ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Зи Iулыджыр лъагэ Ефэнды Джылахъстэн

2019-11-16

 • Къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Ефэнды Джылахъстэн и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 95-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ДыщэкI Марие

2019-11-16

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ зи гъащIэри гуащIэри тыхь хуэзыщIа, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI (ТыIэщ) Марие Сухьэмэдин и пхъум мы махуэхэм егъэлъапIэ и илъэс 70 юбилейр. Адыгэ бзылъхугъэ щыпкъэр ящыщщ зи хэкумрэ лъэпкъымрэ и къару емыблэжу хуэлажьэхэм, зи дуней тетыкIэри Iуэху зехьэкIэри куэдым я дежкIэ щапхъэ хъухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Дохутыр-гинеколог Iэзэ, категорие нэхъыщхьэ зиIэ БакIуу Джамиля Хъанджэрий и пхъур къыщалъхуа махуэщи дохъуэхъу

2019-10-26

 • Дохутыр-гинеколог Iэзэ, категорие нэхъыщхьэ зиIэ БакIуу Джамиля Хъанджэрий и пхъур къыщалъхуа махуэщи дохъуэхъу
 • ФIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI, зи IэщIагъэм хуэпэж Джамиля, уи гъащIэ гъуэгур дахэу, узыпэрыт лэжьыгъэм и хъер плъагъуу, узыншагъэ уиIэу, уи гур щызрэ унасыпыфIэу, уи гурылъхэмрэ мурадхэмрэ зэтехуэу упсэуну, гъащIэм гу щыпхуэну дынохъуэхъу, фIыгъуэу щыIэмкIэ дыпхуоупсэ!
 • Уи Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.
 • Сурэтым: Джамиля ипхъу Данэ щIыгъуу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2019-09-24

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Къаскъул Аулият ФуIэд и пхъум узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэ-лу зэрылажьэм къыхэкIыу «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъа- пIэр къызэрыфIащамкIэ дохъуэхъу.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Къурмэн хьид махуэшхуэм  и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2019-08-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къурмэн хьид махуэ  лъапIэмкIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2019-07-04

 • Налшык къалэ и етIуанэ курыт школым фIы дыдэу щеджа, Ломоносовым и цIэр зэрихьэу Мэзкуу дэт къэрал университет цIэрыIуэм и юридическэ факультетым и къудамэм (Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса) щIэтIысхьэу ари диплом плъыжькIэ къэзыухыу дызыгъэгуфIа дипхъу цIыкIу Елгъэр Динарэ дохъуэхъу узыншэу, захуагъэр и гъуазэу и IэщIагъэм гу къабзэкIэ куэдрэ ирилэжьэну.
 • И адэшхуэ Кашиф, и анэшхуэхэу Зоерэ Мэкъуауэ Розэрэ,
 • и адэ-анэ Залымрэ Мадинэрэ, и дэлъху Астемыр,
 • и Iыхьлыхэр, и ныбжьэгъухэр.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къарэнашэ Марусэ Хьэжджэрий и пхъур илъэс 85-рэ зэрырикъуамкIэ дохъуэхъу

2019-07-02

 • ФIыуэ тлъагъу, зыпэтщI щымыIэ ди анэ, анэшхуэ гумащIэ! Дынохъуэхъу уи ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъуамкIэ!
 • Уи узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, гъащIэм и IэфIыгъэ псори зыхэпщIэу, нанэ жьыщхьэ махуэ къыпхужаIэу куэдрэ укъытщхьэщытыну ди гуапэщ. Илъэсищэ ущрикъур дгъэлъэпIэну, дунейм тет фIыгъуэм ущымыщIэну Тхьэм жиIэ!
 •  
 • Уи бынхэмрэ къуэрылъху-пхъурылъхухэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Урысейм и Махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-06-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Урысейм и МахуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • А Махуэшхуэр ди къэралым лIэщIыгъуэ куэдкIэ икIуа гъуэгуанэм, лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхуэм я гъащIэр зэгуэхыпIэ имыIэу зэрыщытым я дамыгъэщ икIи абы патриотизмэм, хэкум и цIыхуу щытыным хуэдэ фIыгъуэшхуэхэр, Хэкум и нобэмрэ и къэкIуэнумкIэ жэуап зэрытхьыр къыхощ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэр Урысейм и МахуэмкIэ цIыхухэм йохъуэхъу

2019-06-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • Урысейм и МахуэмкIэ дынывохъуэхъу!
 • Мы махуэр ди адэхэмрэ адэшхуэхэмрэ я лIыгъэр дигу къэдгъэкIыжын, ди Хэкум и нобэмрэ абы и къэкIуэнумрэ дегупсысын, къыкIэлъыкIуэ щIэблэхэм я пащхьэ щытхь жэуапыр къыдгурыIуэн, къэкIуэну зэманыр нэхъыфIыж, нэхъ дахэж хъун папщIэ зэфIэдгъэкIахэмрэ длэжьын хуейуэ къытпэщытхэмрэ зэпэтлъытэн папщIэ щхьэусыгъуэ хъарзынэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Социальнэ лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-06-08

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъухъу!
 • Социальнэ лэжьакIуэм и IэщIагъэр тыншкъым, ауэ абы мыхьэнэшхуэ иIэщ икIи фIыщIэ пылъщ. ДэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ цIыхухэм фэ фи фIыщIэкIэ фIэщхъуныгъэ ягъуэтыж икIи цIыхухэм тэмэму яхэпсэукIыну Iэмал ягъуэт. Апхуэдэ лэжьыгъэ пхуегъэкIуэкIынукъым, гуапагъэ, гущIэгъу, гъэсэныгъэ пхэмылъу, уи IэщIагъэм гурэ псэкIэ уетауэ щымыту. ФIыщIэ фхузощI хьэлэлу фызэрылажьэм, цIыхухэм гупцIанэу, гулъытэ фхэлъу фазэрыбгъэдэтым папщIэ. Шэч къытесхьэркъым къывбгъэдэхуэ лэжьыгъэр дяпэкIи тэмэму зэрефхьэкIынум, республикэм исхэм ягъуэт социальнэ дэIэпыкъуныгъэм зегъэубгъуным куэд зэрыхэфщIыхьынум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Бгырыс  бзылъхугъэм  и щапхъэ  Бэчыжь  Лейлэ

2019-05-31

 • Къыщалъхуа махуэр нобэ егъэлъапIэ цIыхубз хьэлэмэтым, бгырыс бзылъхугъэм и щапхъэ, гъэсэныгъэрэ губзыгъагъэрэ зыхэлъ цIыху дахэм. Филолог-еджагъэшхуэ, профессор, Кавказ Ищхъэрэм и цIыхубзхэм ящыщу япэу щIэныгъэхэм я доктор хъуа, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и вице-президент, КъШР-м и ТхакIуэхэм я союзым и унафэщI Бэчыжь Лейлэ илъэс 90 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лъэпкъым и фIыгъуэр зыгъэбагъуэ нэхъыжьыфIхэр

2019-05-28

 • Адыгэ лъэпкъым и япэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэхэм ящыщ, лъэпкъ литературэмрэ абы ехьэлIа къэхутэныгъэхэмрэ егъэкIуэкIыным хуэлажьэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ и ныбжьыр накъыгъэм и 29-м илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъумкIэ дохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Унагъуэшхуэм я нэхъыжьыфIыр илъэс 90 ирикъуащ

2019-05-28

 • Бахъсэн районым щыщ Ислъэмей къуажэм щыпсэу Къуныжь Борис ХьэмтIырэ и къуэр илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ кърагъэхьа хъуэхъу тхылъхэр иритыжри, нэхъыжьыфIым псалъэ гуапэхэр жриIащ район администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысейм и Президент Путин Владимир и УказкIэ МэшбащIэ Исхьэкъ къыфIащащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр. Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэм ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Казбек

2019-04-27

 • Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ къыдигъэкIа УказымкIэ Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ къыфIащащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр. Къэрал къулыкъущIэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Тхуэмахуэн ирехъу!

2019-04-25

 • Си лъэпкъэгъу лъапIэхэ!
 • Мэлыжьыхьым и 25-м догъэлъапIэ адыгэ псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэр — ди Ныпым и махуэр. ЛIэщIыгъуэ куэдым къыпхыкIа ди ныпым и пщIэр нэхъри тIэту, абы и жьауэм дыщIэту, ди Iуэхухэр дэкI зэпыту дыпсэуну Тхьэм жиIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу