ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIэ лъапIэр щIагъэбыдэж

2021-04-03

  • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ боксымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм хухаха зэпеуэм хэтащ илъэс 19-40-м ит спортсменхэр. Абы щытекIуахэм Урысейм спортым и мастер цIэр къыщыхуагъэфэщащ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм зыкъыщызыгъэлъэгъуа спортсмен 13-м ящыщу 7-м медаль зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрагъэхьащ.
  • Япэ увыпIэхэр яубыдащ Темыркъан Беслъэн (кг 56-рэ), Борсэ Алан (кг 60), Бозиев Хьэрун (кг 69-рэ), ЕлекIэ ДжэбрэIил (кг 81-рэ). Дыжьын медалхэр къахьащ Къалэжьокъуэ Къантемыр (кг 69-рэ), Занилэ Идар (кг 81-рэ), Мокаев Магомед (кг 91-м щIигъу) сымэ.
  • Къыхэдгъэщынщи, ди республикэм и лIыкIуэхэу зэхьэзэхуэм текIуэныгъэ къыщызыхьа псоми Урысейм спортымкIэ и мастер дамыгъэр яIэт, ауэ иджыри зэ ар щIагъэбыдэжащ.
  • КЪЭХЪУн Бэч.