ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗауэлIхэм я фэеплъ зэхыхьэ

2021-04-03

  • Гъатхэпэм и 24-м Нарткъалэ щекIуэкIащ 115-нэ шу дивизэм и зауэлIхэм фэеплъ хуащIа IэпщэрызауэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 12-15-м итхэу Налшык, Нарткъалэ, Шэджэм къалэхэм, Шэрэдж Ищхъэрэ, Псыгуэнсу, Къэхъун, Хьэтуей, Аушыджэр, Лашынкъей, Бабугент, Шэджэм Ищхъэрэ къуажэхэм щыщ спортсменхэр. Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм, Аруан муниципальнэ районымрэ Къэхъун къуажэ администрацэмрэ.

  • Фэеплъ зэпеуэр къыщызэIуахым хэтащ КъБР-м IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм и президент Шэрджэс Заур, Урысейм и ДОСААФ-м и ветеранэхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и тхьэмадэ МацIыхъу Хъусен, Аруан, Шэрэдж, Лэскэн районхэмрэ Нарткъалэрэ я дзэ комиссарым и къуэдзэ Шыбзыхъуэ Инал, Германием щыIа дзэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къуадамэм жэуап зыхь и секретарь, КъБР-м и «Кавказ гъунапкъэ» къэхутакIуэ гупым и къызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ Гулэжын Беслъэн сымэ.
  • ЗэпэщIэтыныгъэхэр хуабжьу удэзыхьэхыу, жыджэру екIуэкIащ. ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ грамотэхэр, медалхэр, япэ увыпIэр къэзыхьахэм кубокхэр иратащ.
  • Зэхыхьэм и хьэщIэ лъапIэхэу щытащ Аруан районым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI КIурашын Владимир, КъБР-м и Дзэ комиссарым гъэсэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу Тхьэгъэлэдж Къанщобий, Къэхъун къуажэ администрацэм и унафэщI Къандэхъу Леонид, «Кавказ гъунапкъэ» къэхутакIуэ гупым и унафэщI Цыбин Виктор.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.