мащIэ:
 • Ар си лIэн тIэунейщ.
 • Уэ умыщI Iумпэм
 • си гуащIэр,
 • Сэ уэ сырыуейщ.
 • (КIуащ БетIал)
 • Хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм республикэм и театр гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа цIыху щэджащэхэм теухуа пшыхь гукъинэж-хэр къызэрегъэпэщ. Апхуэдэ чэзур иджыблагъэ лъагъэсащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Музыкэ къэрал театрым и уэрэджыIакIуэ, илъэс 50-м нэблагъэкIэ псэемыблэ-жу гъуазджэм хуэлэжьа Мэршэнкъул Нурхьэлий (Iэдэм) Мухьэж и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэужь дахэ къэзыгъэна  ШэрыIужь Анатолэ

2018-06-05

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалымрэ «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденымрэ зыхуагъэфэща ШэрыIужь Анатолэ псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зи  дуней  зиIэж  усакIуэ

2018-05-23

 • Налшык къалэм и гимназие №1-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуа-уэ щытащ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, республикэм и журналист цIэрыIуэ Уэрэзей Афлик. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэ МахуэлI Беслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Профессор щыпкъэ МэкIэтIей Абдулыхь

2018-05-15

 • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэралпсо, дунейпсо лъытэныгъэ зиIа еджагъэшхуэ, щIэблэм я унэтIакIуэ IэкIуэлъакIуэ МэкIэтIей Абдулыхь  Къасболэт  и къуэр ящыщщ ди Хэкум щылажьэ щIэныгъэ школ нэхъ лъэщхэм я къызэгъэпэщакIуэхэм. РАЕН-м, Технологие щIэныгъэхэмкIэ академием, ЩIДАА-м я академик, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор цIэрыIуэ МэкIэтIейм и гъащIэ псор хуигъэпсащ лъэпкъ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ. Иджыблагъэ илъэс ирикъуащ а цIыху щэджащэр дунейм зэрехыжрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