ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ а IэнатIэм пэрытхэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-15

 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ.
 • ГумащIагъэр зи лъабжьэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ IэщIагъэр къыхэфхауэ фэ зэпымыууэ яужь фитщ цIыхухэм я узыншагъэр хъумэным, сымаджэ хъуахэр я узыфэм пэлъэщынымкIэ защIывогъакъуэ. Фэ фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэкIуэлъакIуэм, псэкIэ фызэрыкъулейм, гулъытэ зэрыфхэлъым, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ цIыхухэм защIэвгъэкъуэну фызэрыхьэзырым я фIыгъэкIэ, сымаджэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ хоувэж, абы и гуфIэгъуэхэр щызу аргуэру зыхащIэж. ФIыщIэшхуэ фхузощI хьэлэлу, фи къару фемыблэжу фызэрылажьэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэм ирихьэлIэу цIыхухэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэн псоми си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэмкIэ. Рэмэдан мазэ лъапIэр зэриухыр къэзыгъэлъагъуэ а махуэм икъукIэ купщIэшхуэ иIэщ, ар къэщIэрэщIэжыныгъэм пыщIа гуфIэгъуэхэм я лъабжьэщ, IуэхуфIу нэхъыбэ лэжьыным, Iыхьлыхэм гулъытэ нэхъыбэ яхуэщIыным, яхуэгуэпэным ухуэзыгъэIущщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

 ЗекIуэрей Аслъэн щIыхь худощI

2018-06-08

 • Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академиеу ООН-м епхауэ лажьэм (МАНЭБ), КИФЩI-мрэ ИФО-мрэ я щIэныгъэлIхэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэм и президиумымрэ абы хэтхэмрэ я гум къыбгъэдэкIыу йохъуэхъу техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ТранспортымкIэ Урысей академием, Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академием я академик, къэхутакIуэ, «ЩIыхьым и вагъуэ» орденыр зрата ЗекIуэрей Аслъэн ФуIэд и къуэм, абы «ЩIэныгъэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къызэрыфIащамрэ ООН-м епхауэ лажьэ МАНЭБ-м и «ЩIэныгъэлIым и вагъуэ» орденыр къызэрыхуагъэфэщамрэ папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу, Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэр илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ абы и лэжьакIуэхэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-02

 • «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэхэм си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ — IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

«КIыщ» лъэщ

2018-06-02

 • Ди гуапэу дохъуэхъу зи илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ ди къэрал тхылъ тедзапIэ закъуэм. «Эльбрус»-р, шэч хэмылъу, ди тхакIуэхэм, усакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм я IэдакъэщIэкIхэр къыщыщIаIукI «кIыщщи», ар зэи гъукIэншэ мыхъуну, мафIэр щымыужьыхыну, гъущIыр щымыупщIыIуну ди гуапэщ. Зэман гугъум фи къарур щIимыхыу, фи лъэр щIэзыгъэкIын насыпрэ гуфIэгъуэрэ фиIэу куэдрэ, куэдрэ Тхьэм фигъэлажьэ. Гъагъэ, ефIакIуэ, «Эльбрус»!
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЗэчийкIэ Тхьэр  зыхуэупса

2018-06-02

 • Лъэпкъ журналистикэм и зыужьыныгъэм зи гуащIэшхуэ езыхьэлIа, щIыналъэр ефIэкIуэным, жылагъуэм щызекIуэ гупсысэр унэтIыным зи къалэмыр шэрыуэу илъэс 50-м щIигъукIэ хуэзыгъэлэжьа, ноби хуэзыгъэлажьэ цIыху цIэрыIуэхэм ящыщщ «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Шал Мухьэмэд Къасым и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ТхакIуэ  Iэзэ,  усакIуэ,  журналист,  гъэсакIуэ

2018-05-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща, республикэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат Хьэх Сэфарбий накъыгъэм и 20-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуам теухуа и хъуэхъу

2018-05-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гуапэу сохъуэхъу НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 73-рэ зэрырикъум теухуа и хъуэхъу

2018-05-09

Ветеран лъапIэхэ!

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ис цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ сынывохъуэхъу!

Ди Хэкум и уэгур текIуэныгъэ салютым и нурымкIэ къызэрызэщIэлыдэрэ илъэс 73-рэ мэхъу. А махуэ лъапIэр ди цIыхубэм я гъащIэм зэи хэмыгъуэщэжыну хыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ  Юрий  и  хъуэхъу

2018-05-05

КъБР-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу телеграммэм итщ: «Нобэ и юбилейщ щэнхабзэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэ, дуней псом фIыуэ къыщацIыху, Урысейм и Къэрал саугъэтыр зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI Шемякин Михаил. Абы и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ. IэщIагъэлI щыпкъэм сурэт щIын гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, и скульптурэ IэдакъэщIэкIхэм къыхощ зэманым и хьэл-щэнымрэ и шыфэлIыфэмрэ. Си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу! ФIы къохъулIэну зи гуапэ КIуэкIуэ Юрий».

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лъэпкъхэр  зэзышалIэ

2018-05-05

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ­ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь, УФ-м и ТхакIуэхэми Жур­на­листхэми я союзхэм хэт, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъхэр зы­хуагъэфэща Тхьэ­зэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 75-рэ ­ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI ди лэжьэгъухэ!

2018-04-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и унафэщIхэм, сэ къызбгъэдэкIыу фэри ветеранхэми сынывохъуэхъу фи махуэ лъапIэмкIэ — Урысей МВД-м СледствэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ зэрырикъумкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ПщIэ зыхуэтщI Бажэ Дотий!

2018-03-30

 • Дигуми ди псэми къыбгъэдэкIыу  уи илъэс 60 юбилеймкIэ дынохъуэхъу! А лъэхъэнэм къызэщIеу­быдэ гъащIэм къып­хилъхьа Iущагъыр, илъэс блэкIахэм зэбгъэгъуэта Iэзагъыр, уи щхьэкIэ зэб­гъэхъулIахэмрэ пхузэфIэкIахэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

«Адыгэ макъ» газетым и редакцэм деж

2018-03-22

 • Ди ныбжьэгъу лъапIэхэ, ди лэжьэгъухэ!
 • Ди къуэш Адыгэ Республикэм и лъэпкъ газетыр илъэс 95-рэ ирикъуащ. НыбжьыфI иIэми, абы къыдэкIыгъуэ къэс хегъахъуэ бгъэдэлъ зэхэщIыкIымрэ зэфIэкIымрэ, апхуэдэу хъыбархэр, аналитикэ тхыгъэхэр щIэщыгъуэу утыку ирелъхьэ, напэкIуэцIхэр нэхъ дахэ ещI. Фи журналистхэм зэфIэкIышхуэ зэрабгъэдэлъыр сэбэп мэхъу лъэпкъым къыпэщыт Iуэху нэхъ гугъухэр дэгъэкIынымкIэ, цIыхухэм хэкур фIыуэ ялъагъуу, социальнэ жыджэрагъ яхэлъу гъэсэнымкIэ, зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэнымкIэ, экстремизмэм пыщIа Iуэхухэр къэмыгъэхъунымкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэ гъатхэпэм и 8-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • Мы гъатхэ махуэшхуэ гъуэзэджэм дэ цIыхубзхэм захудогъазэ псалъэ гуапэхэмрэ IэфIхэмкIэ, я дахагъэр доIэт, лъагъуныгъэ псалъэхэр яжыдоIэ, пщIэ, фIыщIэ яхудощI я псэм и хуабагъэм, я зэпIэзэрытыныгъэм, гущIэгъу зэрахэлъым папщIэ. Фэ гъащIэр тыгъэ фощI, унагъуэм и жьэгур фохъумэ, дунейм фIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щывогъэбагъуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу