ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Бэч Дисанэ Хьэсен и пхъум и ныбжьыр илъэс 18 ирокъу

2019-02-07

 • Нобэ хуэдэу дунейр уи щIэщыгъуэу, узыхыхьэм уефIэкIыу, уи къэкIуэнур дахэу, уузыншэу, уи акъылыр жанрэ уи псэр къабзэу упсэуну ди гуапэщ.Уи адэ-анэр уи пщIэмрэ щIыхьымрэ иригушхуэу, адыгэ пщащэм и щапхъэщ къыпхужаIэу гъащIэм гу щыпхуэну, насып инкIэ Тхьэр къыпхуэупсэну дынохъуэхъу.
 •  
 •  
 • Шурдымхэ, Бэчхэ, ХьэфIыцIэхэ,
 • Мэршэнкъулхэ, Уэртэнхэ,
 • Исупхэ, Шыгъушэхэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зеикъуэ къуажэм щыщ, милицэм илъэс куэдкIэ хэта, къулыкъур хьэлэлу Iуащхьэмахуэ районым щезыхьэкIа Мэршэнкъул Хьэсэнрэ ухуакIуэ Iэзэ, Абзуанхьэблэм къыщалъхуа Уэртэн Хьэжмуридрэ мазаем и 4-м илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу

2019-02-02

 • ПщIэ зыхуэтщI зэмалъхъэгъухэу Хьэсэнрэ Хьэжмуридрэ я махуэ лъапIэмкIэ дохъуэхъу. ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжрэ, хабзэрэ нэмысрэ щызекIуэ, зи мафIэр мыужьых унагъуэ лъэщхэм фрахъумакIуэщи, фызиплъыр жьэгур уардэ унэу, фи Iэнэгум берычэтыр щытепщэу, хьэщIэ етIысэхыпIэрэ унапIэ махуэу Тхьэм куэдрэ щигъэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Казбек ИлъэсыщIэ гуфIэгъуэм кърагъэблэгъа сабийхэм йохъуэхъу

2019-01-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. республикэм и Псей нэхъыщхьэр щагъэува пэшым щыIащ икIи гуфIэгъуэм хэтхэм ИлъэсыщIэмкIэ ехъуэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЩIэныгъэр зи гъуазэ

2018-11-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, ди къэралым и нэгъуэщI щIыналъэхэми щыцIэрыIуэщ мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-мрэ РАЕН-рэ я академик Уэлджыр Мушэхьид Кушбий и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2018-11-07

 • Исуп (ХьэфIыцIэ) Зулифэтрэ
 • Шыгъушэ (ХьэфIыцIэ) Динэрэ
 • мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ
 • зэрырикъур ягъэлъапIэри, дохъуэхъу
 •  ПщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу зэшыпхъухэм, анэ гумащIэхэм, быныр зыгъэгушхуэу щIэблэр зыущийхэм ныбжь дахэ фызэрынэсар фогъэлъапIэри, фи махуэшхуэхэмкIэ дынывохъуэхъу! Фи гъащIэр кIыхьу, фи щIыхьыр ину, фи лъабжьэр быдэу, фыузыншэу, фи гум илъым фи лъэр лъэIэсу, хъуэхъуу къыфхужаIэр къыфлъысу, фи дунейр дахэрэ дэрэжэгъуэр фи куэду, бынхэмрэ абыхэм къатепщIыкIыжахэмрэ я ехъулIэныгъэм, я насыпым фи гур дыхэхъуэу, фи нэгум кърих нурыр, фи гум илъ хуабагъыр мыкIуэщIу, фи пщIэр лъагэрэ дывдэгушхуэу, фи унагъуэр къыфкъуэту, гъащIэм гу щыфхуэну ди гуапэщи, дунейм куэдрэ Тхьэм фытригъэт.
 • Фи Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-11-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • А гуфIэгъуэм ди лъэпкъхэм я тхыдэм щыщу ящымыгъупщэж я напэкIуэцI хэхахэр къыхощ, ди Хэкум и гъащIэм нэхъ мыхьэнэшхуэ щызиIа Iуэхухэр ди нэгу къыщIегъэхьэж, Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм щIыналъэр фIыуэ лъагъунымкIэ, зэкъуэтынымкIэ лIэщIыгъуэ Iэджэ лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ хабзэхэр дигу къегъэкIыж. Иджырей зэманым къигъэув Iуэху мытыншхэм дащыпэщIэт лъэхъэнэм дэ ди щIэгъэкъуэну щытын хуейщ къэралым и блэкIа хьэлэмэтыр, ди адэжьхэм зауэми лэжьыгъэ IэнатIэми щызэфIагъэкIахэр икIи абыхэм я лIыхъужьыгъэм, ди тхыдэ гъуэзэджэм дахуэфащэу, Хэкум худиIэ лъагъуныгъэм дызэкъуигъэувэу дыщытыпхъэщ. ЗэгурыIуэныгъэмрэ граждан зэкъуэтыныгъэмрэ, дзыхь зэхуэщIынымрэ зэакъылэгъуу щытынымрэ я хабзэхэр тхъумэурэщ дэ къытпэщыт лэжьыгъэхэр зэрыдэдгъэкIыфынур, ди республикэм зэпIэзэрыту зегъэужьынымкIэ къалэнхэр зэрыдгъэзэщIэфынур, цIыхухэм я псэукIэр зэредгъэфIэкIуэфынур.
 • Псоми ехъулIэныгъэ, мамырыгъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ПщIэ зыхуэтщI нэхъыжьыфI

2018-10-25

 • Нобэ илъэс 60 ирокъу Зеикъуэ Музыкэ еджапIэм и унафэщI, композитор-уэрэдус Жылау Арсен.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Тхьэмокъуэ Ланэ и зэфIэкI

2018-10-20

 • Дэтхэнэ IэщIагъэми цIыхур егъэдахэ, зэфIэкIрэ егугъуныгъэрэ хэлъу и лэжьыгъэр ирихьэкIмэ. Ауэ псом хуэмыдэу гугъущ, жэуаплыныгъэшхуи зыпылъщ дохутыр IэнатIэр. А лэжьыгъэ мытыншым илъэс куэд лъандэрэ пэрытщ Тхьэмокъуэ Ланэ Владимир и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Мыкъуэжь (Бицу) КIулэ Мурат и пхъур нобэ къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу!

2018-10-16

 • Ди анэ лъапIэ, ди анэшхуэ Iущабэ, ди гуапэу дынохъуэхъу укъыщалъхуа махуэмкIэ! Ди гъащIэр тхуэбгъэнэхуу, тхуэбгъэхуабэу, чэнджэщэгъуфIу укъыддогъуэгурыкIуэри, нобэ узэрыщытым кIэрымыхуу мы дуней дахэм утетыну ди гуапэщ. Узыншагъэрэ гуфIэгъуэрэ ущымыщIэу, уи бынхэмрэ абыхэм къащIэхъуэ щIэблэмрэ я насып ухэплъэу, дэрэжэгъуэу къуатым уи гур хигъахъуэрэ жьыщхьэ махуэу Тхьэм куэдрэ, куэдрэ ди япэ уригъэт!
 • Уи бынхэу Мыкъуэжьхэ Анатолэ, Людэ, Арсен,
 • уи къуэрылъхухэу Ланэрэ Залинэрэ, уи малъхъэ Мурат.
 • P.S. Зи гъащIэ псор щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ тезыухуа, «ЦIыхубэм щIэныгъэ етынымкIэ отличник», «ЕгъэджакIуэ нэхъыжь» цIэ лъапIэхэр хуэфащэ дыдэу зыфIаща КIулэ теухуа тхыгъэ ди газетым и къыдэкIыгъуэ гъунэгъухэм ящыщ зым тетынущ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр  пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  К. В.

2018-10-06

 • ЕгъэджакIуэм и махуэмт еухуа и хъуэхъу
 • ПщIэ зыхуэтщI егъэджакIуэхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ — ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ КIуэкIуэ Казбек  КъумпIыл Мурат йохъуэхъу

2018-10-06

 • «Лъэпкъ куэду зэхэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэмрэ сэрэ къыдбгъэдэкIыу гуапэу дынывохъуэхъу Уэри, Адыгейм щыпсэу псоми фи махуэшхуэм — Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уи гур зыщIэхъуэпсыр,   уи псэр зыхуэпабгъэр  къохъулIэну, ди Эллэ!

2018-10-04

 • Ди ныбжьэгъу пэж, лэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым жэуап зыхь и секретарь, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Къаншокъуэ Эллэ нобэ егъэлъапIэ илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Жэмтхьэлэ къуажэм щыщ Джэрыджэ Хьэсанш нобэ къыщалъхуа махуэщ, илъэс 90 ирокъури, дохъуэхъу

2018-09-22

 • ФIыуэ тлъагъу, зыпэтщI щымыIэ ди адэ дыщэ, ди дадэ лъапIэм дынохъуэхъу! Уи ­узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, уи быным я ехъулIэныгъэм, уи къуэрылъху-­пхъурылъхухэм я насыпым уи псэр игъэгуфIэрэ уи гум ехуэбылIэу, гъащIэм и IэфIыгъэ псори зыхэпщIэу куэдрэ укъыт­щхьэ­щытыну, уи илъэсищэр зэгъусэу дгъэлъэ­пIэну Тхьэм жиIэ!
 • Уи бынхэр, къуэрылъху-пхъурылъхухэр.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Шыфэкъуж Данэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъумкIэ дохъуэхъу

2018-08-30

 • И псэм и къабзагъым хуэдиз насып-рэ узыншагъэрэ Тхьэм къыбгъэдилъхьэ, зи ужь ит Iуэхум къыпэкIуэ хъерым игу хигъахъуэу Тхьэм куэдрэ игъэпсэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2018-08-28

 • Аушыджэр къуажэм щыщ, КъБР-м промышленность псынщIэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Слъон Лэдин Жэмалдин и къуэр къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 70 ирокъури, дохъуэхъу

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу