ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Урысейри Къэбэрдей-Балъкъэрри зыщыгугъхэр

2016-02-02

  • Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр 2016 гъэм и шыщхьэуIум и 5-21-хэм Бразилием щекIуэкIынущ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэри абы кIуэнущ. ЗэкIэ Рио-де-Жанейрэ зыкъыщызыгъэлъэгъуэну ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ я цIэр пыухыкIауэ къраIуакъым, арщхьэкIэ, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, апхуэдэхэм Iэмал имыIэу яхэхуэн хуейщ ди бэнакIуэ цIэрыIуэхэу Махуэ Билал, Къущхьэ Мурадин, Джэду Аниуар, дзюдоист Мудрэн Беслъэн, атлетикэ псынщIэмкIэ спортсменкэ Кучинэ Марие сымэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт