ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуам теухуа и хъуэхъу

2018-05-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гуапэу сохъуэхъу НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 73-рэ зэрырикъум теухуа и хъуэхъу

2018-05-09

Ветеран лъапIэхэ!

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ис цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ сынывохъуэхъу!

Ди Хэкум и уэгур текIуэныгъэ салютым и нурымкIэ къызэрызэщIэлыдэрэ илъэс 73-рэ мэхъу. А махуэ лъапIэр ди цIыхубэм я гъащIэм зэи хэмыгъуэщэжыну хыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ  Юрий  и  хъуэхъу

2018-05-05

КъБР-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу телеграммэм итщ: «Нобэ и юбилейщ щэнхабзэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэ, дуней псом фIыуэ къыщацIыху, Урысейм и Къэрал саугъэтыр зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI Шемякин Михаил. Абы и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ. IэщIагъэлI щыпкъэм сурэт щIын гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, и скульптурэ IэдакъэщIэкIхэм къыхощ зэманым и хьэл-щэнымрэ и шыфэлIыфэмрэ. Си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу! ФIы къохъулIэну зи гуапэ КIуэкIуэ Юрий».

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лъэпкъхэр  зэзышалIэ

2018-05-05

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ­ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь, УФ-м и ТхакIуэхэми Жур­на­листхэми я союзхэм хэт, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъхэр зы­хуагъэфэща Тхьэ­зэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 75-рэ ­ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI ди лэжьэгъухэ!

2018-04-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и унафэщIхэм, сэ къызбгъэдэкIыу фэри ветеранхэми сынывохъуэхъу фи махуэ лъапIэмкIэ — Урысей МВД-м СледствэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ зэрырикъумкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ПщIэ зыхуэтщI Бажэ Дотий!

2018-03-30

 • Дигуми ди псэми къыбгъэдэкIыу  уи илъэс 60 юбилеймкIэ дынохъуэхъу! А лъэхъэнэм къызэщIеу­быдэ гъащIэм къып­хилъхьа Iущагъыр, илъэс блэкIахэм зэбгъэгъуэта Iэзагъыр, уи щхьэкIэ зэб­гъэхъулIахэмрэ пхузэфIэкIахэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

«Адыгэ макъ» газетым и редакцэм деж

2018-03-22

 • Ди ныбжьэгъу лъапIэхэ, ди лэжьэгъухэ!
 • Ди къуэш Адыгэ Республикэм и лъэпкъ газетыр илъэс 95-рэ ирикъуащ. НыбжьыфI иIэми, абы къыдэкIыгъуэ къэс хегъахъуэ бгъэдэлъ зэхэщIыкIымрэ зэфIэкIымрэ, апхуэдэу хъыбархэр, аналитикэ тхыгъэхэр щIэщыгъуэу утыку ирелъхьэ, напэкIуэцIхэр нэхъ дахэ ещI. Фи журналистхэм зэфIэкIышхуэ зэрабгъэдэлъыр сэбэп мэхъу лъэпкъым къыпэщыт Iуэху нэхъ гугъухэр дэгъэкIынымкIэ, цIыхухэм хэкур фIыуэ ялъагъуу, социальнэ жыджэрагъ яхэлъу гъэсэнымкIэ, зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэнымкIэ, экстремизмэм пыщIа Iуэхухэр къэмыгъэхъунымкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэ гъатхэпэм и 8-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • Мы гъатхэ махуэшхуэ гъуэзэджэм дэ цIыхубзхэм захудогъазэ псалъэ гуапэхэмрэ IэфIхэмкIэ, я дахагъэр доIэт, лъагъуныгъэ псалъэхэр яжыдоIэ, пщIэ, фIыщIэ яхудощI я псэм и хуабагъэм, я зэпIэзэрытыныгъэм, гущIэгъу зэрахэлъым папщIэ. Фэ гъащIэр тыгъэ фощI, унагъуэм и жьэгур фохъумэ, дунейм фIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щывогъэбагъуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-02-23

 • Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, Хэку зауэшхуэмрэ IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм-рэ я ветеранхэм сохъуэхъу.
 • Мы махуэшхуэр и нэщэнэщ ди къэралым и лIыхъужь тхыдэм, Iэщэ яIыгъыу Хэкур зыхъума сэлэт, офицер щIэблэ куэдым, къэралым и шынагъуэншагъэмрэ лъэпкъым и сэбэп зыхэлъхэмрэ нобэ къыщхьэщыж- хэм я лIыгъэм, быдагъым, хахуагъэм.
 • Псалъэ нэхъ гуапэ дыдэхэр яхудогъазэ нацизмэр зэтезыкъутэу текIуэныгъэр къытхуэзыхьа щIэблэ иным, псэемыблэжыныгъэмрэ лIыгъэмрэ, къалэным хуэпэжыныгъэмрэ Хэкум хуаIэ фIылъагъуныгъэмкIэ дуней псом щапхъэ яхуэхъуахэм.
 • Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, ди ветеран лъапIэхэм узыншагъэ, мамырыгъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уи хъуэпсапIэхэр къохъулIэну

2018-01-30

 • «Адыгэ псалъэ» газетыр къыдэкIыным компьютеркIэ щыхуагъэхьэзыр IэнатIэм и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ Дол (Абазэ) Маринэ Анатолэ и пхъум и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ дыгъуасэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей студентхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-01-25

 • Махуэ гъуэзэджэмкIэ — Урысейм и студентхэм я махуэмкIэ — сынывохъуэхъу.
 • Студенту щытыну зэгуэр зи насыпым кърихьэкIа псоми гуапэу ягу къагъэкIыж нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу, ауэ жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъу щыта еджэгъуэ зэманыр. Щыстудент илъэсхэм цIыхум и IэщIагъэри адэкIэ иIэну ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэхэри зэтоувэ. Фэ фи егугъуныгъэм, ерыщагъым куэдкIэ елъытауэ щытынущ ди къэралым ХХI лIэщIыгъуэм иIэну ефIэкIуэныгъэр.
 • Мы зэманым ди республикэм щызэтеуващ дэтхэнэми сыт и лъэныкъуэкIи зиужьынымкIэ, спортым хэтынымкIэ, жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэлэжьыхьы-нымкIэ, IэнатIэкIэ дэкIуэтеинымкIэ Iэмал псори. Шэч къытесхьэркъым фэ лъагапIэшхуэхэм фызэрыхуэкIуэнум, еджэнми, лэжьыгъэми, гъащIэми фIыуэ фызэрыхэтынум.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и студент псоми узыншагъэ быдэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хэку зауэшхуэм и ветеран, Шэджэм къалэм щIыхь зиIэ и цIыху КIасэ Исмэхьил илъэс 90 зэрырикъуар ягъэлъапIэ

2018-01-25

 • Юбилейм ирихьэлIэу Шэджэм и нэхъыжьхэм ящыщ зым Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр абы иратыжащ Шэджэм     районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ — ЕгъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI Iэрыпщэ Жаннэрэ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мэкъуауэ Леонидрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зеикъуэ къуажэм щыпсэу Сыжажэ Ахьмэд УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ къохъуэхъу

2018-01-18

 • Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей печатым и махуэм и щIыхькIэ а IэнатIэм щылажьэхэм зэрехъуэхъур

2018-01-13

 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ.
 • Иджырей дунейм хъыбарегъащIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн щагъэзащIэ. Абыхэм щылажьэхэм я Iэзагъэм, пэжагъэмрэ зыми емылъытауэ я Iуэху еплъыкIэр къызэрагъэлъагъуэмрэ куэдкIэ елъытащ жылагъуэм щыIэ демократиемрэ щхьэхуитыныгъэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комиссэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2018-01-13

 • ПщIэ зыхуэтщI Мухьэмэд!
 • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ дигуми ди псэми къабгъэдэкIыу дынохъуэхъу!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу