ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

«Адыгэ макъ» газетым и редакцэм деж

2018-03-22

 • Ди ныбжьэгъу лъапIэхэ, ди лэжьэгъухэ!
 • Ди къуэш Адыгэ Республикэм и лъэпкъ газетыр илъэс 95-рэ ирикъуащ. НыбжьыфI иIэми, абы къыдэкIыгъуэ къэс хегъахъуэ бгъэдэлъ зэхэщIыкIымрэ зэфIэкIымрэ, апхуэдэу хъыбархэр, аналитикэ тхыгъэхэр щIэщыгъуэу утыку ирелъхьэ, напэкIуэцIхэр нэхъ дахэ ещI. Фи журналистхэм зэфIэкIышхуэ зэрабгъэдэлъыр сэбэп мэхъу лъэпкъым къыпэщыт Iуэху нэхъ гугъухэр дэгъэкIынымкIэ, цIыхухэм хэкур фIыуэ ялъагъуу, социальнэ жыджэрагъ яхэлъу гъэсэнымкIэ, зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэнымкIэ, экстремизмэм пыщIа Iуэхухэр къэмыгъэхъунымкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэ гъатхэпэм и 8-м ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • Мы гъатхэ махуэшхуэ гъуэзэджэм дэ цIыхубзхэм захудогъазэ псалъэ гуапэхэмрэ IэфIхэмкIэ, я дахагъэр доIэт, лъагъуныгъэ псалъэхэр яжыдоIэ, пщIэ, фIыщIэ яхудощI я псэм и хуабагъэм, я зэпIэзэрытыныгъэм, гущIэгъу зэрахэлъым папщIэ. Фэ гъащIэр тыгъэ фощI, унагъуэм и жьэгур фохъумэ, дунейм фIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щывогъэбагъуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2018-02-23

 • Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, Хэку зауэшхуэмрэ IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм-рэ я ветеранхэм сохъуэхъу.
 • Мы махуэшхуэр и нэщэнэщ ди къэралым и лIыхъужь тхыдэм, Iэщэ яIыгъыу Хэкур зыхъума сэлэт, офицер щIэблэ куэдым, къэралым и шынагъуэншагъэмрэ лъэпкъым и сэбэп зыхэлъхэмрэ нобэ къыщхьэщыж- хэм я лIыгъэм, быдагъым, хахуагъэм.
 • Псалъэ нэхъ гуапэ дыдэхэр яхудогъазэ нацизмэр зэтезыкъутэу текIуэныгъэр къытхуэзыхьа щIэблэ иным, псэемыблэжыныгъэмрэ лIыгъэмрэ, къалэным хуэпэжыныгъэмрэ Хэкум хуаIэ фIылъагъуныгъэмкIэ дуней псом щапхъэ яхуэхъуахэм.
 • Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, ди ветеран лъапIэхэм узыншагъэ, мамырыгъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уи хъуэпсапIэхэр къохъулIэну

2018-01-30

 • «Адыгэ псалъэ» газетыр къыдэкIыным компьютеркIэ щыхуагъэхьэзыр IэнатIэм и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ Дол (Абазэ) Маринэ Анатолэ и пхъум и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ дыгъуасэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей студентхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-01-25

 • Махуэ гъуэзэджэмкIэ — Урысейм и студентхэм я махуэмкIэ — сынывохъуэхъу.
 • Студенту щытыну зэгуэр зи насыпым кърихьэкIа псоми гуапэу ягу къагъэкIыж нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу, ауэ жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъу щыта еджэгъуэ зэманыр. Щыстудент илъэсхэм цIыхум и IэщIагъэри адэкIэ иIэну ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэхэри зэтоувэ. Фэ фи егугъуныгъэм, ерыщагъым куэдкIэ елъытауэ щытынущ ди къэралым ХХI лIэщIыгъуэм иIэну ефIэкIуэныгъэр.
 • Мы зэманым ди республикэм щызэтеуващ дэтхэнэми сыт и лъэныкъуэкIи зиужьынымкIэ, спортым хэтынымкIэ, жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэлэжьыхьы-нымкIэ, IэнатIэкIэ дэкIуэтеинымкIэ Iэмал псори. Шэч къытесхьэркъым фэ лъагапIэшхуэхэм фызэрыхуэкIуэнум, еджэнми, лэжьыгъэми, гъащIэми фIыуэ фызэрыхэтынум.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и студент псоми узыншагъэ быдэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хэку зауэшхуэм и ветеран, Шэджэм къалэм щIыхь зиIэ и цIыху КIасэ Исмэхьил илъэс 90 зэрырикъуар ягъэлъапIэ

