ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Лъы тыи, гъащIэр къегъэл»

2022-04-23

  • УФ-м и Къэрал Думэм къыхилъхьауэ 2007 гъэ лъандэрэ мэлыжьыхьым и 20-м Урысейм щагъэлъапIэ Лъы тыным и лъэпкъ махуэр. Псом япэрауэ, ар хуэгъэпсащ зыгуэрым дэIэпыкъун папщIэ лъы зыт дэтхэнэми. Апхуэдэу я махуэщ лъы хэзышхэми абы пыщIа Iуэхугъуэ псори тэмэму зэфIэгъэкIа хъуным епха дохутырхэми.

  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къызэригъэпэщри, а махуэм хуэгъэпсауэ Налшык Абхъазым и утыкумрэ Лъы щат республикэ станцымрэ «Лъы тыи, гъащIэр къегъэл» Iуэху щхьэпэр щекIуэкIащ. Абы хэтащ республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэу 200-м щIигъу, апхуэдэуи къыхуеджэныгъэм къыпэджэжа къалэдэсхэр.
  • Пщэдджыжьым сыхьэти 9-м къыщыщIэдзауэ цIыхухэм зэхуэсын щIадзащ, лъы щат IэнатIэми и лэжьыгъэр зэпыу имыIэу екIуэкIащ. Iуэху щхьэпэм хэтхэм лъы Iахын ипэ къихуэу шейрэ булкэрэ ирагъэшхащ, иужькIэ — къэуат зыщIэлъ ерыскъы пщтыркIэ къызэрагъэпэщащ. IэнатIэ Iутхэм махуитIкIэ загъэпсэхуну хуит зыщI тхылъхэр иратащ, ар илъэсым къриубыдэу къагъэсэбэпыж хъунущ.
  • Лъы зытыну жэрдэм зиIа псоми ар къехъулIакъым, абы зэран хуэхъу щхьэусыгъуэ щхьэхуэхэр зэрыщыIэм къыхэкIыу. Апхуэдэу зи гемоглобиныр лъахъшэхэр, зи хьэлъагъыр мащIэ дыдэхэм, куэд мыщIэу узыфэ зэрыцIалэ зыпкърытахэр Iуэхум къыхашакъым.
  • Лъы щат республикэ станцым и дохутыр нэхъыщхьэм и къуэдзэ Мамхэгъ Иннэ къызэрыхигъэщамкIэ, лэжьыгъэшхуэ къапэщылъами, Iуэхур хъарзынэу зэфIэкIащ.
  • — Гуапэ тщыхъуащ нобэрей Iуэху щхьэпэм хэтыну цIыху куэдым гупыж зэращIар. Къапщтэмэ, зы сымаджэр хуэныкъуэщ цIыхуищым ята лъым. Лъы щат республикэ станцым и илъэс лэжьыгъэр убзыхуащ медицинэ IуэхущIапIэхэр лъыуэ зыхуейуэ къагъэлъагъуэм тещIыхьауэ. Ди IэнатIэм хузэфIокI жэщ-махуэ имыIэу сымаджэщхэр зыхуэныкъуэ лъымрэ абы и пкъыгъуэхэмкIэ къызэрагъэпэщын. Апхуэдэу пIащIэгъуэкIэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу щытыкIэ ихуэми, лъы гъэтIылъыгъэ щыIэщ. МафIэм исахэм, фэбжь зыгъуэтахэм щхьэкIэ, лъхугъэ хьэлъэхэм, операцэ гугъухэм деж, лышх узыфэр зиIэхэм щхьэкIэ лъы куэдрэ хуэныкъуэ мэхъу, — жиIащ Мамхэгъым.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ Мэзокъуэ Еленэ жиIащ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр мыхьэнэшхуэ зиIэ социальнэ Iуэхугъуэхэу зэрыщытыр, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, гулъытэ хурегъэщI лъы зытынухэр яхуримыкъуу зыIууэ гугъуехьхэм икIи абы цIыхухэр къыхэшэнымкIэ сэбэпышхуэ мэхъу.
  • Псори зэхэту а махуэм лъы ятащ цIыху 220-м, лъыуэ литри 118-рэ ягъэхьэзращ. КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм фIыщIэ яхуещI кърахьэжьа Iуэхур къафIэIуэхуу ар къадэзыIыгъахэм.
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.
  • Сурэтхэр Елъкъэн Артур трихащ.