ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэщIэхэм  я  къежьапIэ

2021-03-10

  • Налшык дэт Универсальнэ спорткомплексым къыщызэIуахащ боксым зыщыхуагъэсэн пэшыщIэ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м и Парламентым и депутат, республикэм и судмедэкспертизэм и унафэщI Мечукаев Алихъан, Ингушым наркотикхэр зегъэкIуэным пэщIэтынымкIэ и Управленэм и унафэщI Геграев Марат, Урысеймрэ КъБР-мрэ я командэ къыхэхахэм я тренерхэмрэ спортсменхэмрэ.

  •  Боксым зыщыхуагъасэ пэшыр къызэIуахыу зэгъусэу фэеплъ сурэтхэр зытрагъэха нэужь къекIуэлIахэр еплъащ иджырей дунейпсо чемпионхэу, щызауэ хьэлъагъхэм щыпашэ Замковой Андрей (кг 69-рэ), Бакши Глеб (кг 75-рэ), Гаджимагомедов Муслим (кг 91-рэ) сымэ ирагъэкIуэкIа зыгъэсэныгъэ зэIухам.
  • Бакширэ Гаджимагомедовымрэ ныбжьыщIэхэм ирагъэлъэгъуащ боксым къыщагъэ-   сэбэп Iэмал нэхъ щхьэпэхэр, ди спортсменхэм Урысейми дунейпсо утыкуми ехъулIэныгъэ щаIэну ехъуэхъуащ.
  • БоксымкIэ пэшыр зыхуэныкъуэхэмкIэ къызэгъэпэщыныр зи жэрдэм, республикэм спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам фIыщIэ хуащIри, гуфIэгъуэ зэхыхьэм и кIэухыу, КъБР-м и боксерхэм чемпион бгырыпхыр иратащ.
  • ЖЫЛАСЭ   Замир.