2018-01-25

 • Юбилейм ирихьэлIэу Шэджэм и нэхъыжьхэм ящыщ зым Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр абы иратыжащ Шэджэм     районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ — ЕгъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI Iэрыпщэ Жаннэрэ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мэкъуауэ Леонидрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зеикъуэ къуажэм щыпсэу Сыжажэ Ахьмэд УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ къохъуэхъу

2018-01-18

 • Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей печатым и махуэм и щIыхькIэ а IэнатIэм щылажьэхэм зэрехъуэхъур

2018-01-13

 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ.
 • Иджырей дунейм хъыбарегъащIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн щагъэзащIэ. Абыхэм щылажьэхэм я Iэзагъэм, пэжагъэмрэ зыми емылъытауэ я Iуэху еплъыкIэр къызэрагъэлъагъуэмрэ куэдкIэ елъытащ жылагъуэм щыIэ демократиемрэ щхьэхуитыныгъэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комиссэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2018-01-13

 • ПщIэ зыхуэтщI Мухьэмэд!
 • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ дигуми ди псэми къабгъэдэкIыу дынохъуэхъу!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и ИлъэсыщIэ хъуэхъу

2017-12-30

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Куэд дэмыкIыу Кремлым и сыхьэт къеуэм зэманым къыпибжыкIынурэ, дэ календарым и напэкIуэцIыщIэ, гъащIэм и напэкIуэцIыщIэ къызэIутхынущ. БлэкI илъэсым и иужьрей дакъикъэхэм дэ тщыщ дэтхэнэри зэфIигъэкIахэм хоплъэж, адэкIэ зэрыпсэунум йогупсыс.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къару Тхьэм къыдит

2017-12-30

 • Къэблагъэ 2018 гъэр Хьэ гъуэжьым и илъэсу къалъытэ. Хьэр — пэжыгъэм, ныбжьэгъугъэм я нагъыщэщи, гъэ къакIуэ IуэхуфI куэдым лъапэ махуэ щачыну догугъэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-12-29

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Къулъкъужын Ипщэ (Абзуанхьэблэ) къуажэм
 • щыпсэу КъуэщIысокъуэ Iэдэм Борис и къуэр къыщалъхуа махуэщ щIышылэм и 1-р,
 • илъэс 50 ирокъури, дохъуэхъу
 • ФIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI Iэдэм, уи махуэшхуэмкIэ, ИлъэсыщIэмкIэ дынохъуэхъу! ГъащIэм и зы пычыгъуэ ныбжь дахэм унэсащи, апхуэдиз къыпхупищэну ди гуапэщ. Уи узыншагъэр быдэу, уи насыпыр изу, уи гукъыдэжыр тенджызу, укъэзыухъуреихьхэр къыбдэгушхуэу, берычэтыр уи жьэгуу, уи гугъэмрэ гъащIэмрэ зэтехуэу, дуней дахэм гу щыпхуэу куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу.
 •  
 • Уи анэ Люсэ, уи шыпхъухэр, уи бынхэр, уи щхьэгъусэр, Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-11-16

 • Кэнжэ къуажэм щыпсэу, Урысей МВД-м и Краснодар университетым и къудамэу Налшык дэтым — Урысей МВД-м и лэжьакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ Кавказ Ищхъэрэ институтым хабзэхъумэ лэжьыгъэр
 • къызэгъэпэщынымкIэ и кафедрэм и унафэщIым и къуэдзэ, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат Тэтэр Леон Анатолэ и къуэр полицэм и полковник хъуащ, иджыблагъэ игъэлъэпIащ адыгэм цIыхухъур лIыпIэ щиувэу къилъытэ илъэс 40 ныбжьри, дохъуэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къуныжь МуIэед дохъуэхъу

2017-11-11

 • Ди лъахэгъу, Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и дэIэпыкъуэгъу Къуныжь МуIэед Ахьед и къуэм дохъуэхъу Урысей Федерацэм 3-нэ класс зиIэ и действительнэ къэрал чэнджэщэгъу цIэр къызэрыфIащамкIэ.
 • ГъащIэ кIыхь, узыншагъэ быдэ уиIэну, узыпэрыт IэнатIэм ехъулIэныгъэщIэхэр къыщыпхьыну ди гуапэщ.
 • Уи ныбжьэгъухэмрэ уи благъэхэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысейм и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм къехъуэхъуащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ

2017-11-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • ЛIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ ди цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнымкIэ гугъуехьхэр къызэнэкIынымкIэ, къэрал иныр зехьэнымкIэ дэIэпыкъуэгъуу къокIуэкI хэкур фIыуэ лъагъуныр, абы и цIыху пэжу щытыныр, ди тхыдэм пщIэ хуэщIыныр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу