ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2021-03-10

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 • ЕпщыкIуиянэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 13
 • (щэбэт)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск)
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 •  «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань» (Краснодар)
 • СКА (Дон Iус Ростов) —         «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Интер» (Черкесск)
 • «Форте» (Таганрог) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ)

 • ЕпщыкIубгъуанэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 19
 • (мэрем)
 • «Мэхъэчкъалэ» — «Дружба»
 • Гъатхэпэм и 20
 • (щэбэт)
 • «Анжи» — «Легион Динамо»
 • «Биолог-Новокубанск» — «ЕсэнтIыгу»
 • «Динамо-Ставрополь» — СКА
 • «Интер» — «Мэшыкъуэ-КМВ»
 •  «Кубань» — «Форте»
 • «Спартак-Налшык» — «Краснодар-3»
 •  «Черноморец» — «Кубань-Холдинг»
 • ЕтIощIанэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 24
 • (бэрэжьей)
 • «Дружба» — «Кубань»
 •  «ЕсэнтIыгу» — «Черноморец»
 • «Краснодар-3» — «Анжи»
 • «Кубань-Холдинг» — «Спартак-Налшык»
 • «Легион Динамо» — «Динамо-Ставро-          поль»
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» — «ТIуапсы»
 • СКА — «Мэхъэчкъалэ»
 •  «Форте» — «Интер»
 • ТIощIрэ езанэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 28
 • (тхьэмахуэ)
 •  «Динамо-Ставрополь» — «Краснодар-3»
 •  «Интер» — «Дружба»
 • «Кубань» — СКА
 • «Мэхъэчкъалэ» — «Легион Динамо»
 • «Спартак-Налшык» — «ЕсэнтIыгу»
 • «ТIуапсы» — «Форте»
 •  «Черноморец» — «Биолог-Новокубанск»
 • «Анжи» — «Кубань-Холдинг»