ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм  и бэнакIуэ  ныбжьыщIэхэм  папщIэ

2021-02-18

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александр, Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаил сымэ Шэджэм къалэм дэт физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым мазаем и 16-м щаIущIащ классикэ бэнэкIэ лIэужьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм.

  • ЗэIущIэм апхуэдэу хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ — 2000 гъэм Сидней къалэм щекIуэкIа Олимпиадэм чемпион щыхъуа Къардэн Мурат, Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Борсэ Юрий, 2008 гъэм Пекин щызэхэта Олимп Джэгухэм я чемпион Хъущт Аслъэнбэч, бэнакIуэ ныбжьыщIэхэм я гъэсакIуэхэр.
  • Спортсмен цIэрыIуэхэр, сабий спортым зегъэужьыным телажьэхэр лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къызэрыкIуам хыхьэу къызэрагъэпэщауэ арат зэIущIэр. ХьэщIэхэм зыщаплъыхьащ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым, спорт бэнэкIэм ехъулIэныгъэ лъагэхэр щызыIэрызыгъэхьахэм я щIыхькIэ къызэIуаха пэшышхуэм. Ар къэрал-уней зэдэлэжьэныгъэ мардэм тету къызэрагъэпэщауэ щытащ Къардэн Мурат текIуэныгъэ лъагэ къызэрихьам и щIыхькIэ.
  • Карелин Александр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ ныбжьыщIэхэм чэнджэщкIэ захуигъэзащ: «Зывгъасэ, фэ Iэмал хъарзынэхэр фиIэщ дунейпсо утыкум щыцIэрыIуэ бэнакIуэхэм фахыхьэнымкIэ. Фи гъэсакIуэхэм федаIуэ икIи зэвгъащIэ: зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэм деж дэ зым адрейм сэлам идох пэжу дызэрыбэнэнумкIэ ди ныкъуэкъуэгъум псалъэ етту, зэпеуэр духа нэужьи ди Iэхэр зэроубыдыж — абыкIэ къыдогъэлъагъуэ зэIущIэм кърикIуам арэзы дызэрытехъуэр. Хабзэм тетын, ерыщыгъэ, текIуэныгъэм хуэпэбгъэн — мис а щырщ фи ехъулIэныгъэм и лъабжьэу щытынур».
  • Мамиашвили Михаили ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэ лъагэхэм нэсыну: «Фэ гугъуехьхэм фыпхыкIынщ, щхьэхынагъэр зыхэвнынщ, хабзэхэм фытетыным зевгъэсэнщ, фи зэфIэкIхэм хэвгъэхъуэнщ фи гъэсакIуэхэм федаIуэури, итIанэ фи цIэхэри хатхэнщ спорт лъагэм и тхыдэм. Зэман тIэкIу дэкIынщи, фэри чемпион щэджащэхэм хуэдэу фыдгъэлъэпIэнщ. Фэ Iэмал псори фиIэщ текIуэныгъэм и ныпыр фIэтыну икIи лъагапIэм фытету ди къэралышхуэм и гимным федэIуэну».
  • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ спортсмен цIэрыIуэхэм зэраIущIар бэнакIуэ ныбжьыщIэхэм игъащIэкIэ ягу къызэринэнум шэч къызэрытримыхьэр. ГъэсакIуэхэри абыхэм я нэIэ зытетхэри икъукIэ гуапэу къаIущIащ хьэщIэхэм икIи абыхэм упщIэхэр иратащ, жэуапхэми яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ. ИужькIэ я залыр ирагъэлъэгъуащ, я ехъулIэныгъэхэми яхутепсэлъыхьащ.
  • «ПщIэ зыхуэтщI ди хьэщIэхэми фэ фхуэдэу сабийуэ къыщIадзащ спортым зыхуагъэсэн, ехъулIэныгъэ къызэрымыкIуэхэри зыIэрагъэхьащ. Зэман дэкIри, ахэр хыхьащ фэ фхуэдэ цIыкIухэм спортым зыхуагъэсэфын, ахэр текIуэныгъэщIэхэм хуэкIуэфын папщIэ Iэмалхэр къахузэгъэпэщыным ехьэлIа лэжьыгъэм. Абыхэм я дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ дэ диIэщ Олимп чемпионхэу Къардэн Муратрэ Хъущт Аслъэнбэчрэ, нэгъуэщI спортсмен зэчиифIэ куэд. Си фIэщ мэхъу фэ чемпион фызэрыхъунур, фи адэ-анэхэми къэралми фахуэфащэу цIыху пэж къызэрыфхэкIынур», — жиIащ республикэм и Iэтащхьэм, спорт бэнэкIэмкIэ секцэм къекIуалIэ цIыкIухэм защыхуигъазэм.
  • ЗэIущIэм и кIэухым КIуэкIуэ Казбек гъэсакIуэхэми спорт бэнэкIэм зыщыхуагъасэ залыр щIыныр зи жэрдэмхэми фIыщIэ яхуищIащ яхэлъ тегушхуэныгъэм, къэкIуэну щIэблэм яфI зыхэлъ Iуэхухэм зэрыхуэлажьэм папщIэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.