ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Нэхъ пасэу зэрыщIидзам къыхокI

2017-11-10

 • Ди газетым зэрытетащи, «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэ АО-м мыгъэрей щIымахуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэр щэкIуэгъуэм и 5-м къызэIуихащ. Ар нэгъабэрейм елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкIхэр

2017-11-09

 • Сочэ и «Адлер-Арена» стадионым жэпуэгъуэм и 27-м щекIуэкIащ панкратионымкIэ дунейпсо чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр абы къыщыхэжаныкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Альберт ящыгъупщэркъым

2017-10-26

 • Иджыблагъэ Нарткъалэ щекIуэкIащ Шэшэным хъыбарыншэу щыкIуэда Хьэлышх Альберт и цIэкIэ къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ школакIуэхэм я зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зи IэщIагъэм хуэпэж

2017-07-04

 • Дэтхэнэ лъэпкъми цIыху пажэ куэд яхэтщ зыщыщ лъэпкъым и Iуэхур я гупсысэкIэ, IуэхущIафэкIэ, зэфIэкIкIэ ипэкIэ ягъэкIуатэу, абы и зыужьыныгъэм хьэлэлу хуэлажьэу. Апхуэдэхэм ящыщ щIалэ жыджэрщ си тхыгъэмкIэ фэзгъэцIыхунур. Ар Шэшэн Республикэм щыщ, спортым и мастерхэм я кандидат Баматгириев Ислъамщ. Зи гъащIэм спортым увыпIэшхуэ щызыубыд щIалэр щапхъэ яхуохъу абы хуигъасэ ныбжьыщIэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КъБР-м икIахэр къыхожаныкI

2017-01-21

 • Иджыблагъэ Невинномысск щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм стIолыщхьэ теннисымкIэ и чемпионат. КъБР-м и бзылъхугъэ гупми, цIыхухъухэми етIуанэ увыпIэр абы къыщахьащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Буланкинэ Аннэ. ЕтIуанэ увыпIэр Тазий Даринэ Iэрыхьащ. Иджы а тIуми КъБР-м и щIыхьыр Урысей чемпионатым щахъумэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ИлъэсыщIэм фIыкIэ щогугъ

2017-01-18

 • Мас-рестлинг спорт лIэужьыгъуэм кIуэ пэтми ди республикэм зыщеубгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Мурадхэр зи куэд Бекъан Хъызыр

2016-07-15

 • «Спартак»-р СССР-м къыщыунэхуа спорт зэгухьэныгъэхэм ящыщ зыщ.
 • Абы и къудамэ нэхъ ин дыдэщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо классымкIэ спортым и мастер Слушаев Андрей зи унафэщI, «Спартак» урысей физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр.
 • Нобэ ди гуапэу жытIэ хъунущ «Спартак» зэгухьэныгъэм зэрызиужьыр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр абы и «унагъуэм» хохьэж. Мы гъэм и мэлыжьыхьым зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэхэм я зэхуэс екIуэкIащ. Иджы абы хэтщ КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI, спортым щIыхь зиIэ и мастер, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат, спортым щIыхь зиIэ и мастер, лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ Олимп чемпион Шыхъуэ Борис, СССР-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ спортым щIыхь зиIэ и мастер Жаным Аслъэн, УФ-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щIыхь зиIэ и тренер, КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Локьяев Юрий сымэ, нэгъуэщIхэри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Урысейри Къэбэрдей-Балъкъэрри зыщыгугъхэр

2016-02-02

 • Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр 2016 гъэм и шыщхьэуIум и 5-21-хэм Бразилием щекIуэкIынущ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэри абы кIуэнущ. ЗэкIэ Рио-де-Жанейрэ зыкъыщызыгъэлъэгъуэну ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ я цIэр пыухыкIауэ къраIуакъым, арщхьэкIэ, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, апхуэдэхэм Iэмал имыIэу яхэхуэн хуейщ ди бэнакIуэ цIэрыIуэхэу Махуэ Билал, Къущхьэ Мурадин, Джэду Аниуар, дзюдоист Мудрэн Беслъэн, атлетикэ псынщIэмкIэ спортсменкэ Кучинэ Марие сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт