ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

КъБР-м икIахэр къыхожаныкI

2017-01-21

  • Иджыблагъэ Невинномысск щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм стIолыщхьэ теннисымкIэ и чемпионат. КъБР-м и бзылъхугъэ гупми, цIыхухъухэми етIуанэ увыпIэр абы къыщахьащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Буланкинэ Аннэ. ЕтIуанэ увыпIэр Тазий Даринэ Iэрыхьащ. Иджы а тIуми КъБР-м и щIыхьыр Урысей чемпионатым щахъумэнущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ИлъэсыщIэм фIыкIэ щогугъ

2017-01-18

  • Мас-рестлинг спорт лIэужьыгъуэм кIуэ пэтми ди республикэм зыщеубгъу.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Мурадхэр зи куэд Бекъан Хъызыр

2016-07-15

  • «Спартак»-р СССР-м къыщыунэхуа спорт зэгухьэныгъэхэм ящыщ зыщ.
  • Абы и къудамэ нэхъ ин дыдэщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо классымкIэ спортым и мастер Слушаев Андрей зи унафэщI, «Спартак» урысей физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр.
  • Нобэ ди гуапэу жытIэ хъунущ «Спартак» зэгухьэныгъэм зэрызиужьыр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр абы и «унагъуэм» хохьэж. Мы гъэм и мэлыжьыхьым зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэхэм я зэхуэс екIуэкIащ. Иджы абы хэтщ КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI, спортым щIыхь зиIэ и мастер, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат, спортым щIыхь зиIэ и мастер, лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ Олимп чемпион Шыхъуэ Борис, СССР-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ спортым щIыхь зиIэ и мастер Жаным Аслъэн, УФ-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щIыхь зиIэ и тренер, КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Локьяев Юрий сымэ, нэгъуэщIхэри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Урысейри Къэбэрдей-Балъкъэрри зыщыгугъхэр

2016-02-02

  • Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр 2016 гъэм и шыщхьэуIум и 5-21-хэм Бразилием щекIуэкIынущ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэри абы кIуэнущ. ЗэкIэ Рио-де-Жанейрэ зыкъыщызыгъэлъэгъуэну ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ я цIэр пыухыкIауэ къраIуакъым, арщхьэкIэ, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, апхуэдэхэм Iэмал имыIэу яхэхуэн хуейщ ди бэнакIуэ цIэрыIуэхэу Махуэ Билал, Къущхьэ Мурадин, Джэду Аниуар, дзюдоист Мудрэн Беслъэн, атлетикэ псынщIэмкIэ спортсменкэ Кучинэ Марие сымэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт