ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэ

2018-09-25

  • Налшык дэт «Универ­сальный» спорт комп­лексым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ 2002 — 2004 гъэхэм къалъ­хуа ныбжьыщIэхэр.
  • Кавказ Ищхъэрэм и щIы­­налъиблым къикIа спортс­мен 495-рэ зыхэта зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуп къыхэхам щыщу щIалэ 49-м, хъыджэбзи 5-м утыку зыкъыщагъэлъэгъуащ.
  • Мы зэпеуэр зытеу­хуауэ щытар ныбжьы­щIэхэм я зэхьэзэхуэ нэхъы­щ­хьэу Тю­мень ­къалэм щекIуэкIынум хэтынухэр къыхэхынырт. Бай­даевэ Аишэ (кг 40), Къано­къуэ Арианнэ (кг 44-рэ), Кабу­ловэ Миланэ (кг 70-рэ), Мэздэгу Мусэ (кг 50), Гаев Умар (кг 81-рэ) сымэ дыщэ медалхэр щызыIэ­рагъэхьащ абы. Дыжьын медалхэр я Iэрылъхьэ ­хъуащ Уянаев Ислъам (кг 90), Хьэмыкъуэ Алим (кг 73-рэ) сымэ.
  • ЕхъулIэныгъэ къэ­зы­гъэл­ъэ­гъуа ныбжьы­щIэхэр я гъэ­сэнщ тренерхэу Емкъуж Мухьэмэд, Иванов Дмитртий, Къу­бэч Алим, Мырзэ Тимур, Новиковэ Антонинэ, Дзу Бес­лъэн сымэ.
  • Махуэщ  Шумахуэ.