ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Олимп чемпион Къаплъэн (КIыкIэ) Хьэмид

2013-11-19

 • Ипхъу Неджларэ и къуэ Аттилэрэ я гукъэкIыжхэм щыщщ
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр 223-м итщ)
 •  — СэркIэ зэрагъэхь щыIэ­къым, сызэбэнынум идэмэ.
 • ЩIалитIым дагъэ къызрагъэжэхыжри, зэрыубыдын ялъэмыкIыу зэбэнахэщ, ауэ аргуэру текIуар Хьэ­мидщ.
 • Саугъэтхэр ята нэужь, Уэсмэным Хьэмид зыкъыхуигъазэри, и щIыб къыдэт пщIэгъуалэр къригъэлъэ­гъуащ:
 • Къаплъэнхэ я унагъуэр. 1966 гъэ

 • Къаплъэн Хьэмид XVI Олимпиадэм и чемпионщ. Австралие, Мельбурн. 1956 гъэ

 • Дунейпсо чемпион Къаплъэн Хьэмид. Истамбыл, 1957 гъэ

 • Хьэмид хыдзэлIхэм яхэтщ. 1951 гъэ

 • БэнэкIэ хуитым и адыгэ «вагъуэхэр»: Яшар Догу (ГъукIэ), Къаплъэн Хьэмид, Адыл Джандемыр (Гугъэв). 1957 гъэ

 • Хьэмидрэ Адыл Джандемыррэ (щысщ), ещанэр тцIыхуркъым. 1959 гъэ

 • Олимп Джэгухэм щобанэ. Рим, 1960 гъэ

 • Зы тэлай дэкIмэ, Хьэмид текIуэнущ. 1955 гъэ

 • Къаплъэн Хьэмид и кхъащхьэм деж. 2012 гъэ

 • — Мис мы зыгъуэгум къэбгъэхъар, Хьэмид. Япэ увы­пIэр къэзыхьым мырат хуэд­гъэувар.
 • ПщIэгъуалэр и Iэдэжу къи­шэжу унэм къыщы­кIуэ­жым, унагъуэм, быныщIэ къахэхъуа хуэдэ, гуфIэгъуэ лей къащыхъуащ.
 • Хьэмид хэт ебэнми те­кIуэрти, и щIэщы­гъуэж­тэ­къым IэплIэзэбэнри дагъэ­зэбэнри. Ахэри зыгуэрт, ауэ дунейм щызекIуэр нэ­гъуэщIт. Къэралыгъуэхэм я бэнакIуэш­хуэхэм япэ­щIэу­вэмэ дауэ хъуну пIэрэт? Иджы арат Хьэмид и хъуэпсапIэр.
 •  
 • Сымаджэм дохутыр къыхуозэ
 •  
 • 1952 гъэм и вэгъуэ мазэт.    Хьэмид, зэрихабзэу, жьыуэ къэтэджащ. Ауэ и гур зыгуэрым зэрихуэрт. Гузэвэгъуэ иIэ хуэдэу и ­къуэр зэрышхэм гу лъитэри, анэм жиIащ:
 • — Сыт къэхъуар, си щIалэ, ура­хужьа хуэдэ? Хадэр тэ-джу щIэпхъуэнкIэ ушынэу ара хьэмэрэ ноби бэ­на­кIуэ укIуэну?
 • — Хьэуэ, ар тхьэма­хуэ­кIэ­ращ щыщыIэр. Ауэ, пэжу, сщIэркъым къысщыщIар.
 • — Нобэ Адыл пелуаныр къызэрыкIуэнур уи гум къридзауэ арагъэнщ.
 • Хьэмид зэуэ шхэн щи­гъэтри къыщылъэтащ. И нэгум щIэплъагъуэ гу­фIэ­гъуэр пхуэIуэтэнтэкъым.
 • Джандемыр Адыл (Гу­гъэв) Хьэ­­мид и анэмкIэ и бла­гъэт: и анэмрэ абырэ зэпхъурылъхуэгъу хуэдэт, сытми, и анэшу жыпIэ хъунут. Адыл Iэгъуэблагъэр дэ­нэ къэна, Тыркуми и мыза­къуэу, дуней псом къыща­цIы­хурт. Хьэмид и плъапIэт абы е Яшар Догу хуэдэ хъу­ну, дунейпсо зэпеуэхэм, олимпиадэхэм тырку бэ­на­кIуэ фащэр щыгъыу ща­те­кIуэну, медалхэр къа­фIи­хьы­ну, цIыхубэр игъэ­гу­фIэну, игъэгушхуэну. Абы и гъуэгур къыхузэIу­зыхы­фы­нур Джандемыр Адылт, ари пщэдей къэкIуэнут.­ ­Куэ­д­рэ узыщIэлъэIур къыбдохъу щIыжаIэр арагъэнщ.
 • Ерагъыу нэху игъэщащ Хьэмид. Иужьрей махуэм къэ­мысыжыныр къызы­хуэ­кIуа автобусыр аркъэн­кIэ къилъэфым хуэдэт щыпэплъэм. Къызэрилъагъуу бгъэдыхьэри:
 • — ФIэхъус апщий, си егъэ­джакIуэ, — жиIэурэ зиухуэри и IэщI ищтащ (и Iэм ебэу­ри и натIэм нигъэсащ), щIы­хьышхуэ зэрыхуищIыр къыхэщу. Адыли къедэ­хэ­щIащ.
 • Хьэмид и фIэщу гу зылъ­ри­гъэтэну и мурадт и егъэ­джакIуэ Адыл, ауэ иджыри зэрищIынур хуэубзыхуатэкъым. Зыри къыжри­мыIа щхьэкIэ, езы Адыли Хьэ­мид игъэхъахэр зэхимыхауэ щыттэкъым…
 • Хьэмид хадэм лажьэу иту, зэ зыкъыщиIэтым, Адыл­рэ Хьайдаррэ блэкIыу къи­лъэгъуащ. Жыжьэу сэлам кърахащ:
 • — Дэ псыхъуэм щиху пы­дуп­щIыну докIуэ, ухуеймэ, уэри накIуэ.
 • Къуажэдэсхэм я Iуэху нэ­хъыщ­хьэхэм ящыщт щиху хэ­сэныр, гъэкIыныр, пыуп­щIыныр, щэныр. Хадэ­хэкI­хэр, пхъэщхьэмыщхьэхэр абы щыгъуэ зэрызэрахьэр щихум къыхэщIыкIа ­а­шыкт. Хьэмид абыхэм ­я гъусэн щхьэкIэ, щиху пиуп­щIын дэнэ къэна, здэ­мы­кIуэн щыIэтэкъым. И Iуэхухэр псынщIэу зэфIиуд­ри, якIэлъыкIуащ щIали­тIым. Щынэсам, а тIур жыг пыупщI хыхьахэт. Хьэмид джыдэ къаIихри, и къару емыблэжу ядэлэжьэн щIи­дзащ.
 • Джандемыр Адыл бэна­кIуэ Iэзэт, щIалэщIэ куэд игъэ­сат. Иджыри, и шхулъэ къупщхьэр къыхузэпамыудатэмэ, Тхьэм ещIэ, жыжьэ нэсыфынт. Арати, ар фIы дыдэу щыгъуазэт бэна­кIуэр зэрыщытын хуейм. Пса­лъэм папщIэ, гуа­щIэш­хуэ хэлъыпхъэт бэнакIуэм, и къарур зэрыхуейм хуэдэу зэпишыфу, тIэкIу-тIэкIуурэ къигъэсэбэпу. Хьэмид щIа­лэшхуэт, пIащэт икIи гуа­щIа­фIэт, ауэ а хьэлыр хэлъу пIэрэ?
 • Псым хыхьэри, зэдэгушы­Iэ хуэдэурэ, зэбэну щIа­дзащ Адылрэ Хьэмидрэ. Псым ухэту убэнэныр нэхъ гугъужщ.
 • — Дауэ къыпщыхъуа ди пе­луаныр, тхьэмадэ? — щIэуп­щIащ Хьайдар, тэлай дэкIри.
 • Джандемыр Адыл икIи адыгэ тхьэмадэт, икIи бэна­кIуэ­гъасэт. Хьэмид икIи и благъэти, бэлэрыгъауэ пса­лъэ хъунутэкъым:
 • — Хьэмид, уэ Iэпкълъэпкъ дэ­гъуэ уиIэщ, гуащIэшхуэ пхэлъщ, щыхуейм деж ущысхьу, игъуэм уемыблэу Iэзэу къыбогъэсэбэп, бэнэни пфIэфIщ. Къэнэжращи, сэ фIыуэ укъызэдэIуэнщ. Укъы­зэдаIуэмэ, сщIэуэ ­хъуар уэзгъэщIэнущ, зэры­­с­лъэ­кI­­кIэ сыбдэIэпы­къу­нущ, ауэ уэри узыхуэсакъы­жынщ, уемышу улэжьэнщ, укъикIуэтынкъым. Уте­кIуэ­мэ, зыбгъэпагэнкъым, укъы­­хагъащIэмэ, уигу бгъэ­кIуэд хъунукъым…
 • Адыл-егъэджакIуэм лъэтэн хуейуэ къыхуигъэувами, «Ар дауэ хъун?» — жиIэу щIэупщIэнутэкъым Хьэмид, зэзэмызэ а ущиехэр зэри­гъэпэжынур и фIэщ ищIын и гугъэу къыхэуэ-къыхэп­кIэ­ми.
 • Пщыхьэщхьэу, унагъуэр зэхуэсыжауэ Iуэхур къаIэт­ри, псоми зэхахыу, и адэ-анэм я пащхьэ ису Хьэмид псалъэ быдэ къыIахащ бэнэнми Джандемыри хуэ-пэжу зэрыщытынумкIэ. Къы­­кIэ­лъыкIуэ махуэм хьэщIэм Анкара игъэзэжащ, Пелуаныр игу зэгъауэ къигъанэри. Хъужыну сымаджэм дохутыр къыхуозэ жыхуаIэм хуэдэт ар.
 •  
 • Пхъэбгъу пхъуантэ
 •  
 • Джандемырым дахэу     къепсэлъа, и гур къы­хуи­гъэ­фIа щхьэкIэ, махуэхэри тхьэмахуэри блэкIащ и хъыбар къэмыIуу. Апхуэ­дэурэ мазитI кIуащ, хуитха тхылъ зытIущми жэуап яIакъым…
 • Хьэмид гузавэу щIидзащ. Гъунэгъу къуажэхэм щызэхашэ зэбэныгъуэхэми щIэ­щыгъуэ яхэлъыжтэкъым. ЗыкъэсIэту къалэм сы­кIуэ­мэ, дауэ хъун жиIэу игу къэ­кIырт, ауэ Анкара зэи щы­Iа­­тэкъым. ИтIанэ мо лIыш­хуэми зэуэ ухуеблагъэ­мэ къикIынур гурыIуэгъуэ­къым. ТIысри аргуэру зы тхыгъэ дэгъуэ хуитхщ, зэ­кIуэ­цIишыхьри и жыпым ирилъхьащ, пощтым иритын и мураду. ИтIанэ йогупсыс: мыр пощтым естмэ, щыIэрыхьэнур дапщэщ? Мыри жэуапыншэ хъумэ-щэ?
 • Iэнэм здыпэрысхэм и адэ-анэм ечэнджэщащ. Ягу къигъэкIыжащ егъэджа­кIуэм къызэригъэгугъар, иджы и зэманыр пщIэншэу зэрыкIуэдыр, къалэм кIуэ­ну зэрыфIэигъуэри къыхилъхьащ. Адэр хуэхьэзыртэкъым апхуэдэ унафэм. Анэм идэххакъым:
 • — Тхьэм жимыIэкIэ… Уи за­­къуэ дауэ узэрыкIуэнур, дэнэ уздэкIуэнур, сыт пшхы­нур?
 • — Си анэ, уэ уощIэ, сэ сыбэнэну сыхуейщ, бэнакIуэ алэрыбгъу сытемыхьэу хъунукъым. Абы папщIэ Адыл деж сыкIуэн хуейщ.
 • — Зымахуэ Адыл зытепсэ­л­ъыхьа Iуэхура жы­хуэ­пIэр? — щIэупщIащ и анэр.
 • — Аращ, фыз, аращ. Мы щIалэр абы адэкIэ дэ мыбдеж щытIыгъыжы­фыну­къым. ИрекIуэ, зыхуейр ире­щIэ. Тхьэм нэхъыфIым хуишэ! — къитыжащ адэм жэуап.
 • Хьэмид къыщылъэтри и анэм IэплIэ хуищIащ:
 • — Умыгузавэ, си анэ дыщэ, жыжьэкъым сыздэ­кIуэ­­нур, мис, автобусым ситIысхьэмэ сыхьэтих ­гъуэгу фIэкIа дэлъкъым.
 • И щIалэр абгъуэм илъэ­ты­кIыну игъуэ къызэрысар зыхищIэрт и анэм. ГуфIэ-гузавэ нэпсхэр хуэIыгъы­жа­къым.
 • Хьэмид и унагъуэм хуит зыкъригъэщIа щхьэкIэ, дауэ кIуэну Анкара? Къуажэ щыгъынхэмкIэ абы удыхьэну емыкIут, ауэ нэгъуэщIи иIэкъым. ЩIэ къищэхуну и ахъшэ ма­щIэр хурикъунукъым.
 • Губгъуэ хадэм и дэна­гъэм трикIутауэ щIэп пыупщIа зыкъом телъти, абыхэм и нэр яфIэнащ. Ахэр зэщIикъуэрэ ищэмэ, ахъшэ тIэкIу къыхущIэ­кIынут. Ар, япэрауэ, езым къилэжьат. И адэми емы­кIуу къилъытэнутэкъым. Апхуэдэу егупсысщ, тегушхуэри щIэп пиупщIа зэтелъыр гум ирилъхьэри бэ­зэрым ишащ. Абы къы­щIэкIа ахъшэр езым бэ­нэн­кIэ къилэжьам хилъ­хьэ­жри, зы цей кIэщIрэ гъуэншэджрэ къищэ­хуащ. Вакъэ къилъыхъуа щхьэ­кIэ, игъуэтакъым и лъа­къуэшхуэр зэрыхуэн. Щыгъын зыдилъхьэн пхъуантэ гуэри имыIэу хъунутэкъым. И ахъшэм къы­щIэкI пхъэбгъу пхъуантэ пуд цIыкIу къищэхуащ. Анэри и бын дыщэм къы­хуэ­гумащIэри, щIа­гъ­щIэлъти щIыIу­телъти, джанэти цыджанэти, лъэпэд-напэIэлъэщIти къыхудилъхьащ. Хьэмид езыр лIы пIащэ абрагъуэт, иIыгъ пхъуантэр сабий зэрыджэгу хьэпшыпу къып­фIэ­щIу. И адэ-анэр и ижьы­рабгъуу, и къуэш-и шыпхъуитIыр и щIыбагъ къыдэту, езыр псом нэхърэ нэхъ лъагэу къахэщу, зэрыунагъуэу къыдэкIащ автобус IукIыпIэм нэс.
 • — УкъызыхэкIар зыщумыгъэгъупщэ, ди напэр тумых, ди щхьэр идумыгъэхьэх! — къеущиящ и адэр, кIэзызын зымыуха и макъымкIэ.
 • Сыту къалэнышхуэт ар, адыгэм и гъащIэ зыхэщIэ­кIэм и щапхъэт. ЩIылъэ хъуреишхуэр къытеукIу­рия хуэдэт Хьэмид. Зэзэмызэ игу къигузэвыкIырт: семыпIэщIэкIыу пIэрэ жиIэу.
 • Абы хэту и анэми IэплIэ хуищIащ… Хьэмид и нэ­щIа­щэм щIэт нэпсхэр хуэ­мыIыгъыжу къыщиу­дынкIэ шынэу, и къуэш-и шыпхъухэм ерагъыу Iэп­лIэ яхуищIыжащ. Автобусыр умылъагъуж хъуху Iэ зэхуагъэсысыжащ.
 • Щэхуу Тхьэ елъэIурт Хьэмид, тхьэлъэIубзэу ищIэ­хэр къибжурэ. Пхъэбгъу пхъуантэ иIыгъымрэ хьэфэ вакъэ лъыгъхэмрэ щтэIэщтаблэу зэрызе­кIуэр хэплъхьэжмэ, «сэ къа­лэшхуэм си щы­пэ­къакIуэу сыкъуажэ щIа­-лэ­жьщ» жиIэ хуэдэт щIалэм. И насыпти, бза-джэ къыхуэмызэу Адыл и унэр къи­гъуэтри бжэм теуIуащ. Бжэр зэIукIри щIэмысын­кIэ гузэва щхьэкIэ, езы Адыл и пащхьэм къихутащ…
 • КъыкIэлъыкIуэ махуэм, япэрауэ, хьэфэ вакъэм и унафэ щIын хуейт. Ва­къэ лъыхъуэ ежьахэщ, ар­щ­хьэ­кIэ Анкара ща­гъуэ­такъым Хьэмид хуэ­хъун вакъитI. Щамыгъуэтым, вакъащIэ гуэрым деж кIуэхэри хуэфIу зы спорт вакъэ хурагъэ­щIы­ну елъэ­Iуахэщ. Ахэр хьэзыр ­хъуху, зы тхьэмахуэ кIуэцI­­­кIэ Хьэмид бэнакIуэ­хэм зыщагъасэ залым кIуащ и хьэфэ вакъэхэм­кIэ. Пкъыгъасэ (тренировкэ) гъэщIэгъуэнхэр щи­щIащ абы. Ауэ и егъэ­джа­кIуэм и пщэ дэсу псэуфынт? ЕлъэIуащ лэжьы­гъэ къыхуигъуэтыну. Пкъы­­гъасэр иухмэ, лэ­жьы­гъэ къилъыхъуэу къалэм дэтащ мазищкIэ. Ауэ уемыджауэ, IэщIагъэ уи­мы­Iэу къалэшхуэм лэжьы­гъэ къыщыбгъуэтыну тынштэкъым …
 •  ЗэзыдзэкIар Хъуажь Фахърищ.