ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэм и узыр нахуэщи…

2022-08-06

 • Махуэшхуэр трагъэхуащ иджырей офтальмолог цIэры-Iуэ Фёдоров Святослав къыщалъхуа махуэм. Абы и цIэр зэрехьэ Налшык дэт «ЛЕНАР» клиникэм. Къыхэгъэщыпхъэщ Фёдоров Святослав къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум абы и гъэсэнхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуаха медицинэ IуэхущIапIэр зэрыщыIэрэ илъэс 25-рэ зэрыхъур.

 • А зэманым къриубыдэу клиникэм республикэми Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэми узыншагъэр хъумэнымкIэ я IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, хирург цIэрыIуэм и Iэзэгъуэ телъыджэхэр IэщIагъэм къыщагъэсэбэпкIэрэ.Абы и гуащIи и зэфIэкIи хэлъщ 1997 гъэм «ЛЕНАР»-м и тхыдэр къызэрыщIидзам. Аращ иджырей Iэмал псори къагъэсэбэпу нэхэр гъэхъужыным теухуауэ сымаджэхэм Iэзэгъуэ нэхъыфIхэр щагъуэт уней медицинэ IуэхущIапIэу Урысейм япэу къыщызэIуахар. Нобэ абы и къудамэхэр ехъулIэныгъэхэр яIэу Ставрополь крайм, Шэшэн, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэхэм щолажьэ, дэтхэнэ зыми зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэ елъытакIэ фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ абыхэм щагъуэтыфынущ. Апхуэдэ и зэфIэкIхэм папщIэ абы къыхуагъэфэщауэ щытащ Фёдоров Святослав и цIэр зезыхьэ, медицинэ технологие пэрытхэм зегъэужьынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъу фондым и фэеплъ медалымрэ щIыхь тхылъымрэ. Клиникэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэр унэтIыныгъэ куэдым къыщалъытащ. Мызэ-мытIэу ар Къэбэрдей-Балъкъэрми Ставрополь крайми щыIэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я нэхъыфIу къалъытащ, урысейпсо, щIыналъэ зэпеуэхэм я саугъэт нэхъыщхьэхэри къыхуагъэфэщащ. Яндексыр къэзыгъэсэбэпхэм клиникэм къылъагъэсащ «ЩIыпIэ нэхъыфI-2020» вагъуэр.
 • IуэхущIапIэм и лэжьыгъэр ефIакIуэ зэпыту йокIуэкI, абы и унафэщIхэр сытым дежи хущIокъу сымаджэхэм я тыншыпIэм хуэщIауэ Iуэхутхьэбзэхэм зэрыхагъэхъуэным. «ЛЕНАР»-р зэрыщыIэ зэманым къриубыдэу ар дэIэпыкъуэгъу хуэхъуащ цIыху 700000-м щIигъум. Абыхэм гупсэхугъуэ зратыжхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Ар и щыхьэтщ цIыху куэдым абы дзыхь зэрыхуащIым.
 • — Сэ Iэмал сиIащ ди къалащхьэми хамэ къэралхэми щыIэ офтальмологие клиникэ нэхъыфIхэм си нэм щезгъэIэзэну, — жеIэ экономикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор Циканов Мухьэмэд. — Ахэр къызэрызэгъэпэщамрэ къызэроIэзэ Iэмалхэр зыхуэдэмрэ щыгъуазэ зыхуэсщIа нэужь, сэ къызгурыIуащ «ЛЕНАР»-р абыхэм зыкIи къазэрыкIэрымыхур. Клиникэм и Iэмэпсымэхэр европей мардэм хуокIуэ. Апхуэдэуи уи узыншагъэр дзыхь зыхуэпщIыну IэщIагъэлIыр къыхэпхынми мыхьэнэшхуэ иIэщ. «ЛЕНАР»-м и дохутырхэм зыпэ-рыт Iуэхум фIыуэ зэрыхащIыкIри згъэунэхуащ. Сэ куэд щIауэ соцIыху клиникэм и дохутыр нэхъыщхьэ Къардэн Лариси абы и унагъуэри. Жэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъ икIи Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъщ ар. Абы и Iуэху еплъыкIэм дзыхь хуэсщIри, Налшык дэт медицинэ IуэхущIапIэм си нэр операцэ щезгъэщIауэ щытащ икIи сыхущIегъуэжакъым. Си ужькIэ си щхьэгъусэми щызригъэIэзащ а клиникэм. Псом хуэмыдэу дыщыгуфIыкIащ илъэс 90 зи ныбжь си адэми и Iуэхур хъарзынэу абы зэрыщыдэкIам. Ар Балъкъэр Ипщэ къуажэм щопсэу икIи жыжьэ етшэжьэн хуей хъуамэ къытехьэлъэнут. ПIалъэ кIэщIым къриубыдэу мы клиникэм абы къыщыхуащIащ зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэр, иджы, япэми хуэдэу, ар хуиту матхэ, КъурIэным йоджэ, телевизор йоплъ. Ди унагъуэм дгъэунэхуащ «ЛЕНАР»-м фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зэрыщыбгъуэтыфынур. ЦIыхум тыншу и Iуэху зэрыдэкIыным хуэщIащ абы я лэжьыгъэ къызэгъэпэщыкIэр. Дохутырхэращи, я Iэзагъым къыдэкIуэу я гулъытэкIи укъыдахьэхыу апхуэдэщ. Фёдоровым и «еджапIэр» къэзыуха цIыху телъыджэщ ахэр, я гъэсакIуэм хуэфащэуи абы и Iуэхум къыпащэ. Шэч хэлъкъым, «ЛЕНАР»-м хуэдэ клиникэхэр узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и къызэгъэпэщакIуэхэм я дежкIэ щапхъэу зэрыщытыпхъэм.
 • — Си нэхэм зэралъагъум кIэрич щыхъум, зи щытхъу куэд зэхэсха «ЛЕНАР» клиникэм сыкIуащ, — жеIэ КъБКъУ-м и медицинэ къудамэм и кафедрэм и унафэщI, профессор Иуан Анатолэ. — Пэжыр жысIэнщи, Iуэхур псынщIэу зэфIэкIынуи сыгугъэртэкъым. КъызэрыщIэкIамкIэ, клиникэм иIэщ узыфэр зыхуэдэр щыуагъэншэу къызэрахутэ оборудованэ лъэщхэмрэ операцэм и фIагъыр куэдкIэ зэлъытыжа иджырей Iэмэпсымэхэмрэ. IуэхущIапIэм къыщагъэсэбэп Iэзэгъуэ Iэмалхэм я сэбэпынагъыр зэрызгъэунэхуам къыхэкIыу сэ чэнджэщ язот я нэхэмкIэ гукъеуэ зиIэ си благъэ-Iыхьлыхэми си лэжьэгъухэми «ЛЕНАР»-м кIуэну. Операцэ нэужьым занщIэу зыхыбощIэ нэхэм зэралъагъур зэрефIэкIуэжыр. Сэ Налшык дэт клиникэми абы и къудамэу Пятигорск щыIэми си нэ-хэм щезгъэIэзащ. ТIуми я лэжьыгъэр зэпэщу, дагъуэншэу йокIуэкI. Iэзагъышхуэ яхэлъу, жэуаплыныгъэр зыхащIэу, псоми я гулъытэ лъагъэсу зи IэнатIэм пэрыт гупым фIыщIэ яхузощI. Уи нэхэм нэхъапэм яIа жанагъыр ягъуэтыжауэ гъащIэм ухэплъэжыным къуит гухэхъуэр къызэрыпхуэIуэтэн псалъэ къэгъуэтыгъейщ! Ди медицинэ къудамэм и студентхэм лэжьыгъэ и пIалъэм зыхагъэгъуэзэнымкIэ «ЛЕНАР»-р зихуэдэ щымыIэ IуэхущIапIэу сэ къызолъытэ.
 • Нэм щеIэзэ клиникэм и цIэр фIыкIэ зэрыIуар куэдкIэ и фIыщIэщ абы щекIуэкI лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ жыджэр, IуэхущIапIэм и зыужьыныгъэм зи гуащIэ емызэшу хэзылъхьэ, ар къызэрызэрагъэпэщ махуэрэ и унафэщI Къанкъул Риммэ. Абы и псалъэхэм къызэрыхэщымкIэ, я ехъулIэныгъэм и лъабжьэр къыщежьэр я деж къекIуалIэ сымаджэхэм я арэзыныгъэр къэхьыныр я къалэн нэхъыщхьэу зэрызыхуагъэувыжарщ.
 • — Дэ дыхущIокъу нобэ офтальмологием къыдит Iэмал нэхъыфI псори къызэрыдгъэсэбэпыным, — жеIэ Къанкъулым. — IуэхущIапIэм и къалэн нэхъыщхьэр нэ узыфэхэм епхауэ медицинэм къыхыхьэ Iэзэгъуэ нэхъыфIхэр къэдгъэщхьэпэурэ и зэфIэкIхэм зегъэужьынырщ. Абы щыгъуэми дэ социальнэ къалэн нэхъыщхьэу къытпэщытщ щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэ зыми, мылъкукIэ иIэ хэхъуэр зыхуэдэм емылъытауэ, ди Iуэхутхьэбзэхэр къигъэсэбэпыфу лэжьыгъэр зэтеублэныр. Клиникэр зэрыщыIэ зэманым къриубыдэу ныкъуэдыкъуэхэм, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, пенсионер-хэм, студентхэм, еджакIуэхэм, сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я нэIэм щIэмыту къэнахэмрэ яхуэгъэза социальнэ программэ щхьэхуэ мэлажьэ, апхуэдэуи илъэсым къриубыдэу псапащIэ Iуэху зыбжанэ идогъэкIуэкI. КъищынэмыщIауэ, фIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ клиникэм и офтальмологие Iуэхутхьэбзэхэр пщIэншэу зэбгъэгъуэтыфынущ. «ЛЕНАР»-м и юбилей илъэсым IуэхущIапIэм и зэфIэкIхэм хэдгъэхъуэнущ, Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым клиникэм и къудамэщIэ къыщызэIутхынущ мыгувэу. Абы хэтынущ фIагъ лъагэ зиIэ иджырей технологиехэмкIэ къызэгъэпэщауэ операцэ щрагъэкIуэкI пэш, жэщми махуэми сымаджэхэм щакIэлъыплъ, сабийхэм щеIэзэ къудамэхэр.
 • Илъэс 25-м къриубыдэу клиникэм и лэжьакIуэ гупым ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр зыIэрагъэхьащ. IуэхущIапIэр къыщызэIуахам абы щылажьэхэр цIыхуи 8 хъууэ щытамэ, нобэ ар офтальмологие технологие пэрытхэр зи IэнатIэм къыщызыгъэсэбэп, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI гупщ.
 • «ЛЕНАР» клиникэм и медицинэ IэнатIэм и унафэщIщ медицинэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Къардэн Ларисэ. А бзылъхугъэмрэ абы и щхьэгъусэ, медицинэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Джабер На-иф Ахьмэдрэщ, Фёдоров Святослав и гъэсэну щыткIэрэ, я акъылэгъу гупым я гъусэу клиникэр къызэIухынымкIэ жэрдэмщIакIуэу щытар.
 • — Фёдоров Святослав зыхущIэкъуарщ, фIагъышхуэ зиIэ технологиехэр IэнатIэм къыщыгъэсэбэпынырщ, къэралым щагъэзащIэ лъэпкъ проектхэм я унэтIыныгъэ нэхъыщхьэр, — жеIэ Ларисэ. — Клиникэр къызэрызэIутх махуэрэ дэ догъэзащIэ ар зыщIэхъуэпсар. IэнатIэр щIэх-щIэхыурэ иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къызыдогъэпэщ, нэхэм епха узыфэ псори гъэхъужынымкIэ IэзэгъуэщIэхэр ди лэжьыгъэм къыхыдогъэхьэ, хирургием къыдэкIуэуи лазер Iэмалхэр жыджэру къыдогъэсэбэп. А псом я фIыгъэкIэ балигъхэм я мызакъуэуи, сабийхэми зыхуэныкъуэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр ди деж щагъуэт.
 • Я егъэджакIуэм, гъэсакIуэм и фэеплъу «ЛЕНАР»-м и лэжьакIуэхэм 2001 гъэм къыхалъхьауэ щытащ «Прекрасные глаза — каждому» псапащIэ Iуэхур. Ар къыдаIыгъащ Урысейми хамэ къэралхэми нэм щеIэзэу щыIэ клиникэхэм. Абы лъандэрэ илъэс къэс шыщхьэуIум и 8-м, офтальмолог цIэрыIуэр къыщалъхуа махуэм, гупыж зыщIа дэтхэнэми и нэхэм я щытыкIэр зыхуэдэр къапщытэу Iуэху щхьэпэ ирагъэкIуэкI.
 • КъэкIуэнум хуэплъэу клиникэм зыхуигъэувыжа къалэн нэхъыщхьэр, япэхэми хуэдэу, цIыхухэм сэбэп яхуэхъунырщ, зэманым декIуу заужьынырщ.
 • Ульяновэ Татьянэ.