ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэралпсо зэпеуэм щытокIуэ

2017-10-12

  • Балаковэ къалэм дзюдомкIэ ще­кIуэкIа Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я зэхьэзэ­хуэм шэч къызытумыхьэн текIуэ­ныгъэ ­къыщихьащ Къуэдз Къанте­мыр.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ДзюдомкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Емкъуж Му­хьэмэд къызэрыджиIамкIэ, Къуэдз ­Къантемыр и хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яIэригъэхьакъым. Финалым ар ще­фIэ­кIащ хэгъэрейхэм ящыщ Верещагин ­Роман икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэу­зэда и Къарухэм я зэхьэзэхуэм зэры­щытекIуам и фIыгъэкIэ, Къуэдз Къантемыр Iэмал игъуэтащ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 5-7-хэм Ялтэ щекIуэкIыну, илъэс пщыкIуий зи ныбжьыр иримы­къуахэм я къэралпсо зэпеуэм хэтыну.
  •  
  • Къаудыгъу Заур.