ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Билал Париж щытлъагъуну?

2021-10-14

 • БэнэкIэ хуитымкIэ Олимп чемпион, щэнейрэ дуней псом щытекIуа Махуэ Билал илъэсиплIкIэ зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуимыту унафэ къыщащтащ УФ-м Допингым пэщIэтынымкIэ IэнатIэм (РУСАДА).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Резуан «Химки»-м егъэзэж

2021-09-11

 • Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан Урысей Федерацэм футболым-кIэ и премьер-лигэм 2021 — 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыхукIэ «Химки» командэм бэджэнду щигъэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КIэрэф Азэмэт и зи чэзу ехъулIэныгъэ ин

2021-09-07

 • Краснодар къалэм щекIуэкIащ зэзауэ зэхэтымкIэ АСА 127 зэхьэзэхуэр. Абы и зэIущIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зым щызэпэщIэтащ ди лъэпкъэгъу КIэрэф Азэмэтрэ Шэшэным икIа спортсмен Албасханов Расулрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Ди  щIыхьыр  лъагэу зыIэта спорт  лIэужьыгъуэхэр

2021-09-01

 • Адыгэхэр нэхъапэм дэзыхьэхыу щыта бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм, шыгъажэм, бжы дзыным, шабзэрэ фочрэ гъэуэным, нэгъуэщI куэдми нэхъри заужьу щIадзащ 1921 гъэм къэралыгъуэ ягъуэтыжа иужькIэ. Абыхэм къахыхьащ иджыри къэс зыщымыгъуэза топджэгур, къызэдэжэр, хьэлъэ къэIэтыныр, лъагэу дэлъеиныр, волейболыр, баскетболыр икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Японхэм бжьыпэр яутIыпщыркъым

2021-07-29

 • XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ. АрщхьэкIэ ахэр иджыри еплIанэщ — бжьыпэр зыIыгъыр Япониеращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩыIэщ  япэ дыщэхэр

2021-07-27

 • Токио къыщызэIуаха XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм — «Russian Olympic Committee» — (ROС) япэ медалхэр къыщахьащ. Абыхэм ящыщу 4-р дыщэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адрейхэм куэдкIэ къащхьэщыкI зэхьэзэхуэ ин

2021-07-24

 • Дыгъуасэ Iэтауэ Токио къыщызэIуахащ XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ар илъэс ипэкIэ зэхэтын хуеят, ауэ коронавирус уз зэрыцIалэм зэщIищта дуней псом а Iуэхур щафIэкъэбылакъым. Иджыпстуи щытыкIэр нэхъыфIкъым, мынэхъыкIэмэ. АрщхьэкIэ тегушхуащ, олимп зэщIэхъееныгъэр хамыгъэкIуэдэжыпэн щхьэкIэ. Японием шыпсэухэм я нэхъыбэр хуеижкъым Олимпиадэр я деж мы гъэми щагъэIэну, къахуэкIуэнухэм узыр ягъэбэгъуэну къащохъури. Апхуэдэу щыт пэтми, зэхьэзэхуэ иныр зэхаублащ икIи ар адрейхэм куэдкIэ къащхьэщыкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Рогожиным и лъагапIэ

2021-07-06

 • Псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут ди республикэм и тхыдэм дыщэ хьэрфхэмкIэ иратха шы спортымкIэ олимп чемпион Рогожин Сергей. И ехъулIэныгъэ иным гу щимыхуэу дунейм зэрехыжрэ куэд щIами ар IэфIу я гум илъщ цIыху минхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЗауэлIхэм я фэеплъ зэхыхьэ

2021-04-03

 • Гъатхэпэм и 24-м Нарткъалэ щекIуэкIащ 115-нэ шу дивизэм и зауэлIхэм фэеплъ хуащIа IэпщэрызауэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 12-15-м итхэу Налшык, Нарткъалэ, Шэджэм къалэхэм, Шэрэдж Ищхъэрэ, Псыгуэнсу, Къэхъун, Хьэтуей, Аушыджэр, Лашынкъей, Бабугент, Шэджэм Ищхъэрэ къуажэхэм щыщ спортсменхэр. Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм, Аруан муниципальнэ районымрэ Къэхъун къуажэ администрацэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ТекIуэныгъэщIэхэм  я  къежьапIэ

2021-03-10

 • Налшык дэт Универсальнэ спорткомплексым къыщызэIуахащ боксым зыщыхуагъэсэн пэшыщIэ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м и Парламентым и депутат, республикэм и судмедэкспертизэм и унафэщI Мечукаев Алихъан, Ингушым наркотикхэр зегъэкIуэным пэщIэтынымкIэ и Управленэм и унафэщI Геграев Марат, Урысеймрэ КъБР-мрэ я командэ къыхэхахэм я тренерхэмрэ спортсменхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩIы хъурейм теткъым  абы къыпэхъун

2020-12-10

 • Дыгъэгъазэм и 10-м и ныбжьыр илъэс 50 ирокъу самбэмкIэ дуней псом 11-рэ и чемпион, Дунейпсо кубокыр 8 къэзыхьа, Европэм 5 щытекIуа, 19-рэ къэралым дыщэр щызыIэрызыгъэхьа Хьэсанэ Мурат. ЩIы хъурейм щыгъуэтыгъуейщ Адыгейм и Куэшхьэблэ щIыналъэм хыхьэ Еджэрыкъуей къуажэм къыщалъхуа щIалэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм хуэдиз зиIа. Илъэс пщыкIутхум щIигъукIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и капитану ар щытащ икIи зыхэт спорт лIэужьыгъуэм щынэхъ лъэщ дыдэу куэдрэ къалъытащ. Абы самбэмкIэ къэралми дунейми къыщыпэлъэщын щIагъуэ щыIакъым 1993-2006 гъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Амфитеатр телъыджи щыболъагъу

2020-09-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ къулыкъущIэхэр а махуэм и етIуанэ Iыхьэм щыIащ Налшык къалэ округым хыхьэ Кэнжэ къуажэм, «Уэрдыхъуитху» и фIэщыгъэу къыщызэрагъэпэща спорт академием лэжьэн зэрыщIрагъадзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КIасэу утыку къихьами…

2020-07-04

 • Мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс плIыщI ирикъуа Хъущт Аслъэнбэч 2008 гъэм Китайм и къалащхьэ Пекин щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я дыщэ теувапIэм лъэ быдэкIэ техьащ, илъэсищэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и закъуэу къэзыгъэIурыщIа ди лъэпкъэгъу Хьэшыр Чылар хуэдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

2020-07-03

 • Алыдж-урым бэнэк
 • Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чемпионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дзюдомрэ самбэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI  Джэданэ зэкъуэшхэр

2020-04-21

 • Куэдрэ къэхъуркъым зы адэ-анэм къалъхуа зэкъуэшхэм ехъулIэныгъэ инхэр спортым щаIэу. Нобэ зи гугъу фхуэтщIыну Джэданэхэ Залымрэ Алимрэ самбэмрэ дзюдомрэ лъэужь дахэ къыщагъэнащ икIи тIури дунейпсо классымкIэ спортым и мастер хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт